// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

ΕΓΣΕΕ - Συλλογικές Συμβάσεις

Χρήσιμες πληφορορίες και πίνακες για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

Στην Αθήνα, σήµερα την 2α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Δηµήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού β) Δηµήτριος Ασηµακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και ΕµπόρωνΕλλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής γ) Δηµήτριος Αρµενάκης Πρόεδρος και Νικόλαος Τζίκας, Γενικός Γραµµατέας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Κώστας Πουπάκης Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφωνούν στα εξής:

 

Άρθρο 01: Κατώτατα όρια αποδοχών 2008 και 2009

Άρθρο 02: Έκτη τριετία στους εργατοτεχνίτες


Άρθρο 04: Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού


Άρθρο 05: Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια


Άρθρο 06


Άρθρο 07: Συµφωνία – Πλαίσιο για το στρες στην εργασία


Άρθρο 08: Μόνιµη Επιτροπή Διάλογου: «Βήµα Διαλόγου»


Άρθρο 09: Άµεση Νοµοθέτηση των Συµφωνιών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.


Άρθρο 11: Εκσυγχρονισµός ΟΑΕΔ


Άρθρο 14


Άρθρο 15


Άρθρο 16: Αναπλήρωση από τον ΟΑΕΔ των µειωµένων αποδοχών των εργαζόµενων µαθητών εξαιτίας της εκ του νόµου προβλεπόµενης ανώτατης απασχόλησης έξι (6) ωρών


Άρθρο 17: Διατηρούµενες Διατάξεις

facebook logo
twitter logo
iphone app