Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) – ΓΕΝΙΚΑ

1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη-επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα.

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις:

α) από χρήστη-επιτηδευματία ή κάτοχο σε επιτηδευματία πωλητή-μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή-εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.

β) από επιτηδευματία πωλητή-μεταπωλητή (Dealer) σε άλλο επιτηδευματία επίσης πωλητή-μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή-εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.

γ) από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης σε επιτηδευματία πωλητή-μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή-εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.

3. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογικός μηχανισμός μεταβιβάζεται από τον πωλητή-μεταπωλητή (Dealer) σε επιτηδευματία-χρήστη, με ενεργή τη φορολογική μνήμη (φορολογοποιημένος).

4. Στο τέλος της δεύτερης ενότητας της παρ. 2.20.5.4. της ΑΥΟΟ 1081253/320/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362/Β'/23.10.2002) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«2.20.5.4.6. Μία επιπλέον σελίδα με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, η οποία συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού σε νέο κάτοχο-χρήστη, από μεταπωλητή φορολογικών μηχανισμών».

5. Το θεωρημένο βιβλίο «παραλαμβανομένων φ.τ.μ.» το οποίο τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 της ΑΥΟ 1133630/1096/0015/ΠΟΛ.1326/13.12.1996, από τους επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν πλέον εμπορία μεταχειρισμένων φορολογικών μηχανισμών, μετονομάζεται σε βιβλίο «παραλαμβανομένων φορολογικών μηχανισμών και φορολογικών μνημών» και συνεχίζει να τηρείται θεωρημένο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται με την παραλαβή κάθε μεταχειρισμένος φορολογικός μηχανισμός ή φορολογική μνήμη που παραλαμβάνεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή επισκευής.

6. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ αντιτύπου παραστατικού που αφορά μεταβολή φορολογικού μηχανισμού, στις εξής περιπτώσεις:

α. Πώληση σώματος φορολογικού μηχανισμού (χωρίς φορολογική μνήμη),

β. Πώληση νέας φορολογικής μνήμης από τους κατ' επάγγελμα πωλητές φορολογικών μηχανισμών για τις πωλήσεις φορολογικών μνημών, που διενεργούν σε άλλους κατ' επάγγελμα πωλητές-μεταπωλητές φορολογικών μηχανισμών.

7. Σε κάθε περίπτωση της παρούσας απόφασης στην οποία απαιτείται η θεώρηση Νέου Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) και η συμπλήρωση του εντύπου Β1 του TAXIS, η συμπλήρωση και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 παρέλκει, εφόσον τα δεδομένα που αναγράφονται-δηλώνονται με τη δήλωση αυτή καταχωρούνται στον πίνακα στ' του εντύπου Β1 του TAXIS, το οποίο στην περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από τη ΔΟΥ.

Σεμηνάρια ONC
Το Ημερολόγιο του Λογιστή 2015
ΚΕΕΛΠΝΟ - Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
Ημερολόγιο
Newsletter
   
Επίκαιρα Θέματα
Πως θα φορολογηθούν τα φυσικά πρόσωπα
Αναλυτικός οδηγός του Γιώργου Κορομηλά - Φορολογικού Συμβούλου Επιχειρήσεων, Συγγραφέα, Εισηγητή
Φορολογικό ημερολόγιο δηλώσεων 2014
Όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων (Ανανεώνεται)
Όλες οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ
Ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ
Εκπιπτόμενες Δαπάνες Ελεύθερων Επαγγελματιών
Πρακτικός Οδηγός - Αναλυτικά Παραδείγματα
Οι συντελεστές φορολόγησης εταιρειών για τις φετινές δηλώσεις
Πώς θα φορολογηθούν οι εταιρίες για τη χρήση του 2013
 Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών
Σε πιλοτική φάση εφαρμογής απο την ΓΓΠΣ
Φορολογικά και Εργασιακά θέματα: Τι ισχύει από 1.1.2014
Άρθρο για τις αλλαγές στα φορολογικά και εργασιακά θέματα της Χαριτίνης Ξυδιά από την Nexia Eurostatus Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
facebook logo
twitter logo
iphone app