// //]]> // //]]>
Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 13. Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

1.    Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συ­νεταιρισμού με βάση διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση/<sup>,;</sup> Σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών εκδίδει απόδειξη επιστροφής. Σε περίπτωση αλλαγής των αγαθών εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφει χω­ριστά τουλάχιστον την αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και την αξία του αγαθού που επιστρέφεται και την τυχόν διαφορά. Σε περίπτωση έκπτωσης μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλη­σης, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά την έννοια των διατά­ξεων της παραγράφου 1 περίπτωση θ’ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανο­νισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα, εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης λιανικής πώλησης/<sup>,;</sup>

2.    Στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αναγ­ράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής, καθώς και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών επί των απο­δείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 1θ/<sup>2;</sup>

Οι επιτηδευματίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού, καθώς και οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955,. στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονομα­τεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητι­κώς καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη. Οι επιτηδε­υματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ’ αυτήν το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του. Κατ’ εξαίρεση, ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων αναγράφει στην από­δειξη τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αντί της αναγραφής των στοιχείων του πελάτη. Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή στην από­δειξη αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν».

Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευ-ρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, εκδίδει, σε κάθε περίπτω­ση, απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναγράφει και το ονομα­τεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, όταν δε η αμοιβή του καταβάλ­λεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή.

Όταν ο επιτηδευματίας είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθή­κης κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αναγράφει στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας και πωλεί α­γαθά ή παρέχει υπηρεσίες με πίστωση αναγράφει στην απόδειξη και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη και την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩ­ΣΕΙ».

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη αναγράφονται και στην περίπτωση επιστροφής ή αλλαγής αγαθών, εφόσον επιστρέφεται σ’ αυτόν ποσό άνω των δεκαπέντε (15) ευρώ^.

3.<sup><4)</sup> Η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15<sup>η</sup>) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της δια­χειριστικής περιόδου/<sup>5</sup>* Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε. τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο α­ριθμός της απόδειξης αυτής.

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομι­κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε ε­παγγελματική τους είσπραξη, καθώς και την περίπτωση παροχής υπη­ρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων όπου τα εισιτήρια εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς/<sup>61</sup>

Επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περι­όδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην απόδειξη αυτή αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλ­λαγές των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή πα­ροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδο­τικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπρα­λεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή.

Όταν ο επιτηδευματίας είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθή­κης κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αναγράφει στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας και πωλεί α­γαθά ή παρέχει υπηρεσίες με πίστωση αναγράφει στην απόδειξη και το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του πελάτη και την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩ­ΣΕΙ».

Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη αναγράφονται και στην περίπτωση επιστροφής ή αλλαγής αγαθών, εφόσον επιστρέφεται σ’ αυτόν ποσό άνω των δεκαπέντε (15) εϋρώ<sup>(3)</sup>.

3.<sup>(4></sup> Η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15<sup>η</sup>) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της δια­χειριστικής περιόδου.<sup><5></sup> Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο α­ριθμός της απόδειξης αυτής.

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομι­κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε ε­παγγελματική τους είσπραξη, καθώς και την περίπτωση παροχής υπη­ρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων όπου τα εισιτήρια εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς/<sup>6;</sup>

Επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, η απόδειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περι­όδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην απόδειξη αυτή αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστασης.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλ­λαγές των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή πα­ροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδο­τικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπρα­ξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται/^

Κατ’ εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα παραστατικά αναγράφεται και το ονοματε­πώνυμο του πελάτη-καταναλωτή, η διεύθυνση του και ο αριθμός φορο­λογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερε­ίται αριθμού φορολογικού μητρώου.

Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν και οι ασφαλισ­τικές επιχειρήσεις/<sup>8;</sup>

^<sup>;</sup>Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητο­ίς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών πο­σού άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ζυρώ<sup>(10)</sup> αναγράφεται και ο Α­ριθμός Φορολογικού Μητρώου του συναλλασσομένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας

Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματι­κών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, αναγράφεται υποχρεωτικά ο α­ριθμός φορολογικού μητρώου του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου, καθώς και του τελευταίου κομιστή που εισπράττει αυτήν. Επίσης αναγ­ράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της επιταγής που προσκομί­ζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού<sup>ί,,;</sup>

5. Όταν χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή για την έκ­δοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μετρητοίς, καθώς και επί πιστώσει από τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας, η ταινία αυτής θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων αυτών αν αποτυπώνονται σ’ αυτήν όλες οι ενδείξεις που ο­ρίζονται από τον Κώδικα αυτό για τις αποδείξεις αυτές, εκτός από την αναγραφή και ολογράφως του ποσού της αμοιβής.

(1)Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 τα δεύτερο και τρίτο εδάφια καταργήθηκαν και το τελε-
υταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 3§7 του ν. 3052/2002 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο
16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Ταεδάφια που καταργήθηκαν είχαν ως εξής:

«Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας άνω των τριάντα (30) ευ-ρώ<sup>(α></sup> αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, όταν αφορούν πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εκπιπτόμενη στη φορολογία εισοδήματος. Στις αποδείξεις αυτές όταν εκδί­δονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) το ονοματεπώνυμο αναγράφετα] στο πίσω μέρος αυτών, θέτοντας ο πωλητής επιτηδευματίας και τη σφραγίδα του.»

<sup>(α></sup>Το όριο των 30 ευρώ, που αντικατέστησε το προηγούμενο όριο των 10.000 δρχ., τέθηκε με το άρθρο 17§1 του ν. 2948/2001 και ίσχυσε από 1.1.2002.

Τα εδάφια που καταργήθηκαν είχαν προστεθεί με το άρθρο 43§9 του ν. 2214/1994 και ίσχυ­σαν σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994.

