// //]]> // //]]>
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 19. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

1. Ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προ­ϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε χρησιμοποίηση τους:

Α.<sup><sup>[1]</sup></sup> Από τα βιβλία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν:

 


[1]Η περίπτωση Α της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4§7 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Α. Από τα βιβλία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό:

α) το βιβλίο αγορών,

β) το βιβλίο εσόδων - εξόδων,

γ) τα ημερολόγια, στα οποία καταχωρεί πρωτογενώς τις οικονομικές του πράξεις, καθώς και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών,

δ) το γενικό καθολικό ή τα μηνιαία ισοζύγια του γενικού καθολικού, κατά περίπτωση, επί μη­χανογραφικής τήρησης,

ε) το βιβλίο αποθήκης ή τις μηνιαίες καταστάσεις, του άρθρου 24 του Κώδικα αυτού,

στ) τις ημερήσιες ή τις μηνιαίες καταστάσεις του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού ή το βιβλίο α­ποθήκης, όταν καταχωρούνται πρωτογενώς,οι εγγραφές,

ζ) τα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού,

η) το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις απογραφής,

θ) το ημερολόγιο μεταφοράς,

ι) Τα βιβλία, πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων, πρακτικών διοικητικού συμβου­λίου, και βιβλίου μετόχων των ανωνύμων εταιρειών, ως και τα βιβλία των συνελεύσεων και της διαχείρισης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης*^

ια) τις. καταστάσεις που υποκαθιστούν ή αναλύουν βιβλία του Κώδικα αυτού, εκτός από τις καταστάσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος.»

<sup>(α></sup>Η υποπερίπτωση ι' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του π.δ. 134/1996 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 1.8.1996. Κ υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ι) τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών, ως και των συνελεύσεων και της διαχείρισης των Εταιρειών Περιω-ρισμένης Ευθύνης,»

(2)Η υποπερίπτωση α' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αντικαταστά­θηκε με το άρθρο 30§7 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«α) το δελτίο αποστολής,»

α) το βιβλίο αγορών, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μηνιαία κα­τάσταση του βιβλίου αγορών, επί μηχανογραφικής τήρησης,

β) το βιβλίο εσόδων - εξόδων, επί χειρόγραφης τήρησης, και τη μη­νιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων, επί μηχανογραφικής τή­ρησης,

γ) τα ημερολόγια, στα οποία καταχωρεί πρωτογενώς τις οικονομι­κές του πράξεις, το γενικό καθολικό και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται χειρόγραφα,

δ) το ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται μηχανογραφικά,

ε) το βιβλίο αποθήκης επί χειρόγραφης τήρησης του, και τους οπτι­κούς δίσκους (CD- ROM) στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα του βιβλίου αυτού, επί μηχανογραφικής τήρησης του,

στ) το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών,

ζ) τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού,

η) το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτικής κατα­χώρισης των αποθεμάτων.

Β. Από τα στοιχεία:

α)<sup>(2></sup> το δελτίο αποστολής.και το συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής, β) το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξί­ας.

γ/<sup>3;</sup> Το τιμολόγιο που εκδίδεται για αγορά αγαθών, όταν δεν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλα­γή, καθώς και το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών

δ/<sup>3)</sup> Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών και την απόδειξη λιανικής πώλησης όταν δεν εκδίδεται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχα­νής. Δεν υπόκεινται σε θεώρηση τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηρόδρομους και αεροπλάνα, όταν εκτελο­ύν συγκοινωνίες, καθώς και τα εισιτήρια πλοίων, εφόσον φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

ε.<sup>(4)</sup> Τα δελτία κίνησης τουριστικών λεωφορείων

Επιτρέπεται η θεώρηση στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν τα στοιχεία αυτά εκδίδονται με τη χρήση Η/Υ από ενια­ίο μηχανογραφικό έντυπο με στοιχεία για τα οποία ορίζεται θεώρηση το­υς.

Δεν επιτρέπεται η θεώρηση των παραστατικών, των οποίων η έκ­δοση και θεώρηση προβλέπεται από μη φορολογικές διατάξεις, εκτός από συμβάσεις μίσθωσης αυτοκινήτων/<sup>5;</sup>

2.    Τα βιβλία του Κώδικα αυτού, για τα οποία ορίζεται θεώρηση το­υς, όταν δε θεωρούνται πριν από την έναρξη χρησιμοποίησης τους είναι ως να μην τηρήθηκαν για το μέχρι τη θεώρηση τους χρονικό διάστημα.

3.    Αρμόδιος για τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του επι­τηδευματία είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας και προκειμένου για τα βιβλία και τα στοιχεία του υποκαταστήματος, ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του υποκαταστήματος.

4.    Ο επιτηδευματίας μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδή­ποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή-το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε πε­ρισσότερα του ενός αντίτυπα/<sup>6;</sup>

 

(3)Οι υποπεριπτώσεις γ' και δ' της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αντικα-
ταστάθηκαν με το άρθρο 43§16 του ν. 2214/1994 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ίδιου νόμου από 1.7.1994. Οι υποπεριπτώσεις που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

«γ) το τιμολόγιο που εκδίδεται για την παροχή υπηρεσιών,»

«δ) την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, όταν δεν εκδίδεται με τη χρήση φορολογικής ταμεια­κής μηχανής. Δεν υπόκεινται σε θεώρηση τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία, σιδηροδρόμους και αεροπλάνα.

Επιτρέπεται η θεώρηση στοιχείων για τα οποία δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν τα στοι­χεία αυτά εκδίδονται με τη χρήση Η/Υ από ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο με στοιχεία για τα οπο­ία ορίζεται θεώρηση τους.»

(4)Στην περίπτωση Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 η υποπερίπτωση ε' καταργήθηκε
και η υποπερίπτωση στ' αναριθμήθηκε σε ε' με το άρθρο 4§8 του ν. 3052/2002 και ισχύουν
σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η υποπερίπτωση που καταργήθηκε
είχε ως εξής:

«ε. Την απόδειξη ποσοτικής παραλαβής αγροτικών προϊόντων»

Η υποπερίπτωση ε' που καταργήθηκε και η υποπερίπτωση στ' που αναριθμήθηκε σε ε' είχαν προστεθεί με το άρθρο 43§16 του ν. 2214/1994 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.7.1994.

(5)Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 προστέθηκε με το άρθρο 9§23 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 1.1.2000.

(6) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 19 προστέθηκε με το άρθρο 30§8 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

facebook logo
twitter logo
iphone app