Όσα θέλετε να ξέρετε για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Σημαντικά προβλήματα στην πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας

13 Μαρ 2018 - 09:28

Picture 0 for Όσα θέλετε να ξέρετε για το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Του Γιώργου Λαμπίρη

 

Σημαντικά προβλήματα παρουσίασε στις πρώτες ημέρες πιλοτικής εφαρμογής η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Eξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση  exoikonomisi.ypen.gr.

 

Ωστόσο από σήμερα προβλέπεται ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή θα λειτουργήσει κανονικά και σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Κατά τις προηγούμενες ημέρες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, χρειάστηκε η παρέμβαση τεχνικών, αρμόδιων για την υπηρεσία, ούτως ώστε να επιλυθούν οι συγκεκριμένες δυσχέρειες.

 

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός, ότι με βάση την αρχική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η υποβολή των αιτήσεων θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τις 28 Φεβρουαρίου.

 

Στη συνέχεια τα Φορολογικά Νέα παραθέτουν έναν αναλυτικό οδηγό για τις βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος.

 

1.Κριτήρια επιλεξιμότητας κατοικίας

 

α. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία σύφμωνα με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.

 

β. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια. Εάν αυτή δνε ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση, θα πρέπει να προσκομίσει νομιμοποιητικό έγγραφο, στο οποίο θα αποδεικνύεται η νομιμότητα της κατοικίας

 

γ. Να έχει βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία μικρότερη ή ίση με τη Δ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

 

δ. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα η κατοικία.

 

2.Πότε επιλέγεται μία πολυκατοικία

 

α. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και μετά από υποβολή αίτησης εκπροσώπου, για το σύνολο των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία που αφορούν το εάν χρησιμοποιείται ως κατοικία, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέραμε στα κριτήρια επιλεξιμότητας κατοικίας.

 

β. Απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το τμήμα του κτιρίου που θεωρείται κατοικία.

 

γ. Εάν χρειαστεί απαραίτητο πραγματοοιούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

δ. Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στο Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον, συμμετέχουν στις παρεμβάσεις που αποφάσισε η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας, με ιδια κεφάλαια.

 

3. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

 

Φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητας – πλήρους ή ψιλής – ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

 

4. Εισοδηματικά κριτήρια δικαιούχων

 

 

Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

> 10.000 έως 15.000

> 20.000 έως 25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000

> 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000

> 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000

> 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000

> 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000 έως 40.000

> 45.000 έως 50.000

0%

0%

 

 

 

5. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλλω;

 

Ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, κατά την οποία το ίδιο πρόσωπο υποβάλλει αιτήσεις για περισσότερες ιδιοκτησίες, οι οποίες αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορούνς ε πολυκατοικία.

 

6. Απορρίπτεται η αίτηση μου εάν υποβάλλω περισσότερες αιτήσεις;

 

Όταν υποβάλλονται περισσότερες από μία αιτήσεις για την ίδια κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο, τότε η αίτηση απορρίπτεται, ενώ εάν υπάρχει θετική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα, αυτή ανακαλείται.

 

7. Ποιες παρεμβάσεις θεωρούνται επιλέξιμες

 

Οι παρεμβάσεις που επιλέγονται από το πρόγραμμα αφορούν στην αντικατάσταση κουφωμάτων, στην τοποθέτηση ή αναβάθμιση της θερμομόνωσης, στην αναβάθμιση του συστήματος ψύξης και θέρμανσης, καθώς και στην τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τέτοια παραδείγματα είναι οι αντλίες θερμότητας και οι ηλιακοί συσωρρευτές.

 

8. Τι είναι ο ενεργειακος στόχος αίτησης

 

α. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

β. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτιρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων). 

 

9. Πιστοποίηση ενεργειακών χαρακτηριστικών

 

Για την ενεργειακή αναβάθμιση που πραγματοποιείται, προκειμένου ένα κτίριο να θεωρείται επιλέξιμο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα πρέπει τα υλικά που χρησιμοποιούνται να φέρουνη πιστοποίηση των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών.

 

10. Μέγιστο ύψος δαπανών

 

Το μέγιστο ύψος δαπανών που χρηματοδοτούνται ανέρχονται σε ανώτατο ποσό της τάξεως των 25.000 ευρώ

 

11. Μπορώ να πάρω δάνειο;

 

Οι ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 7 του πίνακα που παραθέσαμε προηγουμένων, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων, δικαιούνται να λάβουν αντίστοιχη επιχορήγηση σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 2.2 και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το ποσό που θα επιλέξουν ή για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 100% επιδότηση επιτοκίου, είτε με συνδυασμό των παραπάνω.

12. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ίδια κεφάλαια;

Σε αυτή την περίπτωση ο ωφελούμενος καλύπτει το υπόλοιπο πέραν του επιδοτούμενου ποσού βάσει του πίνακα, με ίδια κεφάλαια καθώς και στην περίπτωση που το ποσό του δανείου είναι μικρότερο από το ποσό της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής. Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια δεν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής επιχορήγησης από το πρόγραμμα. Έτσι ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μπορεί όμως, και μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος και ανεξαρτήτως αριθμού τραπεζικών λογαριασμών/ τραπεζικών ιδρυμάτων, να δώσει προκαταβολή από το ποσό των ιδίων κεφαλαίων. Μετά την αποπληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων (συνυπολογίζοντας τυχόν προκαταβολή που έχει δοθεί),

13. Ποιο είναι το επιτόκιο σε περίπτωση δανείου;

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης εάν κάποιος επιλέξει να πάρει τραπεζικό δάνειο είναι ευνοϊκό, και ανέρχεται σε 4,00% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%. Η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού και επιβαρύνει τον ωφελούμενο.

 

Σημειώνεται ότι η τράπεζα δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ».

 

14. Από πότε κρίνονται επιλέξιμες οι δαπάνες προς επιχορήγηση;

 

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), κατάταξης του ακινήτου).

 

Διευκρινίζεται όμως, ότι δεν επιλέγονται τα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

 

Δείτε  εδώ [1]  τον αναλυτικό οδηγό με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος 
Σύνδεσμοι
  1. http://www.forologikanea.gr//data/docs/analytikosodigos.pdf