(2)Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43§10
του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.7.1994. Το εδάφιο
που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«2. Στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αναγράφεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής.»

(3)Το όριο των 15 ευρώ, που αντικατέστησε το προηγούμενο όριο των 5.000 δρχ., τέθηκε με το άρθρο 17§1 του ν. 2948/2001 και ισχύει από 1.1.2002.

(4)Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3§8 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικατασ­τάθηκε είχε ως εξής:

«3. Η απόδειξη εκδίδεται επί πώλησης αγαθών κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποσ­τολής των αγαθών και επί παροχής υπηρεσιών στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και τα εισιτήρια θεαμάτων ή μεταφοράς προσώπων, τα οποία εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο της έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς/<sup>σ)</sup> Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής.

Επί εκτελέσεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη η από­δειξη εκδίδεται κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Στην απόδειξη αυτή αναγρά­φεται και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη και το είδος του έργου ή της εγκατάστα­σης »

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§18 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«3. Η απόδειξη εκδίδεται επί πώλησης αγαθών κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποσ­τολής του αγαθών και επί παροχής υπηρεσιών στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη»

Προηγούμενα, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 43§10 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.7.1994. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«3. Η απόδειξη εκδίδεται επί πώλησης αγαθών κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποσ­τολής των αγαθών και επί παροχής υπηρεσιών στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, η οποία εκδίδεται κατά την είσπραξη της αμοιβής.»

(5)  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με το άρβρο
29§13 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.
Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου.»

(6)  Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13 που αντικαθίσταται με το άρθρο
19§22 του ν.3842/2010, ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου νόμου από τη διαχειρισ-
τική περίοδο που αρχίζει από 01.01.2011 και για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέχρι τη
λήξη της προηγούμενης αυτής διαχειριστικής περιόδου και δεν έχουν εισπραχθεί οι αμοιβές, τα
στοιχεία αυτά επιτρέπεται αν εκδοθούν με την είσπραξη. Η διάταξη που αντικαθίσταται είχε ως.
-εξής:

«Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας η απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την απόδειξη παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, η οποία εκδίδεται με κάθε επαγγελ­ματική τους είσπραξη, καθώς και τα εισιτήρια θεαμάτων ή μεταφοράς προσώπων, τα οποία εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο της έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς».

(7)  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§18
του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Το εδά-
φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 16 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμ­βάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και αντίτυπο αυτών

των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογ­ράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται.»

(8)Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 13 προστέθηκαν με το άρθρο 8§4 του ν. 2120/1993 και ισχύουν από 1.7.1993.

(9)Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 13 προστέθηκαν με το άρ­θρο 21§7 του ν. 2166/1993 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 35§2 του ίδιου νόμου από 24.8.1993.

(10)Το όριο των 12.000 ευρώ, που αντικατέστησε το προηγούμενο όριο των 4.000.000 δρχ., τέθηκε με το άρθρο 17§1 του ν. 2948/2001 και ισχύει από 1.1.2002.

(11)Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 προστέθηκε με το άρθρο 43§11 του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.

Άρθρο 13<sup>αί7</sup>’ Ειδικά στοιχεία

1.   Οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να εκ-
δίδουν τριπλότυπο δελτίο κίνησης σε κινητά φύλλα, πριν την εκκίνηση
του λεωφορείου για κάθε μεταφορά προσώπων για ίδιο λογαριασμό ή
για λογαριασμό τρίτου.

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται η χρονολογία, η ώρα, ο τόπος εκκί­νησης, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, ο τόπος προορισμού, ο συνολικός αριθμός των ατόμων και κάθε μεταβολή που γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα πλήρη στοιχεία του προσώπου για λογαρια­σμό του οποίου ενεργείται η μεταφορά, και, μόνο όταν πρόκειται για εκ­δρομή, η χρονική δίάρκεια αυτής.

Το δελτίο αυτό φέρεται επί του αυτοκινήτου, μετά δε την ολοκλή­ρωση της μεταφοράς το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στο πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διενεργήθηκε η μεταφορά/<sup>2;</sup>

Κατ’ εξαίρεση το δελτίο κίνησης δεν απαιτείται να εκδίδεται στις πε­ριπτώσεις που παραδίδονται στους επιβάτες, κατά την εκκίνηση του του­ριστικού λεωφορείου, θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κα­θώς και στις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων ή μα­θητών σχολείων, εφόσον επί του τουριστικού λεωφορείου φέρεται θεω­ρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικό μεταφοράς.

(1)Το άρθρο 13<sup>α</sup> προστέθηκε με το άρθρο 43§12 του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.7.1994.

(2) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13<sup>α</sup> καταργήθηκε με το άρθρο 3§9 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που καταργήθηκε είχε ως εξής:

«Το δεύτερο αντίτυπο αποστέλλεται στο χρόνο των συγκεντρωτικών καταστάσεων στη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου, εφόσον είναι επιτηδευματίας.»

 

2.         Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τους εκμεταλλευτές τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση από τρίτους (τουρλίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων κ.ά.), για λογαριασμό τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου, μπορεί να μην εκδίδονται από τον εκμεταλλευτή του γραφείου αυτού οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής, τα οποία διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία

(1)Το άρθρο 13<sup>α</sup> προστέθηκε με το άρθρο 43§12 του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.7.1994.

(2) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13<sup>α</sup> καταργήθηκε με το άρθρο 3§9 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που καταργήθηκε είχε ως εξής:

«Το δεύτερο αντίτυπο αποστέλλεται στο χρόνο των συγκεντρωτικών καταστάσεων στη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου, εφόσον είναι επιτηδευματίας.»

 
facebook logo
twitter logo
iphone app