// //]]> // //]]>
Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Ατομική Επιχείρηση ή Ελέυθερος Επαγγελματίας

Κύρια Χαρακτηριστικά: Ανήκει στις προσωπικές εταιρίες που ο μοναδικός εταίρος ευθύνεται με την δική του περιουσία για το σύνολο των χρεών της εταιρείας και δεν απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για την ίδρυση της.

Πλεονέκτημα της ατομικής επιχείρησης είναι η ευελιξία της ως προς τον έλεγχο κάθε τομέα της και η γρήγορη λήψη αποφάσεων εφόσον εξαρτάται μόνο από ένα άτομο.

Μειονέκτημα της ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση που διευρυνθούν οι δραστηριότητες της υπάρχει δύσκολος έλεγχος οπότε απαιτούνται άλλες μορφές επιχείρησης

Διαδικασία Σύστασης:

ΒΗΜΑ 1ο: Δικαιολογητικά για έναρξη

 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
  Συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που προσδιορίζει την έδρα της επιχείρησης, το εμβαδόν, το τίμημα του ενοικίου κ.λ.π. και το οποίο κατατίθεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύνταξης του στη Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή

  ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας Ακινήτου
  Σε περίπτωση που ή έδρα της επιχείρησης θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο ακίνητο το συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

 2. Εγγραφή του επιχειρηματία από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό φορέα που ανήκει η έδρα της επιχείρησης
  Ο Ασφαλιστικός Φορέας στον οποίο ανήκει ο κάθε επαγγελματίας σχετίζεται με την δραστηριότητα της ατομικής επιχείρησης

 3. Προέγκριση Επωνυμίας από τοπικό Επιμελητήριο για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου.

<col width="270" /> <col width="271" />

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις

Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ασφαλιστές, υδραυλικοί, χώροι εστίασης κ.λ.π.)

 

Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, και εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιμο να επισκεφτείτε το οικείο επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Εταιρεία και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου.

Συμπληρώνεται αίτηση και ένα παράβολο.

Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα σας δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας.

(Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυμίας για τις ατομικές επιχειρήσεις, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι χρήσιμο να γίνει για να βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία που επιλέξατε είναι δεκτή και να μην χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στο καταστατικό.)


ΒΗΜΑ 2ο: Έναρξη επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ.
 

Δ.Ο.Υ. που ανήκει η έδρα της εταιρίας για έναρξη

Δικαιολογητικά για έναρξη

Συμπληρώνεται σε περίπτωση πολλαπλών δραστηριοτήτων της επιχείρησης

 1. Έντυπα έναρξης Μητρώου

  • Μ1 (Απόδοσης Α.Φ.Μ.- Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων) M1-Taxis.pdf

   Συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβολής των Ατομικών Στοιχείων ή σε περίπτωση έναρξης νέου επιχειρηματία

  • Μ2 (Έναρξης- Μεταβολής εργασιών Φυσικού Προσώπου) M2-Taxis.pdf

  • Μ6 (Δήλωση Δραστηριότητων Επιχείρησης) M6-Taxis.pdf

 2. Αστυνομική ταυτότητα.(ή επικυρωμένο αντίγραφο σε περίπτωση έναρξης επιχείρησης από τρίτο πρόσωπο)

 3. Το συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο. επάνω

 4. Την βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα .

 5. Προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το αρμόδιο Επιμελητήριο(ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης). 5.Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται (αρθρ. 3, 4, 5, 27 ν.3325/2005).επάνω

6. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (αρθρ. 80, 81 ν.3463/2006 - ΥΠΕΣΔΑ Aρ.Πρ. 1055/1.3.2007).

 2. Πτυχίο - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για ελεύθερους επαγγελματίες.

 3. Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμους και κοινότητες( όπου απαιτείται)

7. Αυτοψία χώρου ( έδρας )

Η αυτοψία χώρου έχει περιοριστεί και διενεργείται μόνο σε περιπτώσεις που απαιτείται κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. (π.χ. λόγω αντικειμένου εργασιών, μεγάλης ηλικίας του φορέα, νομική μορφή επιχείρησης όπως Μονοπρόσωπες ΕΠΕ) Πολ. 1173/25-11-2010

 

ΒΗΜΑ 3ο: Εγγραφή στο Επιμελητήριο
 

Για την εγγραφή στο Επιμελητήριο όπου ανήκει η επιχείρηση (ΒΗΜΑ 1<sup>ο</sup> Παρ.3) θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά

α) Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Θ.)

β) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία)

γ) Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος (φωτοτυπία)

δ) Πληρωμή Συνδρομής του έτους

Με την εγγραφή στο επιμελητήριο λαμβάνεται βεβαίωση περί Θεώρησης Βιβλίων & Στοιχείων και η οποία έχει ισχύ μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.


ΒΗΜΑ 4ο: Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων

 

Κάθε επιτηδευματίας είναι υπόχρεος στη Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων

Βιβλία Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων ανάλογα: α) με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων και β) ο κλάδος στον οποίο υπάγονται

Οι κατηγορίες των βιβλίων είναι:

Β’ Κατηγορία Βιβλίων στην οποία θεωρείται χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων

Γ’ Κατηγορία Βιβλίων (προαιρετικά για ατομικά επιχείρηση) στην οποία θεωρείται

Ισοζύγιο Γενικού & Αναλυτικών Καθολικών (μηχανογραφημένο)

Βιβλίο Απογραφής & Ισολογισμών (χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο)

Στοιχεία Επιχείρησης

Ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης (εμπορική, παροχής υπηρεσιών, ελεύθερος επαγγελματίας κ.λ.π.)

Φορολογιακή Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ.) ή Φορολογικος Μηχανισμός (Φ.Η.Μ.)

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και το αντικείμενο της.

Δικαιολογητικά για Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων

 1. Σημείωμα Θεώρησης B1-Taxis.pdfγια χειρόγραφα & μηχανογραφημένα βιβλία & χειρόγραφα στοιχεία

 2. Δήλωση έναρξης Φ.Η.Μ. B2-Taxis.pdf

 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

 4. Βεβαίωση μη οφειλής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών

 5. Βεβαίωση μη οφειλής αρμοδίου επιμελητηρίου

 6. Βεβαίωση αρμοδίου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ) είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Σε ειδικές περιπτώσεις υπόχρεων, αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599\86.
   

Χρόνος και Κόστος σύστασης ατομικής επιχείρησης: Δεδομένου ότι η ατομική επιχείρηση δεν έχει νομική μορφή το ο χρόνος είναι ελάχιστος και το κόστος περιορίζεται στα έξοδα προεγγραφής και εγγραφής στο επιμελητήριο.

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app