// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 07: Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία

Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις του εργασιακού στρες στην υγεία των εργαζοµένων και την οργάνωση της εργασίας, αποφασίζουν την άµεση εφαρµογή της ευρωπαϊκής συµφωνίας – πλαισίου για το στρες στην εργασία, που συνήφθη την 27η Μαΐου 2004 από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (Σ.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τοµέα (BUSINESSEUROPE, πρ. UNICE),την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηµοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Το κείµενο «Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία» προσαρτάται στην παρούσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως Προσάρτηµα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

facebook logo
twitter logo
iphone app