// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 14

Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη στο πλαίσιο των επιβεβληµένων παρεµβάσεών τους για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον τοµέα της απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δηµιουργική και παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µε αναπηρίες, τους οποίους απασχολούν. Ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιµότητάς τους (πχ. ασύρµατη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιµο πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρες, διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστηµα ελέγχου Η/Υ µε το κεφάλι, εικονικό πληκτρολόγιο, πνευµατικός διακόπτης, οθόνη και µεταφραστής Braille, αναγνώστης και µεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση οµιλίας, τραπέζι στήριξης µεταβλητού ύψους κ.ά.), ούτως ώστε ο (η) χειριστής (-τρια) ΑµΕΑ να διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ.

facebook logo
twitter logo
iphone app