// //]]>
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Ο κωδικοποιημένος νόμος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων
Από τον Ορέστη Σειμένη, φοροτεχνικό, συγγραφέα

15 Μαι 2015 - 10:04

Picture 0 for Ο κωδικοποιημένος νόμος για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ  1521/29-10-1950

Συνοπτικά

(κυρώθηκε με το Ν. 1587/1950)

«Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων από Επαχθή αιτία»

Από τον Ορέστη Σειμένη, φοροτεχνικό, συγγραφέα

Επαχθής κατα το Λεξικό σημαίνει «Ενοχλητικός, δυσάρεστος, αυτός που προξενεί μεγάλο βάρος στούς άλλους». Στίς μεταβιβάσεις, «Επαχθής Αιτία» είναι εκείνη που συντελείται, κυρίως, στις περιπτώσεις: Πώλησης, Ανταλλαγής ή Διανομής. Λέγεται «Επαχθής Αιτία» για να φαίνεται η αντίθεση της από την «Χαριστική Αιτία» στίς περιπτώσεις Προικών, Δωρεών, Κληρονομιών και Γονικών Παροχών.   

 

Ο Ν.1521/1950 συμπληρώθηκε με τα Αρθρα 37 έως 41α του Ν.1249/1982 .

Με το άρθρο 41του Ν.1249/1982 θεσπίστικαν οι τιμές εκκίνησης  και οι συντελεστές αυξομείωσης κατα ζώνες, οικοδομικά τετράγωνα και κατα είδος ακινήτου, όπως :

·        Aστικά Ακίνητα

·        Μονοκατοικία

·        Κατάστημα

·        Αγρόκτημα

·        κ.ά

Με το άρθρο 41α  του Ν.1249/1982 έγινε ο προσδιορισμός της αξίας των κτισμάτων και της γής σε περιοχές που δεν ισχύει το Αντικειμενικό Σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές. Η αξία των κτισμάτωνπροσδιορίζεται με τίς τιμές αφετηρίας που ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών και ευρίσκεται ανά είδος κτιρίου. Η αξία του Οικοπέδουευρίσκεται σύμφωνα με τίς διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1521/1950

 

Διευκρινιστικό Ευρετήριο και Περιεχόμενο των άρθρων του Ν.1521/1950

Άρθρο 1 Φόρος μεταβιβάσεως από επαχθή αιτία

 • Ακινήτων και κινητών  πραγμάτων
 • Πλοίων
 • Απαλλοτριουμένων εκτάσεων
 • Συστασης Επικαρπίας κλπ
 • Ακινήτων κατα την διάλυση της Ο.Ε. ή της Ε.Ε.
 • Προικών
 • Ακινήτων από διανομή
 • Σύσταση πραγματικής δουλείας
 • Μεταβίβαση συντελεστή δόμισης
 • Παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ....

       Αγοραία αξία

       Επανάληψη Συμβολαίου

       Λάθος τίμημα ή έκταση ακινήτου στο Συμβόλαιο : διόρθωση

 

 

 

 

Άρθρο 2 Περιπτώσεις οφειλής φόρου μεταβίβασης

 • Μεταβίβαζεται με φόρο σαν αποπερατωμένο και το διαμέρισμα που αντιστοιχεί σε αυτό εφ όσον ο πωλητής θα ανεγείρει την πολυκατοικία με αντιπαροχή
 • Μεταβίβαση και ιδανικού μεριδίου οικοπέδου ....
 • Τί είναι πολυκατοικία
 • Τι είναι και πότε ισχύει το «αμάχητο τεκμήριο αποπερατωμένου ακινήτου»
 • Πότε θεωρείται ότι συντελούνται δύο μεταβιβάσεις κατα την σύνταξη συμβολαίου
 • Περιπτώσεις καταβολής του Φόρου μεταβιβάσεως όταν γίνεται μεταγραφή στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχώρηση στο νηολόγιο 
 • Πλοία σε πλειστηριασμό
 • Οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης σε περίπτωση χρησικτησίας

 

Άρθρο 3 Αξία ακινήτου

Για τον καθορισμό της  αξίας του ακινήτου ή ή του πραγματικού δικαιώματος επί του ακινήτου ή του πλοίουλαμβάνονται υπ όψη:

 

1. α. Η ημερομηνία σύνταξης  του Συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αν το οριστικό συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου.

