// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Κυρώσεις ΙΚΑ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΠΕΠΕΕ)

 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1.Μη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών ή μη υποβολή ΑΠΔ 45% Το ποσό εισφορών που αντιστοιχούν στην ΑΠΔ ή στις ΑΠΔ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν
2.Εκπρόθεσμη  υπο­βολή ΑΠΔ.

30% ή

10% σε περίπτωση υπο-βολής πριν από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ

Το ποσό εισφορών που δηλώνεται στην ΑΠΔ
3. Ανακριβής υποβολή ΑΠΔ. Με αυτήν εξομοιώνεται και η παράλειψη εργαζομέ-νου ή εργαζομένων, και η δήλωση στην ΑΠΔ εισφορών μικρότερων από αυτές που υπολογίζονται με τους συντελεστές του άρθ.38 Κ.Α-ΙΚΑ[1]

30%

Το ποσό της διαφοράς μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολο-γίζονται από την υπη­ρεσία 

[1] Η πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δηλώθηκε εμπρόθεσμα η αποπεράτωση του έργου.

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ[1] [2] ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Μη καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο των απασχολουμένων αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. 500 € για κάθε ακαταχώριστο
2. Μη επίδειξη του Ειδικού Βιβλίου 500 € για κάθε ακαταχώριστο που βρίσκεται απασχολούμενος κατά τον έλεγχο
3. Απώλεια του Ειδικού Βιβλίου 500 €  για κάθε απασχολούμενο που περιλαμβάνεται στην τελευταία ΑΠΔ που υποβλήθηκε
4. Απώλεια φύλλου του Ειδικού Βιβλίου 500€ για κάθε πρόσωπο που διαπιστώνεται ότι απασχολείται, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι σε προηγούμενο ή σε επόμενο φύλλο

 

[1]Οι καταχωρίσεις στο Ειδικό Βιβλίο γίνονται χειρογράφως χωρίς κενά διαστήματα, παραπομπές ή ξέσματα. Τυχόν λανθασμένη εγγραφή διαγράφεται μόνο με στυλό διαρκείας χωρίς να χρησιμοποιείται χημικό διορθωτικό ή άλλο υλικό διαγραφής. Η εκ νέου εγγραφή με τα πλήρη και ορθά στοιχεία γίνεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή. 

 

[2]Το Ειδικό Βιβλίο τηρείται σε προσιτό σημείο στον τόπο εργασίας των απασχολούμενων. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται:

 

α) οι ιδιοκτήτες ταξί  που απασχολούν οδηγούς, οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν το Ειδικό Βιβλίο στο αυτοκίνητο και

 

β) οι εργοδότες εκείνοι, των οποίων οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται εντός της επιχείρησής τους, αλλά σ’ άλλους χώρους εκτός αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές το βιβλίο πρέπει να τηρείται στην έδρα ή τα γραφεία του εργοδότη.

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app