// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Οδηγός Εγγραφής στους Δημόσιους Ασφαλιστικούς Φορείς

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 

(Ο.Α.Ε.Ε.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

(όταν ο επιχειρηματίας δεν ανήκει σε κάποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα και εγγράφεται για πρώτη φορά)

Ενεργείται είτε με αίτηση έγγραφης από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας δικαιολογητικά

 

1. Αίτηση εγγραφης Ο.Α.Ε.Ε..pdf

2. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ασφαλιζόμενου και επί ομογενών της Αλβανίας (Βορειοηπειρώτες) φωτ/φο ειδικού δελτίου ταυτότητος σε ισχύ.

3. Μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο.

Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.

4.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία:
Προσδιορίζεται η έδρα της επιχείρησης και μνημονεύεται ο τίτλος ιδιοκτησίας εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο.

ή δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση χώρου σε περίπτωση συστέγασης
(υπογράφεται από το μισθωτή και τους λοιπούς συστεγαζόμενους).

Σε περίπτωση που δηλώνεται μισθωμένη κατοικία ως επαγγελματική στέγη και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματική στέγη αρκεί να δηλώνεται η χρήση αυτή με Υ.Δ. Ν.1599/86 του μισθωτή.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Όταν ο επιχειρηματίας είναι ήδη εγγεγραμμένος στον Ασφαλιστικό Φορέα

  1. Αίτηση παράλληλης έναρξης Ο.Α.Ε.Ε..pdf

  2. Βιβλιάριο εισφορών

  3. Ταυτότητα (φωτοτυπία επικυρωμένη σε περίπτωση εκπροσώπου)

  4. Μισθωτήριο Συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Συμβόλαιο Αγοράς ακινήτου

  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

 

1

 

Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική στέγη. Ως στέγη νοείται και η οικία ή οποιοδήποτε μέρος όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

2

Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

3

Οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεν έχουν την ιδιότητα του γιατρού.

4

Οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα άρχισε μετά την 1/3/1999.

5

Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, μεταφέρονται και ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ από 1/8/08 ( άρθρο 8 Ν. 3655/08).

6

Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον ασκούν αυτοπρόσωπα το επάγγελμα αυτό με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο ή εφόσον διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου ή συμμετέχουν σε εταιρία με αυτό το αντικείμενο.

7

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή οι χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

8

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ).

9

Το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος Τ.Σ.Α., με συνταξιοδοτικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.317/1976 όπως ισχύει.

10

Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 3232/2004 όπως ισχύει.

11

Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιριών, πλην των Ανωνύμων, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

12

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον.

13

Οι μέτοχοι των Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών

14

Τα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/10 όπως ισχύουν κάθε φορά. Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/02, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και σε ερευνητικούς φορείς του Ν.1514/85 για δράσεις των φορέων αυτών που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

15

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), του οποίου ο κλάδος κύριας ασφάλισης από 1/8/08 εντάσσεται στον κλάδο κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ και λειτουργεί ως αυτοτελής κλάδος (άρθρο 7 Ν. 3655/08).

16

Οι αναβάτες και προπονητές του Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), καθώς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3655/08 από 1/8/08 εντάσσονται στον κλάδο κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ.

17

Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων έντεκα (11) και άνω σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων ή για τους (6) Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Αχαϊας, Κορινθίας και Θεσσαλονίκης κάτω των 1000 κατοίκων ή κάτω των 3100 κατοίκων για τα νησιά, όταν οι ενδιαφερόμενοι διαμένουν μόνιμα σε αυτά, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πριν την έναρξη της δραστηριότητας, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από την δραστηριότητα αυτή, που προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά της ΔΟΥ, υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. (άρθρο 25 του Νόμου 3846/10).

18

Οι ιδιοκτήτες έντεκα (11) και άνω ενοικιαζόμενων δωματίων ή οι ιδιοκτήτες επιπλωμένων διαμερισμάτων με σύνολο δωματίων έντεκα (11) και άνω σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, δηλ. περιοχές άνω των 2000 κατοίκων ή 1000 κατοίκων στους ανωτέρω 6 Νομούς ή όταν δεν διαμένουν μόνιμα σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων.

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app