// //]]>
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικός Οδηγός

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη από το δημόσιο
Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea.gr

29 Αυγ 2011 - 04:54

Picture 0 for Πώς υπολογίζεται η σύνταξη από το δημόσιο

Ο υπολογισμός της σύνταξης στο δημόσιο είναι παράγοντας παραγόντων που έχουν σχέση με το έτος διορισμού, την κατηγορία του υπαλλήλου με την οποία διαμορφώνονται τα μισθολογικά κλιμάκια, τα χρόνια υπηρεσίας που μπορεί να αφορούν μόνο την ασφάλιση στο δημόσιο αλλά και συνυπολογισμό του χρόνου στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτού ή ελεύθερου) όταν η πρόσληψη έγινε μετά την 1/1/1983 και εφαρμόζεται η διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης.  

Δύο είναι οι τρόποι υπολογισμού:


1ος τρόπος:


Όταν ο υπάλληλος έχει προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 ο συνολικός χρόνος αντιμετωπίζεται σαν να έχει διανυθεί στο δημόσιο και συνεπώς το τελικό ποσό της σύνταξης υπολογίζεται στο ακέραιο και όχι τμηματικά. Στην περίπτωση που υπάρχει και χρόνος ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα πλην του δημοσίου, αυτός εξαγοράζεται με ποσοστό 7% επί των συντάξιμων αποδοχών και συνυπολογίζεται, ως να διανύθηκε στο δημόσιο.


Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται και σε όσους εργαζόμενους είχαν ασφαλιστεί διαδοχικά σε δύο ομοειδή ταμεία μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα ποιο είναι το ταμείο που ασφαλίστηκαν στη συνέχεια.


Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εφόσον αργότερα προσλήφθηκαν στο Δημόσιο θα δουν τη σύνταξή τους να μην υπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής αλλά ο χρόνος θα αντιμετωπιστεί ως ενιαία δημόσια ασφάλιση. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων δεν είναι υποχρεωτική η εξαγορά του χρόνου του ιδιωτικού τομέα.
Τέλος, αυτός ο τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υφίσταται ασφάλιση σε φορέα μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 1η Ιανουαρίου 1979 η οποία συνεχίζεται και μετά την πρόσληψη στο Δημόσιο και αργότερα επέρχεται μονιμοποίηση και ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Και σε αυτήν την περίπτωση από την άποψη του υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ο χρόνος αντιμετωπίζεται ενιαία σαν να είχε διανυθεί όλος στο Δημόσιο, και μάλιστα χωρίς εξαγορά με την πρόσθετη καταβολή εισφορών.

2ος τρόπος


Στην περίπτωση αυτή συνυπολογίζονται όλοι οι χρόνοι ασφάλισης από το Δημόσιο, αλλά η σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα των επιμέρους ποσών που αντιστοιχούν στον χρόνο ασφάλισης του κάθε ταμείου. Ο τρόπος αυτός αποτελεί εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση. Ετσι, καίτοι το ποσό της σύνταξης αποδίδεται ενιαίο από το Δημόσιο ο υπολογισμός του είναι τμηματικός από τους συμμετέχοντες και τον απονέμοντα φορέα.


Ειδικότερα, ο χρόνος ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί σε οποιονδήποτε φορέα πριν από την υπαγωγή του εργαζομένου στην ασφάλιση του Δημοσίου συνυπολογίζεται στο Δημόσιο με τις διατάξεις που ισχύουν για τη διαδοχική ασφάλιση.


Για τα χρόνια αυτά δεν καταβάλλονται επιπλέον εισφορές προκειμένου να συνυπολογιστούν από το Δημόσιο κατά τη συνταξιοδότηση.
Ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται για όλους τους προσληφθέντες στο Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 1983 κι έπειτα με την εξαίρεση των παραπάνω περιπτώσεων.

