// //]]>
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

E9 : Συμπλήρωση πρώτης σελίδας της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
Τι ισχύει

11 Οκτ 2017 - 10:15

Picture 0 for E9 : Συμπλήρωση πρώτης σελίδας της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Στην πρώτη σελίδα της δήλωσης, στην περίπτωση που αυτή υποβάλεται ηλεκτρονικά, είναι συμπληρωμένα από την υπηρεσία τα πεδία του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, τα στοιχεία του υποχρέου, το είδος και η κατηγορία του νομικού προσώπου και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου, όπου αυτά απαιτούνται. Αν η δήλωση υποβληθεί χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγραφούν από το φορολογούμενο.


Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης από νομικό πρόσωπο, είναι επιπλέον συμπληρωμένα από την υπηρεσία και το είδος του νομικού προσώπου καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου. Αν αναγράφονται περισσότεροι του ενός νόμιμοι εκπρόσωποι, επιλέγεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Από το νομικό πρόσωπο δηλώνεται η κατηγορία του νομικού προσώπου (π.χ. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ, Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία κ.λπ.).


Προσοχή: Αν τα στοιχεία της πρώτης σελίδας του εντύπου Ε9 δεν είναι σωστά, απαιτείται να διορθωθούν στο μητρώο πριν την υποβολή της δήλωσης ώστε αυτή να συμπληρωθεί ορθά γιατί, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του νομικού προσώπου, εμφανίζονται συγκεκριμένα πεδία στο εσωτερικό της δήλωσης, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαλλαγές ή οι μειώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και λαμβάνεται ο προσήκων συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων.


Προσοχή: Η λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 21-31 του ν. 2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρίες Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.


Συνεπώς, για να σημειωθεί η ένδειξη «Α.Ε.Ε.Α.Π», πρέπει η εταιρεία να έχει συσταθεί και να λειτουργεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και όχι απλά να είναι εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων.


Επίσης, στην πρώτη σελίδα συμπληρώνεται από το φορολογούμενο η πληροφορία για υποβολή δήλωσης προηγούμενων ετών, καθώς και το είδος της υποβαλλόμενης δήλωσης (αρχική, τροποποιητική ή με επιφύλαξη).

Τέλος, στη σελίδα αυτή υπάρχει και ο πίνακας παρατηρήσεων του φορολογουμένου, όπως ενδεικτικά:


Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου, το οποίο έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, αναγράφεται για παράδειγμα ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης, το όνομα του συμβολαιογράφου, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση κ.λπ.


Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος και η ημερομηνία θανάτου αυτού.


Σε περίπτωση μεταβολής, που επήλθε σε ακίνητο, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.), το οποίο αποδεικνύει τη μεταβολή.Επίσης ο φορολογούμενος μπορεί να συμπληρώσει επιπλέον ότι αυτός επιθυμεί (π.χ. ότι η δήλωση υποβάλλεται για την αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ότι επί του οικοπέδου υφίσταται κτίσμα χωρίς στέγη ή ότι το ακίνητο είναι επίδικο ή ότι έχει αποκλειστική χρήση κήπου κ.λπ.). Καλό είναι να συμπληρώνεται αυτός ο πίνακας με τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων.


Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αιτιολογία των μεταβολών, οι οποίες αναγράφονται στο εσωτερικό της δήλωσης (απόκτηση, διαγραφή ή μεταβολή ακινήτου), μεταφέρονται αυτόματα στη στήλη των παρατηρήσεων. Αν η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, η αιτιολογία των μεταβολών (π.χ. αριθμός και ημερομηνία οικοπέδου, ημερομηνία θανάτου σε περιπτώσεις κληρονομιάς κ.λπ.) αναγράφεται, από τον φορολογούμενο, υποχρεωτικά στη στήλη αυτή.


Προσοχή: Aν ο φορολογούμενος κατέχει ακίνητο, το οποίο είναι επίδικο, αλλά δεν έχει τη νομή του, τότε αυτό το αναγράφει στη στήλη των παρατηρήσεων και όχι στο εσωτερικό του εντύπου.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app