// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 01: Κατώτατα όρια αποδοχών 2008 και 2009

Κατώταταόρια αποδοχών 2008 και 2009
Α. Τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007, αυξάνονται ως εξής:

  • Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,45%.
  • Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 1, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,0%.
  • Όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009 µε βάση την προηγούµενη περίπτωση 2, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,50%.

Β. Μετά τις αυξήσεις της προηγούµενης παραγράφου Α τα νέα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων διαµορφώνονται ως εξής: α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:
Βασικό ηµεροµίσθιο από 1ης Ιανουαρίου 2008 ΕΥΡΩ 30,40 από 1ης Σεπτεµβρίου 2008 ΕΥΡΩ 31,31 από 1ης Μαΐου 2009 ΕΥΡΩ 33,03
β) Υπάλληλοι που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία και είναι άγαµοι:
Βασικός µισθός : από 1ης Ιανουαρίου 2008 ΕΥΡΩ 680,59 από 1ης Σεπτεµβρίου 2008 ΕΥΡΩ 701,01 από 1ης Μαΐου 2009 ΕΥΡΩ 739,57
Γ. Τα ανωτέρω συνολικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες καθώς και για τους υπαλλήλους, που έχουν συµπληρώσει το 15οέτος της ηλικίας τους, αναλόγως µε το ωράριο απασχόλησής τους.
Ε. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του πα­ρόντος άρθρου και των επιδοµάτων τριετιών και γάµου γράφονται µε δύο(2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο τουπέντε (5) .
Ε. Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως προσάρτηµα Α και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

facebook logo
twitter logo
iphone app