Το ποσό της σύνταξης


Το ποσό της σύνταξης του Δημοσίου υπολογίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό ετών που συμπληρώνει ο υπάλληλος στην υπηρεσία. Ομως με τη συμπλήρωση ενός εξαμήνου και μίας ημέρας επιπλέον, ο αριθμός των ετών αυξάνεται άμεσα κατά ένα με την προσθήκη πλασματικού εξαμήνου. Ετσι ο υποψήφιος συνταξιούχος κερδίζει ένα έτος επιπλέον. Το πλασματικό εξάμηνο αφορά αποκλειστικά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης και όχι τη θεμελίωση ή τον χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την έξοδο από την υπηρεσία.

Οι συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων


Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται τμηματικά με δύο τρόπους και ξεχωριστές βάσεις υπολογισμού. Το ποσό της σύνταξης που θα πάρει ο εργαζόμενος αποτελείται από το άθροισμα δυο επιμέρους ποσών:


α)Το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007.
Υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση και με ποσοστό αναπλήρωσης 80% (2,286% για κάθε χρόνο ασφάλισης).
β)Το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που συμπληρώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Υπολογίζεται με τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών των τελευταίων 5 ετών και με ποσοστό αναπλήρωσης.


Οι συντάξιμες αποδοχές διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ), την υπηρεσία του και την ειδικότητα που εργαζόταν.

Το ποσό της σύνταξης αναλυτικά, για τον χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο:


Ποσό σύνταξης για τα έτη που συμπληρώθηκαν μέχρι 31/12/2007
Έτη ασφάλισης Χ Συντάξιμες Αποδοχές  Χ 80%  /  35.

Ποσό σύνταξης για τα έτη που συμπληρώθηκαν μετά την 1/1/2008


Ετη ασφάλισης Χ Μέσος Όρος Συντάξιμων Αποδοχών  τελευταίας 5ετίας  Χ  Συντελεστής πίνακα % / 35  (συντελεστής κατ έτος και μέχρι 70%)
( Οι συντάξιμες αποδοχές των προηγουμένων 5 ετών υπολογίζονται με βάση τους βασικούς μισθούς όπως έχουν διαμορφωθεί στα αντίστοιχα Μισθολογικά Κλιμάκια  κατά την ημερομηνία αποχώρησης του υπαλλήλου).

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου


Ο υπολογισμός των πλασματικών ετών γίνεται με τον τρόπο που υπολογίζεται το τελευταίο τμήμα της σύνταξης και όχι εκείνο που αφορά το χρονικό διάστημα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2007 και τον συντελεστή του 80%. Λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής που θα ισχύει με την υποβολή του αιτήματος αποχώρησης.

Η διαδοχική ασφάλιση


Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης για τον χρόνο που έχει διανυθεί σε άλλους φορείς λαμβάνονται υπόψη για τους φορείς μισθωτών οι συντάξιμες αποδοχές όπως προβλέπονται σε κάθε ταμείο. Σημειώνεται πως συντάξιμες αποδοχές είναι εκείνες που είχε ο εργαζόμενος πριν από τη διακοπή της ασφάλισής του στους συγκεκριμένους φορείς, αναπροσαρμοσμένες με τις μεταβολές του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή μέχρι το προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και τον συντελεστή του ν. 3863/2010. Στις περιπτώσεις που οι προηγούμενοι φορείς είναι ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, ο υπολογισμός του μέρους της σύνταξης γίνεται με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τρίμηνες αποδοχές


Μόνιμοι πολιτικοί και στρατιωτικού υπάλληλοι που αποχωρούν από το δημόσιο και έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικαιούνται 3μηνες αποδοχές. Η καταβολή των 3μηνων αποδοχών αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της παραίτησης ή την αποδοχή της παραίτησης ή την ημέρα θανάτου του υπαλλήλου.


Οι τρίμηνες αποδοχές δεν καταβάλλονται σε υπαλλήλους που απολύονται λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ούτε στους υπαλλήλους που αποχωρούν με 15ετία για να πάρουν σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας τους.


Ο υπάλληλος που επιλέγει τις τρίμηνες αποδοχές  δεν θα λάβει αναδρομικά ποσά συντάξεων για το διάστημα αυτό.
Τέλος  οι μήνες αυτοί δεν θα υπολογιστούν στον συνολικό συντάξιμο χρόνο.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app