// //]]>
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση ΕΣΠΑ για λογιστές - Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων
Τι προβλέπεται στην τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

30 Νοε 2021 - 08:05

Picture 0 for Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση ΕΣΠΑ για λογιστές - Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και μεταξύ άλλων τα εξής:

1.α. Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Μετατίθεται για την 1η.2.2022 (από 5.11.2021 που ισχύει σήμερα ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4849/2021 περί αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας, μεταξύ άλλων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων), η έναρξη ισχύος διατάξεων που αφορούν σε υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

2. Τροποποιείται η διάρκεια ισχύος του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

3. Προβλέπεται ότι δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

4. Προβλέπεται ότι δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

5.Παρατείνονται, έως την 31η.3.2022 (λήγουν την 31η. 12.2021):
 
- οι ειδικοί όροι αδειοδότησης της παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
-η δυνατότητα του Δήμου Λαμιαίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».
 
6. Συστήνεται, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) και μετονομάζεται το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.) σε Ινστιτούτο Γεωενέργειας.
 
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app