// //]]>
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Ε9:Συμπλήρωση του πίνακα 2: «Στοιχεία γηπέδων»
Τι ισχύει

11 Οκτ 2017 - 10:25

Picture 0 for Ε9:Συμπλήρωση του πίνακα 2: «Στοιχεία γηπέδων»

Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία των γηπέδων, που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε στήλες ως ακολούθως:


ΣΤΗΛΗ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:


Επιλέγεται, αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα, ο ΑΤΑΚ, στις περιπτώσεις διαγραφής ή μεταβολής ακινήτου. Σε εισαγωγή νέου ακινήτου η στήλη αυτή παραμένει κενή.


ΣΤΗΛΗ 27 ΚΑΕΚ/Κωδ. ακινήτου:


Εφόσον υπάρχει, αναγράφεται ο αριθμός κτηματολογίου κάθε ακινήτου, προσωρινός ή οριστικός.

 

ΣΤΗΛΕΣ 3, 4, 4α, 5 και 25 ΝΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΟΔΟΣ,
ΑΡΙΘΜΟΣ και ΤΑΧ. ΚΩΔ.


Αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία του γηπέδου. Τα στοιχεία αυτά στις περιπτώσεις μεταβολής ή διαγραφής ακινήτων εφόσον η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είναι προεκτυπωμένα. Στις περιπτώσεις εισαγωγής γηπέδων ο νομός, ο δήμος ή κοινότητα, το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και η οδός, πρέπει να επιλεγούν από «καταρράκτη» που εμφανίζεται. Αν η δήλωση υπογράφεται χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο.


ΣΤΗΛΗ 6 Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΟΔΟ


Επιλέγεται, αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα


ο κωδικός της κατηγορίας πρόσοψης του γηπέδου σε οδό, ως ακολούθως:


n ΚΩΔΙΚΟΣ 1: Όταν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε Εθνική ή Επαρχιακή Οδό.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 2: Όταν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε Δημοτική ή Κοινοτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 3: Όταν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε Αγροτική ή Ιδιωτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 4: Όταν το γήπεδο είναι τυφλό.


ΣΤΗΛΗ 7 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Αναγράφεται σε μέτρα η απόσταση του γηπέδου από θάλασσα ή λιμνοθάλασσα, εφόσον η απόσταση αυτή είναι μικρότερη των 800 μέτρων. Στις περιπτώσεις στις οποίες το γήπεδο απέχει, περισσότερο από 800 μέτρα από θάλασσα ή λιμνοθάλασσα, η στήλη αυτή παραμένει κενή.


Ως απόσταση από θάλασσα ή λιμνοθάλασσα θεωρείται η ελάχιστη οριζόντια απόσταση του πλησιέστερου σημείου του γηπέδου από το όριο του χειμέριου κύματος, εφόσον αυτό έχει χαραχθεί επίσημα, ή από τη συνήθη θέση της γραμμής, όπου φθάνει το κύμα, όταν δεν υπάρχει χάραξη.


ΣΤΗΛΗ 8 Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΑ


Επιλέγεται, αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ή διαγραμμίζεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα με Χ, εφόσον το γήπεδο έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο. Σε αντίθετη περίπτωση η στήλη αυτή παραμένει κενή.


ΣΤΗΛΗ 9 Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ


Επιλέγεται, αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ή διαγραμμίζεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα με Χ, εφόσον το γήπεδο είναι αρδευόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση η στήλη αυτή παραμένει κενή.


Αρδευόμενες θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που αρδεύονται με γεώτρηση ή με οποιοδήποτε (δημόσιο ή ιδιωτικό) αρδευτικό σύστημα ή εφάπτονται με ποτάμι, λίμνη κ.λπ. Δεν θεωρούνται αρδευόμενες οι εκτάσεις που εξυπηρετούνται με μεταφορά νερού με βυτίο ή από δίκτυο πόσιμου νερού.


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


ΣΤΗΛΗ 10 ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ


Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η επιφάνεια του γηπέδου η οποία χρησιμοποιείται για μονοετή καλλιέργεια.


Αγροί μονοετούς καλλιέργειας θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που καλλιεργούνται με ετήσια φυτά, οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που καλύπτονται από θερμοκήπια ή αποτελούν τεχνητούς βοσκότοπους, καθώς και αυτές που τελούν υπό αγρανάπαυση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, μπορούν να καλλιεργηθούν αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες καθώς και γήπεδα, επί των οποίων υπάρχουν κατοικίες.


