80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ 1 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-00-00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-01 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-01-00 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-02 ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-02-00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-02-01 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-02-02 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-02-04 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-02-05 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-02-06 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-03 ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤ 2 0 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-03-00 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-03-01 ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-03-02 ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-03-03 ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓ. 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως
80-03-04 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 3 1 Αποτελέσματα Χρήσεως