β) .....................................,

γ) η ημέρα της μεταγραφής

  δ) η ημέρα της εκθέσεως του πλειστηριασμού επί μεταβιβάσεως ακινήτου κ.λ.π. ενεργουμένης κατόπιν αναγκαστικού ή εκουσίου πλειστηριασμού και

 ε) η ημέρα της υπογραφής του οριστικού συμβολαίου στίς λοιπές περιπτώσεις.

2.Ποιά στοιχεία  συντεκτιμώνται

3. ......................................................

4. Πως υπολογίζεται η αξία της Ψιλής Κυριότητος

5. Πως υπολογίζεται η αξία επί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου ακινήτου

6. Πως υπολογίζεται η αξία επί μεταβίβασης βάσει ειδικών διατάξεων ακινήτων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. σε ιδιώτες-παραχωρητήριο

 

 

 

Άρθρο 4  Υπολογισμός του Φόρου μεταβιβάσεως

 

1. Ο φόρος μεταβιβάσεως επί της αξίας του ακινήτου ή του εμπραγμάτου επί του ακινήτου δικαιώματος υπολογίζεται:

Α)Περιπτώσεις Διανομής Ακινήτων

 α) Επί αυτουσίου διανομής ακινήτων,....μειώνεται στο 1/4.

 β) Εάν κατά την διανομή ΟΙ μερίδες των δικαιούχων δεν είναι ισομερείς  καταβάλλεται τίμημα

 γ) Εάν η διανομή αφορά οικόπεδο ..........

 δ) Διανομή μεριδίων Κοινωνίας

 ε) Σε περαιτέρω αυτούσια διανομή των ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων της μερικότερης `κοινωνίας, .....................

  στ) Επί μεταβιβάσεως ακινήτου περιουσίας στα μέλη ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας ή εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης κατά τη διάλυσή τους.

   ζ) Επί απολήψεως μερίδων εκ της ακινήτου περιουσίας αποσυρρομένων της Εταιρείας εταίρων. 

Β) Περιπτώσεις Ανταλλαγής  και απαλλοτριώσεων ακινήτωνο φόρος  μειούται κατά τπ ½ :

 α) επί υποχρεωτικής, συμφώνως προς τα κειμένας διατάξεις, ανταλλαγής τμημάτων γειτνιαζόντων οικοπέδων για να γίνουν οικοδομήσιμα

 β) επί συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών διά συστάσεως νέας ή διά συγχωνεύσεως ή εξαγοράς μιας ή πλειόνων υπό άλλης, συνεπεία της οποίας συντελείται μεταβίβασις ακινήτων ή πραγματικών επ΄ αυτών δικαιωμάτων ως επίσης και επί συγχωνεύσεως κ.λ.π. συνεταιρισμών ή ανων. εταιρείας μετά συνεταιρισμού,

 γ)επί απαλλοτριώσεως ακινήτων διά δημόσιαν ωφέλειαν

 δ)επί ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας   κλπ

Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση  ολόκληρος ο φόρος όπως ορίζεται εκάστοτε

2. Ο φόρος μεταβιβάσεως επί της αξίας του πλοίου ή του μεριδίου του

Α) .................................................

Β) .................................................

    Απαλλαγές φόρου στίς Ναυτιλιακές  Εταιρείες

3. Λοιποί Συμπληρωματικοί Φόροι :

α) ποσοστό 7% επί του φόρου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων

β) ποσοστό 3% επί του φόρου υπέρ των Ταμείων Επαρχιακής Οδοποιίας» 

γ) ποσοστό 10% επί του φόρου υπέρ Ταμείου Συντάξεως Νομικών

 

 
 

 

Άρθρο 5  Ποιούς βαρύνει ο Φόρος Μεταβίβασης

 

      α. Τον Αγοραστή

β. Τον Υπερθεματιστή σε περίπτωση πλειστηριασμού

γ. Τον Πωλητή πλοίου στην περίπτωση  που γίνεται ταυτοχρόνως και αλλαγή σημαίας

δ. Τούς δύο συγκυρίους σε περίπτωση διανομής ακινήτων

ε. Τον υπόχρεω προς πληρωμήν της αποζημιώσεως στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου δια δημοσία ωφέλεια

στ.Ο εκ προσυμφώνου αγοραστής

ζ.   Ο οριστικός αγοραστής

 

Επί πέντε έτη από της ημέρα της υπογραφής του οριστικού συμβολαίου ευθύνεται αλληλεγγύως μετά του αγοραστού και πας οπωσδήποτε κάτοχος του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου δια τον φόρον μεταβιβάσεως και τίς προσαυξήσεις του

 

 

 

Άρθρο 6 Απαλλαγές από τον φόρο Μεταβίβασης

 

α) η μεταβίβαση  εις τους πρόσφυγες και η μεταβίβαση  κλήρων κατά τας διατάξεις του αγροτικού κώδικα, ακινήτων που ανήκουν εις το Δημόσιο

β) η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα,

γ) Η μεταβίβαση, στην οποία αγοραστής είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές.