ΣΤΗΛΕΣ 11 & 12 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ


Στη στήλη 11 αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η επιφάνεια του γηπέδου, επί της οποίας βρίσκονται ελαιόδεντρα και στη στήλη 12 η επιφάνεια του γηπέδου, επί της οποίας υπάρχουν λοιπές, πλην των ελαιοδέντρων, καλλιέργειες καθώς και οι αμπελώνες.


Αγροί πολυετούς καλλιέργειας ή δενδρώνες θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, που καλύπτονται από συστηματικές καλλιέργειες με δενδρώδη φυτά, με εμπορεύσιμους καρπούς ή ξυλεία, με πυκνότητα τουλάχιστον 8 δένδρων ανα στρέμμα.


Εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που έχουν διάσπαρτα δέντρα λιγότερα από 8 ανά στρέμμα, θεωρούνται αγροί μονοετούς καλλιέργειας.


ΣΤΗΛΗ 13 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ/ ΧΕΡΣΕΣ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ


Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η επιφάνεια του γηπέδου η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως βοσκότοπος.


Βοσκότοποι και χέρσες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, που δεν έχουν ποτέ καλλιεργηθεί λόγω της φύσεως του εδάφους.

Οι εκτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν επικλινή - βραχώδη εδάφη, που καλύπτονται αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από φυσική βλάστηση, βοσκόφυτα ή νομευτικά φυτά, κατάλληλα για τροφή ζώων. Στους βοσκότοπους υπάγονται και οι χέρσες εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, οι οποίες είναι επικλινείς, βραχώδεις, διαβρωμένες από τα φυσικά φαινόμενα και δεν μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια. Οι χωματερές απόθεσης απορριμμάτων θεωρούνται βοσκότοποι.


Προσοχή: Δεν αναγράφονται ως βοσκότοποι γήπεδα επί των οποίων υπάρχουν κατοικίες, αλλά ως γήπεδα μονοετούς καλλιέργειας.


ΣΤΗΛΗ 14 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ


Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η επιφάνεια του γηπέδου, η οποία είναι χαρακτηρισμένη από την αρμόδια αρχή, ως δασική, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.


Προσοχή: Δεν αναγράφονται τα ενοχικά δικαιώματα εκμετάλλευσης δασών (όπως ρητινοσυλλογής, ξύλευσης κ.λπ.)


ΣΤΗΛΗ 15 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ή ΛΑΤΟΜΙΚΗ


Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η επιφάνεια του γηπέδου επί της οποίας ασκείται μεταλλευτική ή λατομική δραστηριότητα.


Μεταλλευτική ή Λατομική είναι η έκταση, εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, στην οποία πραγματοποιείται εκμετάλλευση εξόρυξης λατομικών προϊόντων ή μεταλλευμάτων. Η δραστηριότητα αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής άδειας λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.


Προσοχή: Δεν αναγράφονται τα ενοχικά δικαιώματα εκμετάλλευσης λατομείων και μεταλλείων.


ΣΤΗΛΗ 16 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ή ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και, προαιρετικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, η επιφάνεια του γηπέδου η οποία χρησιμοποιείται ως υπαίθρια έκθεση ή χώρος για την απόθεση εμπορευμάτων ή για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή χώρος αναψυχής.


ΣΤΗΛΗ 17α ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ


Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια κατοικιών ή μονοκατοικιών, οι οποίες υπάρχουν στο γήπεδο.


ΣΤΗΛΗ 17β ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ


Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια αποθηκών - γεωργικών κτισμάτων, τα οποία υπάρχουν στο γήπεδο.


ΣΤΗΛΗ 17γ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ


Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια επαγγελματικών στεγών - ειδικών κτιρίων, τα οποία υπάρχουν στο γήπεδο.


ΣΤΗΛΗ 17 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ


Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια κτισμάτων που υπάρχουν στο γήπεδο, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία, στην οποία κατατάσσονται αυτά.


