// //]]> // //]]>
Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 15. Αποδείξεις δαπανών.

(1) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43§13 του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Το εδάφιο που αντικατασ­τάθηκε είχε ως εξής:

«Αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη δαπάνης, εφόσον κατά την έκδοση τους αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης».

 
 

1.  Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και
τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για
κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησης του ή την εκτέλεση
του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεού-
ται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, εκδίδει διπλότυπη απόδει-
ξη δαπάνης/**

Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμε­ταλλευτή επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς αμοιβών οι οποίες δεν υπάγονται στο φόρο προστιθέμε­νης αξίας/<sup>2</sup>*

2.  Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από το δικαι-
ούχο και στα δύο αντίτυπα, αναγράφονται:

α) τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού,

β) η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογρά­φως. Δεν απαιτείται η αναγραφή ίου ποσού ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται με Η/Υ,

γ) οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

(1) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29§14 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο «39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδά­φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγ­ράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχεί­ρησης του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρε­ούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού ή για την καταβολή αμοιβών σε συγγραφείς ή σε εισηγητές επιμορφωτικών σεμιναρίων, οι οποίοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης.»

 

3.    Για τα δώρα που γίνονται από τον επιτηδευματία σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης, συνυφασμένης με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αξίας του καθενός μέχρι τριάντα (30) ευρύ/<sup>3</sup>*, μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση, με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης της παραγράφου 1 για κάθε πρόσωπο.

4.    Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται, αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσε­ται κατάσταση στην οποία υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαμβάνουν. Επί καταβολής μισθών και ημερομισθίων με τη μεσολάβηση τράπεζας δεν απαιτείται υπογραφή της κατάστασης, εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση των δικαιούχων της αμοιβής, που δίδεται μία φο­ρά με ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συγκεκριμένου λογαριασμού.

(2)  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστέθηκε με το άρθρο 46§19 του ν. 3220/2004 και ισχύει για τις αμοιβές που καταβάλλονται από 1.1.2004 και μετά.

(3)  Το όριο των 30 ευρώ, που αντικατέστησε το προηγούμενο όριο των 10.000 δρχ., τέθηκε με το άρθρο 17§1 του ν. 2948/2001 και ισχύει από 1.1.2002.

facebook logo
twitter logo
iphone app