δ) η ανάκλησις απαλλοτριώσεως και

ε) η μεταβίβασις μεταλλείου ...

στ) η αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου εις τα μέλη του υπό συνεταιρισμού μη κερδοσκοπικού, κατα το ποσοστό που υπεβλήθη σε φόρο μεταβιβάσεως κατά την υπό του συνεταιρισμού αγορά μεταβιβαζομένου ακινήτου.

ζ) Η αναγκαστική απαλλοτρίωση  ακινήτου για δημόσια ωφέλεια υπέρ του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

η) Η σύμβαση ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις συμβαλλομένων. Δήλωση Μεταβίβασης  πρίν από την Σύνταξη του Συμβολαίου

 

... Σε περίπτωση εκούσιων και δικαστικών πλειστηριασμών,

...Επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεις ακινήτων για  δημόσια ωφέλεια...

...επίδοση της δήλωσης  και είς αναρμόδιον Οικον. Έφορον.....

...πότε η δήλωση επιτρέπεται να επιδοθεί στην ΔΟΥ του αγοραστή...

...Πότε η δήλωση είναι απαράδεκτη...

 

...Μεταβιβάσεις στην αλλοδαπή  ακινήτων ή πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων που βρίσκονται στην  Ελλάδα ή πλοίων, ενώπιον ελληνικής προξενικής Αρχής..

 

 

 

Άρθρο 8 Υποβολή της Δήλωσης.Καταβολή του Φόρου.

Διαδικασία στην Εφορία. Δικαιώματα και παρεμβάσεις του εφόρου.Προεκτίμηση.Βεβαίωση του Φόρου.Διοικητική Επίλυση της διαφοράς.

 

 
 

 

 

Άρθρο 9 Ανακριβής, εκπρόθεσμη και μη υποβληθείσα Δήλωση.Πρόσθετοι Φόροι

 

Άρθρο 10 Ελεγχος της Δήλωσης. Δικαιώματα του Εφόρου.

 

Άρθρο 11 Δικαιώματα του φορολογουμένου. Ενστάσεις κατα του Φύλλου Ελέγχου. Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.

 

Άρθρο 12 Διαδικασία ελέγχου και  Βεβαιώσεως του φόρου

 

Άρθρο 13 Υποχρεώσεις του Συμβολαιογράφου και του Μεταγραφοφύλακα

 

Άρθρο 14 Βοήθεια των Δημοσίων Αρχών στον Οικονομικό Εφορο

          Λοιπές υποχρεώσεις των :

·         Συμβολαιογράφων

·         Γραμματέων των Δικαστηρίων

·         Προξενικών Αρχών

 

Άρθρο 15 Ποινές σε όσους δυστροπούν ή αμελούν να συμμορφωθούν στίς διατάξεις του Νoμου. Περιπτώσεις απαγόρευσης σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Ποινή όταν υπάρχει αντέγγραφο. Αιτιολογημένη πράξη για επιβολή προστίμου.

 

 

 

 

Άρθρο 16  Ματαίωση συμβολαίων. Επιστροφές φόρων.Προθεσμίες  υποβολής της αίτησης επιστροφής. Παραγραφή της υποχρέωσης του Δημοσίου για την επιστροφή του φόρου.

 • Περίπτωση επιστροφής ολοκλήρου του φόρου
 • Περίπτωση επιστροφής του ημίσεως του φόρου
 • Περίπτωση στη συμφωνία εξώνησης

 

Εξώνηση είναιι η συμφωνία ανάμεσα στον πωλητή και στον αγοραστή ενός ακινήτου πράγματος, η οποία δίνει το δικαίωμα στον πωλητή να ξαναγοράσει από τον αγοραστή το πράγμα μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα (πέντε χρόνια), αφού του καταβάλει το ανάλογο τίμημα.

 

 

Άρθρο 17  Κανονιστικές διατάξεις για λοιπές επιβαρύνσεις κατα την σύνταξη των συμβολαίων μεταβίβασης.

 

 

 

Άρθρο 18 Περιπτώσεις εφαρμογής του Νόμου

 

 

 

 

Άρθρο 19 Τελικές Διατάξεις

 

 

 

 

Άρθρο 20 Ισχύς του Νόμου

 

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app