86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-00-00 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-00-01 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-00-02 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-00-03 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-00-04 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01-00 ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01-01 ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01-02 ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΨΩΝ & ΧΡΕΟΓΡ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01-03 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01-07 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01-08 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤ. & ΧΡΕΟΓΡ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-01-09 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΓΡΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-02 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-07 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-08 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-09 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-02-10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-03 ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-03-00 ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-03-01 ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡ.-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-03-02 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧ.ΕΓΚ.-ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ.ΕΞ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-03-03 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-03-04 ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
86-03-05 ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΙ ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως