// //]]>
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επίκαιρα Θέματα

Αυτοέλεγχος - Αυτοπεραίωση άρθρου 79 Ν.3842/2010
Ποιες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες εντάσσονται στη διαδικασία του αυτοελέγχου. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις υπαγωγής στα forologikanea.gr

07 Απρ 2011 - 11:02

Picture 0 for Αυτοέλεγχος - Αυτοπεραίωση άρθρου 79 Ν.3842/2010

Αυτοέλεγχος είναι η δυνατότητα που έχουν οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις (εμπορικές με τζίρο έως 300.000,00 €, αμιγώς παροχής υπηρεσιών με τζίρο έως 150.000,00€, μικτές επιχ/σεις- πώλησης εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών-, με  τζίρο έως 300.000,00€ και τον τζίρο της παροχής να μην ξεπερνάει τα 150.000,00€) και ελεύθεροι επαγγελματίες με τζίρο έως 150.000,00€, να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο, άλλοτε πληρώνοντας κάποιο φόρο, και άλλοτε όχι, και να θεωρηθούν ως ελεγμένες, εκτός των περιπτώσεων που η επιχ/ση συμπεριληφθεί τυχαία σε δείγμα ελέγχου.

Εντασσόμενοι

Όλες οι κατηγορίες βιβλίων μπορούν να υπαχθούν στην διαδικασία του αυτοελέγχου ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή (οε, εε, αε, επε, ατομική) και εφόσον πληρούν τα όρια του τζίρου, έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις αυτοελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, και λοιπών φορολογιών και υποβάλλουν το ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ εμπρόθεσμα, είτε είναι πιστωτικό, μηδενικό, ή χρεωστικό.

Εξαιρέσεις

-Όσοι δεν τήρησαν βιβλία αν και έπρεπε, ή τήρησαν βιβλία κατώτερης κατηγορίας, όσοι  έχουν παραβάσεις ΚΒΣ,( ανεπάρκεια ή ανακρίβεια και μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων)
-Κατάθεση εκπρόθεσμης δήλωσης ή εκκαθαριστικής,
-Ανακριβείς δηλώσεις ή με επιφύλαξη,
-Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών,
-Επιχ/σεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων, για την δραστηριότητα της εκμετάλλευσης του πλοίου,
-Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους στις οποίες υπάρχει ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχ/σης ή του ελεύθερου επαγγελματία και δεν υπάρχουν ακαθάριστα έσοδα.
-Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους κατά τις οποίες οι απαλλασσόμενες πράξεις ( π.χ. από εξαγωγές) με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, (αγορών εξόδων) ΦΠΑ, ανέρχονται τουλα΄χιστον στο 60% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων,
-Επιχ/σεις που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς φορολογίας ( φορολογία με βάση τα εξωλογιστικά κέρδη). Μπορούν να υπαχθούν εφόσον προσδιορίσουν τα κέρδη του λογιστικά.

Επισημάνσεις

Ο τρόπος υπολογισμού των εξωλογιστικών καθαρών κερδών του αυτοελέγχου άλλαξε και βασίζεται στο σύνολο των εξόδων και των δαπανών περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων που υπολογίστηκαν ή που αναλογούν κανονικά ( ακόμα και αν δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις παγίων). Επίσης συμπληρώνεται ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου φπα και για την παροχή υπηρεσιών και όχι μόνο για την εμπορία.

Υπολογισμός: Για τον αυτοέλεγχο έχουμε διπλό τρόπο υπολογισμού, τον λογιστικό και τον εξωλογιστικό.
Λογιστικός:  Ακαθάριστα έσοδα – έξοδα = Καθαρά κέρδη.
Εξωλογιστικός:  Με βάση τα παρακάτω βήματα:

1:  Υπολογίζουμε τα ακαθάριστα έσοδα τα οποία βρίσκονται  αν πολλαπλασιαστεί το άθροισμα του κόστους πωληθέντων (εν πρόκειται για εμπορική επιχ/ση ή παραγωγής προϊόντων), των εξόδων και των δαπανών περιλαμβανομένων και των αποσβέσεων που υπολογίστηκαν ή που αναλογούν κανονικά ( ακόμα και αν δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις παγίων) με τον συντελεστή αναγωγής.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ=( ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ +ΕΞΟΔΑ + ΔΑΠΑΝΕΣ) * ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

Κόστος πωληθέντων: Απογραφή έναρξης  01/01/2010+Αγορές εμπορευμάτων χρήσης-Απογραφή λήξης 31/12/2010
Συντελεστής Αναγωγής: Είναι ο αριθμός που προκύπτει από το κλάσμα που έχει αριθμητή το 100 και παρονομαστή το 100 μείον τον Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ = 100 / (100- ΜΣΚΚ)

Τον Μέσο Συντελεστή Καθαρού Κέρδους, τον βρίσκουμε από τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών και είναι διαφορετικός για κάθε επαγγελματία.

