// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 15

Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων µέσω της γνώσης και την ανάγκη συνεχούς εξοικείωσης των εργαζοµένων, νέων ή µεγαλύτερων σε ηλικία, στα νέα δεδοµένα από την διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται:
- Η διευκόλυνση των εργαζοµένων προκειµένου να καταρτίζονται και επιµορφώνονται στις νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να επεξεργάζονται αποτελεσµατικά πληροφορίες, που σχετίζονται µε το περιεχόµενο και τις προοπτικές της εργασίας τους.
- Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόµενους, όσον αφορά στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
- Η υποστήριξη των εργαζόµενων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων τους, όπως δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, γραπτή ή µέσω δικτύων), δεξιότητες χρήσης Η/Υ, τεχνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες, ειδικές δεξιότητες που συνδέονται µε κάποιο προσόν ή ταλέντο.

facebook logo
twitter logo
iphone app