// //]]> // //]]>
Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 11. Δελτία αποστολής. Δελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας.

1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακί­νησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο α­ξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρε­σιών),

β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνη­ση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοση του,

γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστά­σεων του. Με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., επιτρέπεται στην πε­ρίπτωση αυτή ή μη έκδοση δελτίου αποστολής ή η έκδοση του κατά δια­φορετικό τρόπο, εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινουμένων αγαθών.

Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον επιτηδευματία μεταξύ των εγκαταστάσεων του, εφόσον δεν αποτελούν γι’ αυτόν αντικείμενο εμπο­ρίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης/<sup>τ;</sup>

Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται συνοδεύονται κατά τη διακίνηση τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.

Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν ε­πιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα με εξαί­ρεση την περίπτωση αγοράς από επιτηδευματία αγροτικών προϊόντων, από πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2, όπου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση διακίνησης με σκοπό την αγορά τους ή άμεσα με την αγορά τους δελτίο αποστολής - τιμολόγιο.<sup>(ζ)</sup>

2.<sup>(3></sup> Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 εκδίδουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους.

Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδουν δελτία αποστολής, εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσ­κευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο/<sup>4;</sup> Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.

3. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μετα­φοράς και διανομής αγαθών που η ποσότητα τους καθορίζεται από τον παραλήπτη κατά την παραλαβή τους. Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται από τον υπόχρεο, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνε­νωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λια­νικής πώλησης, ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίων από τον πωλητή. Στο στοιχείο που εκδίδεται κατά περίπτωση αναγράφε­ται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσης τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται συγκεντρωτικό δελτίο επιστρο­φής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμε­νων αγαθών καθώς και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής/<sup>5;</sup>

Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κα­τάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκκίνηση του με­ταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των πο­σοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή

4/<sup>7</sup>^

5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:

α) τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Κώδικα -αυτού<sup>w</sup>. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματε­πώνυμο και η διεύθυνση του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής ως παραλήπτης αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι»,

β) η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής που σημε­ιώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό.. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου κατά τη μεταφορά των αγαθών φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτι­κής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών/<sup>5;</sup>

γ)<sup>(10)</sup> ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς.και ο τόπος προορισμού, όταν δε συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήμα­τος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση

δ) η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής. Με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. επιτρέπεται τα δελτία αποστολής να εκδίδονται σε προγενέστερο χρόνο από την ημερομηνία της διακίνησης των αγαθών, όταν υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες. Στην περίπτωση αυτή στο δελτίο αποστολής αναγράφεται και η ημερομηνία που θα γίνει η μεταφορά,

ε) ο σκοπός της διακίνησης, στ) <sup>(11)</sup>το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισ­μα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης. Η τιμή μονάδος αναγράφεται επί παράδοσης ή αποστολής νωπών οπωρολαχανικών από πρόσωπο που παράγει τα αγροτικά αυτά προϊόντα, με σκοπό την αγορά ή την πώληση και επί αποστολής ή παράδοσης των αγαθών αυτών από το ως άνω πρόσωπο με σκοπό την πώληση για λογαριασμό του, η. τιμή η οποία θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση αγοράς αυτών κατά την ημέρα της παρα­λαβής τους από τον εντολέα και η συνολική αξία τους. Δεν υπάρχει υ­ποχρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονι­κού υπολογιστή (Η/Υ),

ζ)<sup><12)</sup> Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την απο­θήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγα­θών που αποστέλλονται.

η) ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρ­πών.

Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογι­κό έλεγχο.

Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσ­ταση, τον τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μετα­φορικών μέσων και τις ειδικότερες συνθήκες.της μεταφοράς.

Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποσ­τολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοση τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.<sup>;</sup>

(1)  Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προστέθηκε με το άρθρο 29§1 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

(2)  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 που ανπκαθίσ-ταται με το άρθρο 19§20 του ν.3842/2010 και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου νόμου από 01.06.2010, είχε ως εξής: «Όταν, κατά τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποσ­τολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα».

(3)Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§1 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικατασ­τάθηκε είχε ως εξής:

«2. Τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού εκδίδουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία λόγω πώλησης ή για να πω-

 

6.<sup>(14)</sup>

ληθούν για λογαριασμό τους. Επίσης, τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδουν δελτίο αποστολής και κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους για επεξεργασία ή συσκευασία ή πώληση.»