ΣΤΗΛΗ 29 ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ


Επιλέγεται αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα ο κωδικός, ως ακολούθως:


n ΚΩΔΙΚΟΣ 1: Γήπεδο για ελλιμενισμό αεροσκαφών δημόσιας χρήσης.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 2: Γήπεδο για ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 3: Λωρίδες γης επί των οποίων βρίσκονται σιδηροτροχιές. Η επιφάνεια αυτών αναγράφεται συνολικά ως γήπεδο ανά δήμο.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 4: Γήπεδο έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιφάνεια αυτών αναγράφεται συνολικά ως γήπεδο ανά δήμο.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 5: Γήπεδο εντός βιομηχανικής περιοχής. Προκειμένου να αναγραφεί γήπεδο σε αυτήν την κατηγορία, απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α.Φ.Μ..


nΚΩΔΙΚΟΣ 6: Γήπεδο εντός βιομηχανικής επιχειρηματικής περιοχής. Προκειμένου να αναγραφεί γήπεδο σε αυτήν την κατηγορία, απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α.Φ.Μ..


n ΚΩΔΙΚΟΣ 7: Γήπεδο εντός επιχειρηματικού πάρκου. Προκειμένου να αναγραφεί γήπεδο σε αυτήν την κατηγορία, απαιτείται να έχει συσταθεί ο φορέας και να διαθέτει Α.Φ.Μ..


ΣΤΗΛΗ 18 ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ


Επιλέγεται αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα κωδικός ως εξής:


n ΚΩΔΙΚΟΣ 1: Πλήρης κυριότητα.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 2: Ψιλή κυριότητα.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 3: Επικαρπία ή οίκηση.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 4: Δικαίωμα επιφανείας. Δικαίωμα επιφανείας είναι το εμπράγματο δικαίωμα φυσικού ή νομικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσμα σε έδαφος κτήματος που είναι, κατά το χρόνο σύστασης του δικαιώματος, δημόσιο, κατά την έννοια του άρθρου 18 του ν.3986/2011, και να ασκεί, στο κτίσμα αυτό ή σε κτίσμα ήδη κατασκευασμένο σε δημόσιο κτήμα, τις εξουσίες που παρέχει το δικαίωμα της κυριότητας.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 5: Πλήρης κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 6: Ψιλή κυριότητα από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 7: Επικαρπία από προσύμφωνο αγοράς με δικαίωμα αυτοσύμβασης.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 8: Δικαίωμα γηπέδου, το οποίο έχει παραληφθεί πριν τη σύνταξη του οριστικού παραχωρητηρίου από το Δημόσιο ή τον Ο.Ε.Κ. ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 9: Νομή επίδικου ακινήτου.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 10: Δικαίωμα εργολάβου (εργολαβικό αντάλλαγμα) σε ακίνητο, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή πριν την παρέλευση των τεσσάρων ετών, εφόσον το ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον εργολάβο.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 11: Κατοχή γηπέδου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.


nΚΩΔΙΚΟΣ 12: Κατοχή γηπέδου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην “ΕΤΑΔ Α.Ε.” και στην “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.” με τη συναίνεση των Εταιρειών αυτών.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 13: Δεσμευμένο γηπέδου από Ο.Τ.Α., για το οποίο εκκρεμεί αποζημίωση.


Βλέπε και στήλες 15 και 19 του Πίνακα 1.


ΣΤΗΛΗ 19 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%), το οποίο. αναλογεί στο γήπεδο. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας αναγράφεται με πέντε δεκαδικά ψηφία.


ΣΤΗΛΗ 20 ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ


Αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή, σε περίπτωση γηπέδων που ανήκουν στον υπόχρεο κατά ψιλή κυριότητα ή επικαρπία. Το έτος γέννησης του επικαρπωτή του γηπέδου αναγράφεται με τέσσερα ψηφία. Η στήλη αυτή παραμένει κενή στις περιπτώσεις γηπέδων που ανήκουν στον υπόχρεο κατά πλήρη κυριότητα.


ΣΤΗΛΗ 21 ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥ-ΜΕΝΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)


Επιλέγεται αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα ΝΑΙ, αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο, και ΟΧΙ, αν δεν είναι.


Ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε ακίνητο, στο οποίο υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (μετρητής ρεύματος), ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί ή αν πρόκειται για εργοταξιακή παροχή.


ΣΤΗΛΗ 22 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ/ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Αναγράφονται τα 9 πρώτα ψηφία του αριθμού παροχής του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ο αριθμός εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.


Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν περισσότεροι του ενός αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αναγράφονται(διαχωριζόμενοι μεταξύ τους) και αυτοί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.


ΣΤΗΛΗ 26 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Επιλέγεται, αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα κωδικός ως εξής:


n ΚΩΔΙΚΟΣ 1: Γήπεδο με ολική απαγόρευση χρήσης.


