// //]]>
Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

Καταπατημένα: Εξαγορά ακινήτων με έκπτωση έως και 80%
Με έκπτωση που μπορεί να φτάσει έως και το 80% θα μπορούν να εξαγοράσουν τα κατεχόμενα-καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου οι σημερινοί δικαιούχοι.

23 Ιαν 2023 - 07:30

Picture 0 for Καταπατημένα: Εξαγορά ακινήτων με έκπτωση έως και 80%
Με έκπτωση που μπορεί να φτάσει έως και το 80% θα μπορούν να εξαγοράσουν τα κατεχόμενα-καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου οι σημερινοί δικαιούχοι. Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση και εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», η εξαγορά των ακινήτων θα γίνει στην αντικειμενική τους αξία, ωστόσο ορίζονται κατά περίπτωση σημαντικές εκπτώσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:
 
Δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς όποιος:
 
Ασκεί κατοχή αδιαλείπτως με τίτλο στο όνομα του ιδίου ή των δικαιοπάροχων (κληρονόμων) του για τουλάχιστον 30 έτη επί του Δημοσίου Ακινήτων. Στην περίπτωση που εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα, αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο μέχρι τις 31/1/2/91.
Ασκεί κατοχή αδιαλείπτως για τουλάχιστον 40 έτη επί του ακινήτου στο οποίο:
 
Α) βρίσκεται η κύρια και μοναδική κατοικία του, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή της οικογένειάς του,
 
Β) ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική δραστηριότητα με χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων έργων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές ή
 
Γ) ασκεί αγροτική δραστηριότητα με χρήση ή μη κτιριακών εγκαταστάσεων.
Κάθε αίτηση εξαγοράς υποβάλλεται στον φορέα υποδοχής εντός ενός έτους από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο χρόνια.
 
Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαγοράσουν
 
Επί δημοσίων ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, έκταση ίση κατ’ ανώτατο όριο με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου και οικοδομήσιμου οικοπέδου, Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εξαγορά μεγαλύτερη έκτασης, εφόσον σε αυτήν υφίστανται εν όλω ή εν μέρει κτίσματα ή βοηθητικές εγκαταστάσεις αυτών, που αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εάν το εναπομείναν τμήμα μετά την εξαγορά του ακινήτου καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, είναι υποχρεωτική η εξαγορά αυτού από τον αιτούντα.
 
Επί δημοσίων ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, ενιαία έκταση 10 στρεμμάτων κατ’ ανώτατο όριο. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να εξαγορασθούν περισσότερα του ενός δημόσια ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού από τον ίδιο αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των υπό εξαγορά ακινήτων δεν υπερβαίνει τα 20 στρέμματα κατ’ ανώτατο όριο και καθένα εξ αυτών δεν υπερβαίνει τα 10 στρέμματα. Είναι δυνατή η εξαγορά μεγαλύτερης έκτασης και μέχρι 30 στρεμμάτων κατ’ ανώτατο όριο συνολικά, εφόσον αυτή καλύπτεται από κτίσματα ή από αναγκαία έργα υποδομής κ.λπ.
 
Εάν εντός του ακινήτου βρίσκεται δασική έκταση και εφόσον αυτή καταλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 20% του ακινήτου, εξαγοράζεται ενιαία με διατήρηση των όρων προστασίας που απορρέουν από τη νομοθεσία.
 
Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή του γηπέδου. Όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης. Εάν στην περιοχή δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα προσδιορίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς οικοπέδου ή γηπέδου της πλησιέστερης περιοχής. Αν επί του οικοπέδου ή του γηπέδου υφίστανται κτίσματα ανεγερθέντα από τον αιτούντα, το ποσό του τιμήματος προσαυξάνεται κατά 25%. Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο, το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί στο 100% της αντικειμενικής αξίας.
 
Το τίμημα εξαγοράς απομειώνεται κατά ποσοστό 1% ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο 30 ετών (για όσους το όριο είναι τριάντα έτη) και 40 ετών (για όσους το όριο είναι 40 έτη), με ανώτατο όριο έκπτωσης 50% επί του ποσού που προκύπτει. Δηλαδή, μπορεί το τίμημα να περιορισθεί και στο μισό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό, όμως, μπορεί να περιορισθεί και εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
30% για ανάπηρους (80% αναπηρία και άνω) με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ,
20% για ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή έως 24.000 ευρώ οικογενειακό,
20% εάν είναι πολύτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ,
15% εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ,
15% εάν είναι μακροχρόνια άνεργος,
20% εάν είναι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,
15% εάν εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα το οποίο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος.
Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται σωρευτικά και σε κάθε περίπτωση το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να υπολείπεται του 20% του τιμήματος εξαγοράς.
 
Δεν ισχύουν εκπτώσεις για εκτάσεις άνω των 10 στρεμμάτων, ενώ στην περίπτωση που το ακίνητο πωληθεί πριν από την παρέλευση 10 ετών, επιστρέφονται οι εκπτώσεις. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο αιτών έχει αναγνωρισθεί έπειτα από απόφαση δικαστηρίου ως κύριος του δημοσίου ακινήτου δικαιούται να υποβάλει αίτηση με τίμημα εξαγοράς σε ποσοστό 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Επίσης, στην περίπτωση που ο αιτών έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς καταβάλλοντας το 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Στην περίπτωση που ο αιτών πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου έχει ασκήσει ένδικο μέσο που αφορά την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου, μπορεί να εξαγοράσει το ακίνητο σε ποσοστό 70% της αντικειμενικής αξίας.
 
Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να μικρότερο των 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 10% επί του τιμήματος εξαγοράς. Στην περίπτωση που το τίμημα καταβληθεί εφάπαξ, το υπουργείο Οικονομικών εκδίδει την απόφαση εξαγοράς και καταχωρίζεται στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής η διαδικασία εγγραφής του ακινήτου και η απόφαση εξαγοράς γίνεται με την καταβολή της τελευταίας δόσης.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app