33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1 0 Απαιτήσεις
33-00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
33-00-00 ΠΡΟΚΑΤΕΒΟΛΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
33-00-01 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
33-01 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
33-01-00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
33-01-01 ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛ. ΗΜΕΡΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
33-02 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
33-02-00 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
33-03 ΜΕΤΟΧΟΙ Λ/ΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
33-03-00 ΜΕΤΟΧΟΙ Λ/ΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
33-04 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 Απαιτήσεις
33-04-00 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 Απαιτήσεις
33-05 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ. ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 0 Απαιτήσεις
33-05-00 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛ. ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 3 1 Απαιτήσεις
33-06 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2 0 Απαιτήσεις
33-06-00 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 3 1 Απαιτήσεις
33-07 ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ 2 0 Απαιτήσεις
33-07-00 ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ 3 1 Απαιτήσεις
33-08 ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 2 0 Απαιτήσεις
33-08-00 ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 3 1 Απαιτήσεις
33-09 ΔΟΣΟΛ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΙΔΡΥΤΩΝ Α.Ε & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 2 0 Απαιτήσεις
33-09-00 ΔΟΣΟΛ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΙΔΡΥΤΩΝ Α.Ε & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 3 1 Απαιτήσεις
33-10 ΔΟΣΟΛ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ. & ΔΙΕΥΘ. ΑΕ 2 0 Απαιτήσεις
33-10-00 ΔΟΣΟΛ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ. & ΔΙΕΥΘ. ΑΕ 3 1 Απαιτήσεις
33-11 ΒΡΑΧ. ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ 2 0 Απαιτήσεις
33-11-00 ΒΡΑΧ. ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Απαιτήσεις
33-12 ΒΡΑΧ. ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΞΝ 2 0 Απαιτήσεις
33-12-00 ΒΡΑΧ. ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΞΝ 3 1 Απαιτήσεις
33-13 ΕΛ.ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΚ/ΝΟΙ & ΠΑΡ/ΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 2 0 Απαιτήσεις
33-13-00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3 1 Απαιτήσεις
33-13-01 ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΕΡ.ΜΕΤ.ΕΙΣ.ΣΤΟ ΧΡ. 3 1 Απαιτήσεις
33-13-02 ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΕΡ.ΜΕΤ.ΜΗ ΕΙΣ. ΧΡ. 3 1 Απαιτήσεις
33-13-03 ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΕΡ. ΜΕΤ. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 3 1 Απαιτήσεις
33-13-04 ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΑΠΟ ΣΥΜ. ΣΕ ΕΠΕ ΑΛΛΟΔ. 3 1 Απαιτήσεις
33-13-05 ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΕΡ. ΑΜΟΙΒ. ΚΕΦ. 3 1 Απαιτήσεις
33-13-06 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 3 1 Απαιτήσεις
33-13-07 ΠΑΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ. ΑΠΟ ΣΥΜ. ΣΕ ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ 3 1 Απαιτήσεις
33-13-90 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ 3 1 Απαιτήσεις
33-13-91 ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΣ ΦΠΑ 3 1 Απαιτήσεις
33-14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2 0 Απαιτήσεις
33-14-00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 3 1 Απαιτήσεις
33-14-01 ΔΑΣΜΟΙ & ΛΟΙΠ.ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓ.ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤ. 3 1 Απαιτήσεις
33-14-99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 3 1 Απαιτήσεις
33-17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΣΜ. (BLOQUES) KAT. ΣΕ ΔΡΧ 2 0 Απαιτήσεις
33-17-00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΣΜ. (BLOQUES) ΚΑΤ. ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Απαιτήσεις
33-18 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΣΜ. (BLOQUES) KAT. ΣΕ ΞΝ 2 0 Απαιτήσεις
33-18-00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΣΜ. (BLOQUES) ΚΑΤ. ΣΕ ΞΝ 3 1 Απαιτήσεις
33-19 ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.ΕΙΣΠΡ.ΣΤΗΝ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΡΧ 2 0 Απαιτήσεις
33-19-00 ΜΕΤΟΧΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 3 1 Απαιτήσεις
33-20 ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤ.ΕΙΣΠ. ΣΤΗΝ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΞΝ 2 0 Απαιτήσεις
33-20-00 ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤ.ΕΙΣΠ. ΣΤΗΝ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΞΝ 3 1 Απαιτήσεις
33-21 ΒΡΑΧ.ΑΠ.ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ 2 0 Απαιτήσεις
33-21-00 ΒΡΑΧ.ΑΠ.ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Απαιτήσεις
33-22 ΒΡΑΧ.ΑΠ.ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΞΝ 2 0 Απαιτήσεις
33-22-00 ΒΡΑΧ.ΑΠ.ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΞΝ 3 1 Απαιτήσεις
33-90 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 2 0 Απαιτήσεις
33-90-00 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 3 0 Απαιτήσεις
33-90-00-0000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 4 1 Απαιτήσεις
33-90-01 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 1 Απαιτήσεις
33-91 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 0 Απαιτήσεις
33-91-00 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 3 0 Απαιτήσεις
33-91-00-0000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 4 1 Απαιτήσεις
33-98 ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜ. 2 0 Απαιτήσεις
33-98-00 ΕΠΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜ. 3 1 Απαιτήσεις
33-99 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ 2 0 Απαιτήσεις
33-99-00 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙΔΙΚΟΙ 3 0 Απαιτήσεις
33-99-00-0000 ΕΠΙΔΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) 4 1 Απαιτήσεις