// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 08: Μόνιµη Επιτροπή Διάλογου: «Βήµα Διαλόγου»

Μόνιµη Επιτροπή Διάλογου: «Βήµα Διαλόγου»
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συστήνουν Μόνιµη Επιτροπή Διαλόγου µε την ονοµασία «Βήµα Διαλόγου».
Σκοπός της Επιτροπής είναι η µελέτη, επεξεργασία και διαβούλευση σε θέµατα και προβλήµατα της αγοράς εργασίας και σε ευρύτερα ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, µε προοπτική την κατά το δυνατόν εξεύρεση κοινά αποδεκτών θέσεων.
Η σύσταση της Επιτροπής εκτιµάται ότι θα είναι χρήσιµη λόγω της ολοένα διευρυνόµενης συµµετοχής των µερών στις κοινωνικές εξελίξεις και της ιδιαίτερης βαρύτητας, από πλευράς οικονοµικού και θεσµικού περιεχοµένου, της νοµικά δεσµευτικής Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., λόγοι για τους οποίους ο µεταξύ τους διάλογος κρίνεται σκόπιµο να επεκτείνεται χρονικά πέραν της περιόδου των συλλογικών διαπραγµατεύσεων για την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Καθένα από τα τέσσερα (4) συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη εκπροσωπείται στην Επιτροπή µε ίσο αριθµό εκπροσώπων και όλες οι αποφάσεις της λαµβάνονται µεοµοφωνία. Με οµόφωνη απόφασή των συµβαλλοµένων µερών είναι επίσης δυνατόν η Επιτροπή ν’ αποκτήσει ενδεχοµένως νοµική προσωπικότητα.
Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά εξάµηνο και εκτάκτως οποτεδήποτε κριθεί οµόφωνα αναγκαίο. Στο έργο της επικουρείται από επιστήµονες και συµβούλους των συµβαλλόµενων µερών, πουαποτελούν την τεχνική Γραµµατεία της Επιτροπής και εφ΄ όσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να αναθέτει εργασίες και σε εξωτερικούς συνεργάτες. Μπορεί επίσης να συστήνει ειδικές επιτροπές ανά έργο.

facebook logo
twitter logo
iphone app