// //]]>
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επίκαιρα Θέματα

ΕΦΚΑ: Δίμηνη προθεσμία για ρύθμιση οφειλών και σύνταξη
Ήδη, έχουν κατατεθεί 4.150 αιτήσεις από οφειλέτες που βρίσκονται ηλικιακά πάνω από το 67ο έτος, εκ των οποίων το 10% έχει ήδη λάβει «ραβασάκια» για τα συνολικά χρέη.

11 Ιουν 2024 - 05:15

Picture 0 for ΕΦΚΑ: Δίμηνη προθεσμία για ρύθμιση οφειλών και σύνταξη
Δίμηνη προθεσμία δίνει ο ΕΦΚΑ, με νέο έγγραφο, σε όσους έχουν οφειλές πάνω από 30.000 (επαγγελματίες) και 10.000 (αγρότες) ευρώ από τη στιγμή της αίτησης και της κοινοποίησης οφειλών, προκειμένου να «τακτοποιήσουν» τη διαφορά που προκύπτει πάνω από αυτά τα ποσά, ώστε να λάβουν σύνταξη.
 
Ήδη, έχουν κατατεθεί 4.150 αιτήσεις από οφειλέτες που βρίσκονται ηλικιακά πάνω από το 67ο έτος, εκ των οποίων το 10% έχει ήδη λάβει «ραβασάκια» για τα συνολικά χρέη.
 
Προϋποθέσεις υπαγωγής
 
Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ασφαλιστικού φορέα, για την υπαγωγή του υποψήφιου συνταξιούχου στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
Οι οφειλές του να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.
Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.
Να έχει καταβάλει – εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή  6.000 ημερών ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα που συμμετέχει στην απονομή της σύνταξης.
Οι τραπεζικές του καταθέσεις να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή 6.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη στον π. ΟΓΑ.
Τραπεζικές καταθέσεις – περιουσία

Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπ’ όψιν:
 
Το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Πώς γίνεται η αίτηση μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης
Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης και επιπλέον ο αιτών συναινεί:
 
Θα παρέχει τη συγκατάθεσή του στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για κοινοποίηση στον e-ΕΦΚΑ των εγγράφων και των στοιχείων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσης.
Η αίτηση συνεπάγεται νόμιμη άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων
Η αίτηση υπαγωγής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία του αιτούντος διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία θα ανακτώνται εντός 10 εργάσιμων ημερών στοιχεία όσον αφορά τις καταθέσεις που τηρούνται σε αυτά. Μετά την παρέλευση 2 μηνών, αν παρέλθει άπρακτη η τιθέμενη δίμηνη προθεσμία, ο φορέας θα πρέπει να προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης, λόγω οφειλών.
 
Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ο φορέας οφείλει να προχωρήσει στην έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και στην καταβολή της σύνταξης, εφαρμόζοντας παρακράτηση επί του ποσού αυτής. Το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για οφειλές προς τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής συμψηφίζεται με το εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.
 
Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 ευρώ γενικά και των εκατό ευρώ 100 ευρώ για τον π. ΟΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ως άνω ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως 20.12.2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου, κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου.
 
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση η αίτηση μεταφέρεται ως πλάσματι υποβληθείσα την 20ή.12.2023, ευνόητο είναι ότι και οι οφειλές των υποψήφιων συνταξιούχων θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά την ίδια ημερομηνία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τυχόν χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία αυτήν.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app