// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 11: Εκσυγχρονισµός ΟΑΕΔ

ΑΡΘΡΟ 11

Εκσυγχρονισµός ΟΑΕΔ
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη διαπιστώνουν την ανάγκη εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης της λειτουργίας του ΟΑΕΔ, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του και την εξοικονόµηση πόρωντου Οργανισµού.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται αναγκαία:
-H αναβάθµιση του επίπεδου εξυπηρέτησης των πολιτών και η δηµιουργία συστήµατος µέτρησης της ικανοποίησης αυτής σε διαρκή βάση.
-Η δηµιουργία συστήµατος διαρκούς αποτύπωσης των αναγκών της ζήτησης της αγοράς εργασίας µεάµεση λειτουργία ενιαίου, ολοκληρωµένου και ασφαλούς πληροφοριακού συστήµατος καταγραφής ανέργων και δυνατότητα σύνδεσης online µε ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ή/και φορείς για την επίτευξη της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
-Ο προγραµµατισµός κατάρτισης άµεσα συνδεδεµένης µε τις ανάγκες της αγοράςεργασίας.
-Η υιοθέτηση συστηµάτων και διαδικασιών που συµβάλλουν στη οργάνωση των υπηρεσιών µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα.

Λογαριασµόςγια την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Α. Θεσµική κατοχύρωση αυτονοµίας
Τα µέρη εµµένουν στην ανάγκη θεσµικής κατοχύρωσης της αυτονοµίας του ΛΑΕΚ µε την µετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ σύµφωνα µε το σχέδιο νόµουπου είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.
Β. Συνολική επιχορήγηση των εκπαιδευτικών δοµών
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζοντας το σηµαντικό έργο των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης, αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%
Γ. Κατανοµή επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 12 παρ. 4& 5 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµώντης Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ­ΓΣΕΕ) ανέρχεται σε 45% και των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55% συνολικά (ειδικότερα ALBA & ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ 20,75%, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ 17,85%, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜ-ΕΣΣΕ 16,40%).
Δ. Επιχορήγηση ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Με στόχο την συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν η επιχορήγηση από το ΛΑΕΚ να είναι ύψους µέχρι 3,0 % επί του συνόλου των ετησίων εισφορώνπουεισπράττονται υπέρ ΛΑΕΚ. Το ακριβές ποσό θα ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, βάσει οµοφώνως εγκεκριµένου από τους Κοινωνικούς Εταίρους προϋπολογισµού -απολογισµού του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Το ποσοστό αυτό είναι πέραν του ποσοστού επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δοµών των οργανώσεων της παραγράφου Β.

Εξορθολογισµός της λειτουργίας του Διανεµητικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.)
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε τα έσοδα του Διανεµητικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.) να διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς που συστάθηκε ο Λογαριασµός.
Επίσης θα επιδιώξουν ν’ αυξηθούν τα επιδόµατα τέκνων που καταβάλλονται µέσω του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ., ώστε ν’ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αυξηµένες ανάγκες φροντίδας των παιδιών.
Τέλος, συµφωνούν να καθιερωθεί η υποχρέωση κοινοποίησης ετήσιου Απολογισµού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. προς τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη.

facebook logo
twitter logo
iphone app