// //]]> // //]]>
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 35. Τέλη κυκλοφορίας

 

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242 ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:


«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.


α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:

 

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

Έως

300

22

Β'

301 -

785

55

Γ'

786-

1.071

120

Δ'

1.072-

1.357

135

Ε'

1.358 -

1.548

240

ΣΤ'

1.549-

1.738

265

z

1.739-

1.928

300

Η'

1.929-

2.357

660

Θ'

2.358-

3.000

880

Ι'

3.001 -

4.000

1.100

Κ'

4.001

και άνω

1.320

 

 


β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο).


 
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε ευρώ)

0-100

0,00

101 -120

0,90

121 - 140

1,10

141 -160

1,70

161 -180

2,25

181 -200

2,55

201 -250

2,80

Άνω των 251

3,40

 

 


Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.


Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

 

έως

1.500

75

Β'

1.501

-

3.500

105

Γ'

3.501

-

10.000

300

Δ­

10.001

-

20.000

600

Ε­

20.001

-

30.000

940

Σ!"

30.001

-

40.000

1.320

Ζ'

40.001

 

και

άνω

1.490

 

 


Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ.


  

δ) Λεωφορεία:

 

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως

33

210

Β'

34-

50

410

Γ'

51

και άνω

510

 

 


  
 ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη γορίες: 535 ευρώ.


στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1.


ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούμενη υποπερίπτωση.
Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.


η) Για τα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.


θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

 

ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.


κ) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν από την διαγραφή τους.

 

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.


α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινο μηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.


β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άν θρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο).


Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

 

Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γρμ. 002 ανά χιλιόμετρο)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρμ. εκπομπών CO2(σε ευρώ)

0-100

0,00

101 -150

2,25

Άνω των 151

2,80

 

 


 γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως 3.500

125

Β'

3.501-10.000

195

Π

10.001-19.000

340

Δ'

19.001-26.000

495

Ε'

26.001-33.000

650

ΣΤ'

33.001-40.000

925

Ζ'

40.001 και άνω

1.460

 

 


Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ.  δ) Λεωφορεία:

 

Κατηγορία ΑΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθημένων και ορθίων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως

 

50

210

Β'

51

 

και άνω

385

 

Κατηγορία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθημένων και ορθίων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως

 

50

215

Β'

51

 

και άνω

300

 

Κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθημένων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως

 

40

430

Β'

41

 

και άνω

595

 

 

 

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη γορίες: 300 ευρώ.


  
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 100 ευρώ.


  
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 4 ευρώ ανά ημέρα.


  
 Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:


 α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ.


 β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ.


  
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.


  
Ζ. Για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήμα χορηγείται έναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.»

 

2.Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

 

3.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων.


  

4.Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.

 

5.Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.


  

6.Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015
Άρθρο 01. Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 02. Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
Άρθρο 03. Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση - Καταστατικό
Άρθρο 04. Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 05. Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 06. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
Άρθρο 07. Προσωπικό
Άρθρο 08. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - Αποδοχές Προσωπικού
Άρθρο 09. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 10. Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης
Άρθρο 12. Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων
Άρθρο 13. Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου
Άρθρο 14. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 15. Έκδοση οικοδομικών αδειών
Άρθρο 16. Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 17. Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων
Άρθρο 18. Ορισμοί - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 19. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας
Άρθρο 20. Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος
Άρθρο 21. Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου
Άρθρο 22. Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα της απόσβεσης του δικαιώματος
Άρθρο 23. Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας
Άρθρο 24. Προστασία επιφανειούχου
Άρθρο 25. Αντάλλαγμα
Άρθρο 26. Κτηματολόγιο - Φορολογική Μεταχείριση - Ειδικές Διατάξεις
Άρθρο 27. Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 28. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης - Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων
Άρθρο 29. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 30. Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
Άρθρο 31. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
Άρθρο 32. Τόκοι ομολογιακών δανείων - Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών
Άρθρο 33. Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών
Άρθρο 34. Συντελεστές Φ.Π.Α.
Άρθρο 35. Τέλη κυκλοφορίας
Άρθρο 36. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του ν. 3899/2010
Άρθρο 37. Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 38. Δημοσιονομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 39. Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 40. Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Άρθρο 41. Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Άρθρο 42. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Άρθρο 43. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
Άρθρο 44. Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 45. Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ. 
Άρθρο 46. Αναστολή πλειστηριασμών
Άρθρο 47. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
Άρθρο 48. Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
Άρθρο 49.
Άρθρο 50. Έναρξη ισχύος
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app