// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 16: Αναπλήρωση από τον ΟΑΕΔ των µειωµένων αποδοχών των εργαζόµενων µαθητών εξαιτίας της εκ του νόµου προβλεπόµενης ανώτατης απασχόλησης έξι (6) ωρών

Αναπλήρωση από τον ΟΑΕΔ των µειωµένων αποδοχών των εργαζόµενων µαθητών εξαιτίας της εκ του νόµου προβλεπόµενης ανώτατης απασχόλησης έξι (6) ωρών
Τα συµβαλλόµενα στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. µέρη συµφωνούν να προβούν από κοινού σε αίτηµα προς την Κυβέρνηση για την ανάληψη από τον ΟΑΕΔ της υποχρέωσης καταβολής στους εργαζόµενους µαθητές, µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθµια γενική ή τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισµένες από το Κράτος, δύο επιπλέον ωροµισθίων για κάθε ηµέρα απασχόλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµά των γονέων τους δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο.

facebook logo
twitter logo
iphone app