Αποσβέσεις: Λαμβάνονται υπ’ όψιν όλες οι αποσβέσεις που αναλογούν στη διαχειριστικής περιόδου, ακόμα και αν η επιχ/ση δεν έχει κάνει αποσβέσεις ή τις έχει κάνει με λανθασμένο τρόπο. Για τα πάγια που έχουν ήδη αποσβεστεί δεν υπολογίζονται αποσβέσεις.
Έξοδα και δαπάνες: Ως έξοδα και δαπάνες υπολογίζονται όλα όσα έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία μας ανεξάρτητα αν αναγνωρίζονται για έκπτωση ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα.

2: Με το παραπάνω βήμα έχουμε υπολογίσει τα ακαθάριστα έσοδα και τα συγκρίνουμε με τα ακαθάριστα έσοδα, των βιβλίων μας.
Παίρνουμε τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα , τα πολλαπλασιάζουμε με το ΜΣΚΚ και το ποσό που προκύπτει είναι τα καθαρά κέρδη. 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ = ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ * ΜΣΚΚ

 3: Συγκρίνουμε τα καθαρά κέρδη με βάση τα βιβλία και τα καθαρά κέρδη με βάση τον εξολογιστικό προσδιορισμό. Τα μεγαλύτερα είναι αυτά που θα θεωρήσουμε για καθαρά κέρδη για να φορολογηθεί η επιχ/ση.

Αυτοέλεγχος ΦΠΑ

4: Για να θεωρηθεί έγκυρος ο αυτοέλεγχος θα πρέπει να κάνουμε και ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου  ΦΠΑ . Αυτό πρέπει να γίνει μόνο όταν τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου είναι μεγαλύτερα από αυτά που καταχωρήθηκαν στα βιβλία.

Υπολογισμός ΦΠΑ: Για να βρεθεί το επιπλέον ποσό ΦΠΑ πρέπει να ξέρουμε τα πραγματικά έσοδα για τα εξής χρονικά διαστήματα.:
01/01/10 Έως 14/03/2010 ΦΠΑ 9% & 19%
15/03/10 Έως 30/06/2010 ΦΠΑ 10% & 21%
01/07/10 Έως 31/12/2010 ΦΠΑ 11% & 23%

Ποσοστό Ακαθάριστων εσόδων ανά συντελεστή ΦΠΑ: Το ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων ανάλογα με τον συντελεστή ΦΠΑ βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα ακαθάριστα έσοδα που αναλογούν στο συντελεστή ΦΠΑ με τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα

Π.χ.: Ακαθάριστα έσοδα με 19% = Α
Ακαθάριστα έσοδα με 21% = Β  
Ακαθάριστα έσοδα με 23% = Γ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α + Β + Γ  =Δ (όπου Δ τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ )

Με 19% Ποσοστό ακαθάριστων εσόδων = Α/Δ

Με 21% Ποσοστό ακαθάριστων εσόδων = Β/Δ

Με 23% Ποσοστό ακαθάριστων εσόδων = Γ/Δ

Επιπλέον ΦΠΑ: Εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα με εξολογιστικό τρόπο είναι μεγαλύτερα από αυτά των βιβλίων, πολλαπλασιάζουμε την διαφορά τους με τα διαφορετικά ποσοστά που υπολογίστηκαν με τον παραπάνω πίνακα,  ανάλογα με τον συντελεστή ΦΠΑ.

5: Το αποτέλεσμα που παίρνουμε το πολλαπλασιάζουμε με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ που ανήκει, χαμηλό (9%, 10%, 11%) ή υψηλό (19%, 21%, 23%). Το αποτέλεσμα του αθροίσματος είναι το επιπλέον ΦΠΑ προς καταβολή.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app