// //]]>
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικός Οδηγός

Χρέη στα Ταμεία: Από πότε θα ισχύσει η 5ετής παραγραφή
Στόχος είναι τα χρονικά όρια της παραγραφής να εναρμονιστούν με ό,τι ισχύει για τις φορολογικές οφειλές

06 Οκτ 2022 - 08:30

Picture 0 for Χρέη στα Ταμεία: Από πότε θα ισχύσει η 5ετής παραγραφή
Νωρίτερα, από 1/1/2026, θα ισχύσει η 5ετής παραγραφή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ προκειμένου τα χρονικά όρια της παραγραφής να εναρμονιστούν με ό,τι ισχύει για τις φορολογικές οφειλές. 
Υπενθυμίζουμε ότι η διάταξη που ενσωματώθηκε στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει τη 10ετή παραγραφή οφειλών που μπορεί να έχει κάποιος προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον βέβαια αυτές δεν έχουν βεβαιωθεί από το Ταμείο ή το ΚΕΑΟ.
 
Μειώνεται ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης
 
Στην πράξη, μειώνεται σε 10 χρόνια, από 20 που είναι σήμερα στα περισσότερα ταμεία πλην ΙΚΑ, ο χρόνος που έχει ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις.
 
H δεκαετής παραγραφή αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν.
 
Η παραγραφή δεν επηρεάζει την ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία χορηγείται κανονικά.
 
Οι οφειλές θεωρούνται παραγεγραμμένες, ακόμη κι αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Ωστόσο τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν παραγραφεί δεν επιστρέφονται.
 
Οι μισθωτοί δεν θίγονται από την παραγραφή οφειλών του εργοδότη, καθώς η ασφάλιση που αντιστοιχεί στις παραγεγραμμένες οφειλές εξακολουθεί να τους αναγνωρίζεται.
 
Το άρθρο περί παραγραφής αξιώσεων
 
Συγκεκριμένα το άρθρο 95 περί παραγραφής αξιώσεων ΕΦΚΑ προβλέπει τα εξής:
 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αξίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου, κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης, εν ευρεία ή εν στενή εννοία, προς τον ασφαλισμένο.
 
Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά την 1.1.2026 η παραγραφή της παρ. 1 ορίζεται πενταετής.
Απαίτηση, η οποία σύμφωνα με το παρόν έχει υποπέσει σε παραγραφή, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
Η ρύθμιση της παρ. 1 δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1, χωρίς να έχει μεσολαβήσει γεγονός που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούνται παραγεγραμμένες, ακόμη κι αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν αναζητούνται.
 
Ελεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή που θα διενεργηθούν προς διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί μέχρι την 30.6.2022 και καλύπτουν περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1.1.2006 έως και 31.12.2011 ολοκληρώνονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων εις βάρος του εργοδότη. Από τα ευρήματα των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου ως προς τα πραγματικά στοιχεία ασφάλισης ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων μισθωτών.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app