Για τη χορήγηση της απαλλαγής αυτής απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια ή διοικητική αρχή, με την οποία αποδεικνύεται ότι υφίσταται ολική απαγόρευση χρήσης του γηπέδου. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία του γηπέδου, για το οποίο υπάρχει ολική απαγόρευση χρήσης, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης δέσμευσης, το είδος της απαγόρευσης και ότι η απαγόρευση αυτή υφίστατο κατά την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.


Δεν νοείται ολική απαγόρευση χρήσης ο περιορισμός της δυνατότητας κατασκευής κτισμάτων ή η δυνατότητα οικοδόμησης με βάση διαφορετικούς συντελεστές δόμησης κ.λπ. επί γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού, με βάση την πολεοδομική νομοθεσία.


Δεν νοείται ολική απαγόρευση χρήσης, όταν πρόκειται για γενική απαγόρευση που επιβάλλεται με βάση την πολεοδομική νομοθεσία για όλα τα γήπεδα μιας περιοχής.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 2: Γήπεδο με μερική απαγόρευση χρήσης.


Για τη χορήγηση της απαλλαγής αυτής απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια δημόσια ή διοικητική αρχή, με την οποία αποδεικνύεται ότι υφίσταται μερική απαγόρευση χρήσης του γηπέδου. Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία του γηπέδου, για το οποίο υπάρχει μερική απαγόρευση χρήσης, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης δέσμευσης, το είδος της απαγόρευσης και ότι η απαγόρευση αυτή υφίστατο κατά την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.


Δεν νοείται μερική απαγόρευση χρήσης ο περιορισμός της δυνατότητας κατασκευής κτισμάτων ή η δυνατότητα οικοδόμησης με βάση διαφορετικούς συντελεστές δόμησης κ.λπ. επί γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού, με βάση την πολεοδομική νομοθεσία.


Δεν νοείται μερική απαγόρευση χρήσης, όταν πρόκειται για γενική απαγόρευση που επιβάλλεται με βάση την πολεοδομική νομοθεσία για όλα τα ακίνητα μιας περιοχής.


Στη περίπτωση κατά την οποία σε γήπεδο υπάρχει κτίσμα κατοικήσιμο και υφίσταται απαγόρευση χρήσης του ακινήτου, αυτή τεκμαίρεται ότι δεν αναφέρεται στο κτίσμα, αλλά μόνο στη γη, και αποτελεί μόνο μερική απαγόρευση χρήσης του γηπέδου.


nΚΩΔΙΚΟΣ 3: Γήπεδο για το οποίο έχει διαταχθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η αποδέσμευσή του και δεν έχει εκδοθεί η σχετική πράξη της Διοίκησης.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 4: Γήπεδο για το οποίο έχει ορισθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με οριστική διοικητική πράξη, αποζημίωση για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους, και έχει παρέλθει ένα έτος από την έκδοσή της χωρίς να καταβληθεί η αποζημίωση.

'
ΣΤΗΛΗ 28 ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ


Επιλέγεται, αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα κωδικός ως εξής:


n ΚΩΔΙΚΟΣ 1: Ιδιοχρησιμοποίηση. Ως ιδιοχρησιμοποιούμενα αναγράφονται και τα κενά γήπεδα των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και σε ΟΤΑ.


nΚΩΔΙΚΟΣ 2: Ιδιοχρησιμοποίηση αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 3: Ιδιοχρησιμοποίηση για εκπλήρωση λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 4: Ιδιοχρησιμοποίηση γηπέδου για την παραγωγή ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 5: Παραχωρημένο γηπέδου του Δημοσίου με σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 6: Δωρεάν παραχωρημένο γήπεδο στο Δημόσιο.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 7: Γήπεδο επί του οποίου υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο.


nΚΩΔΙΚΟΣ 8: Γήπεδο ξένου κράτους επί του οποίου υπάρχει ακίνητο για εγκατάσταση πρεσβευτή ή προξένου ή διπλωματικών αντιπροσώπων.


ΣΤΗΛΗ 24 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ


Επιλέγεται αν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή αναγράφεται υποχρεωτικά στη δήλωση που υποβάλλεται χειρόγραφα κωδικός ως εξής:


n ΚΩΔΙΚΟΣ 1: Για δήλωση νέου γηπέδου.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 2: Για τροποποίηση στοιχείων γηπέδου.


n ΚΩΔΙΚΟΣ 3: Για διαγραφή γηπέδου.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app