(4)Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29§2
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρου 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το
εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εκδίδουν δελτία αποστολής, εφόσον διακι­νούν οπωρολαχανικά, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο.»

(5)     Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29§3
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδά-
φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτί­ου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται.»

(6)     Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
9§14 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Το
εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κατάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα για τις διακινήσεις, με φορτηγό IX αυτοκίνητο, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, που προορίζονται για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων ή συσκευών ή εγκαταστάσεων στην περιφέρεια της έδρας ή του υποκαταστήμα­τος της επιχείρησης ή σε απόσταση όχι μεγαλύτερη τωνδΟ χιλιομέτρων, εφόσον κάθε ημέρα και πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη, τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που διακινούνται την ημέρα αυτή,»

(7)Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 καταργήθηκε με το άρθρο 29§4 του ν. 3522/2006 και ισ-
χύει σύμφωνα με την ίδια παράγραφο και άρθρο του ίδιου νόμου για διαχειριστικές περιόδους
που αρχίζουν από 22.12.2006 και μετά. Η παράγραφος που καταργήθηκε είχε ως εξής:

«4. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης εκδίδει δελτίο εσωτερικής διακίνησης για την εντός της επιχείρησης του διακίνηση αγαθών και ειδικότερα:

αϊ για κάθε εξαγωγή απάτην αποθήκη πρώτων.υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασί­ας™, ιδίων ή τρίτων, προς την παραγωγική διαδικασία. Όταν είναι δύσκολη η άμεση έκδοση του δελτίου αυτού, μπορεί να εκδίδεται ημερήσιο δελτίο για όλες τις εξαγωγές που έγιναν την ίδια μέρα,

β) για κάθε επαναφορά στην αποθήκη πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και ειδών συσκευα­σίας, που δε χρησιμοποιήθηκαν τελικά στην παραγωγική διαδικασία,

για τα εντός της ημέρας παραχθέντα έτοιμα προϊόντα που εισάγονται στην αποθήκη.» Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 η φράση «ειδών συσκευασίας» αν­τικαταστάθηκε με τη φράση «υλικών συσκευασίας» με το άρθρο 9§15 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999.

(8)Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 η φράση «εκτός του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του παραλήπτη» απαλείφθηκε με το άρθρο 3§2. του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

(9)Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου "11 το κόμμα έγινε τελεία και προστέθηκε νέο (δεύτερο) εδάφιο με το άρθρο 16§4 του ν. 2992/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 20.3.2002.

(10)Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε- με το άρθρο 8§2 του ν. 2120/1993 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου από 4.3.1993. Η περίπ­τωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γ) ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού,»

(11)Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 36§3 του ν. 3784/2009 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου
από 6.8.2009.

Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε, είχε προστεθεί με το άρθρο 11 §3 του ν. 3670/2008 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου από 20.6.2008, είχε ως εξής:

«Η τιμή μονάδος αναγράφεται επί παράδοσης ή αποστολής οπωρολαχανικών και κρεάτων με σκοπό την αγορά ή την πώληση και επί αποστολής ή παράδοσης των αγαθών αυτών με

σκοπό την πώληση για λογαριασμό τρίτου η τιμή η οποία θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση αγο­ράς αυτών κατά την ημέρα της παραλαβής τους από τον εντολέα και η συνολική αξία τους.».

(12)Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29§4
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ζ) επί αποστολής αγαθών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή μεταξύ υποκαταστημά­των, εφόσον στο υποκατάστημα τηρείται βιβλίο αποθήκης κατ’ είδος, ποσότητα και αξία ή εξά­γεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται. Αν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, η αξία γνωστοποιείται με ιδιαίτερο έγγραφο,»

(13)   Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 11 προστέθηκαν με το άρθρο 29§5 του ν. 3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

(14)   Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 καταργήθηκε με το άρθρο 29§4 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με την ίδια παράγραφο και άρθρο του ίδιου νόμου για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22.12.2006 και μετά. Η παράγραφος που καταργήθηκε είχε ως εξής:

«6. Στο δελτίο εσωτερικής διακίνησης αναγράφονται:

α) το είδος και η ποσότητα των αγαθών που διακινούνται,

β) ο χώρος προέλευσης και ο χώρος προορισμού των αγαθών.»

facebook logo
twitter logo
iphone app