// //]]>
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

Φορολόγηση αμοιβών ΔΣ σύμφωνα με το νέο φορολογικό
Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαβάστε τη λογιστική εγγραφή

01 Φεβ 2013 - 12:15

Picture 0 for Φορολόγηση αμοιβών ΔΣ σύμφωνα με το νέο φορολογικό

Είναι σύνηθες να καταβάλλονται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Ανώνυμης Εταιρείας αμοιβές λόγω της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις των ΔΣ. Οι αμοιβές αυτές, που χαρακτηρίζονται έξοδα παραστάσεως, δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του Ν.2190/20, αντιθέτως μάλιστα η καταβολή τους προβλέπεται από το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου.

Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τα εξής:

«Πάσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθεί δι΄ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ΄αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου».

Από φορολογικής σκοπίας, οι αμοιβές αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 24 του ΚΦΕ,   θεωρούνται για τους δικαιούχους ως εισόδημα από κινητές αξίες. Για το λόγο αυτό κατά την καταβολή τους πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του νέου φορολογικού νόμου 4110/2013 στις ανωτέρω αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις , ενεργείται παρακράτηση φόρου από 1/1/2013 με συντελεστή 40% από 35% που ίσχυε.

Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται μετά την αφαίρεση του χαρτοσήμου που λογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. Η απόδοση του φόρου αυτού γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου από την παρακράτηση μήνα. Με την παρακράτηση και καταβολή του φόρου αυτού επέρχεται εξάντληση της φορολογίας των αμοιβών αυτών.

Επιπλέον γίνεται παρακράτηση χαρτοσήμου 1,2% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 του Κ.Ν.Τ.Χ. Η απόδοση του χαρτοσήμου αυτού γίνεται κατά τον ίδιο χρόνο και τρόπο που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος επί των εν γένει αμοιβών Δ.Σ φόρος εισοδήματος.

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία τα έξοδα παραστάσεως (είτε τα προβλεπόμενα από το καταστατικό είτε τα εγκρινόμενα μετέπειτα από την Γενική Συνέλευση) εκπίπτονται νομίμως από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 105 του ΚΦΕ ανεξάρτητα αν υπάρχουν η όχι κέρδη και ακόμη στις χρήσεις που προκύπτει ζημία.

Λογιστική Αντιμετώπιση - Εγγραφές

 

Έστω ότι στα μέλη του Δ.Σ δίνονται συνολικά μεικτά έξοδα παράστασης ποσό 500.000 ευρώ


Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α χαρτοσήμου μελών Δ .Σ ( πάντα υπολογίζετε στο μεικτό ποσό) 500.000*1.2% = 6.000 ευρώ


Φόρος Αμοιβών Δ.Σ. : 500.000 – 6.000 = 494.000 * 40% = 197.600 ευρώ


Καθαρή Αμοιβή : 500.000 – 203.600 = 296.400 ευρώ


Λογιστικές εγγραφές

 

61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων                  500.000


61.01


61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων Δ.Σ


54.09 Λοιποί Φόροι – τέλη


54.09.01 Φόρος Αμοιβών Δ.Σ                                                   197.600


54.09.02 Χαρτόσημο                                                                  6.000


38. Χρηματικά Διαθέσιμα


38.00 Ταμείο                                                                               296.400

 

** Αντί για το ταμείο μπορούμε να πιστώσουμε τους λογαριασμούς 53 πιστωτές διάφοροι, 53.08 δικαιούχοι αμοιβών , 53.08.ΨΨ δικαιούχοι αμοιβών συνεδριάσεων Δ.Σ

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app