// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

13 - METAΦOPIKA MEΣA

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
13 METAΦOPIKA MEΣA 1 0 Πάγια
13-00 AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 2 0 Πάγια
13-00-00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 3 1 Πάγια
13-01 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2 0 Πάγια
13-01-00 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 1 Πάγια
13-02 AΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-EΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. 2 0 Πάγια
13-02-00 ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣ. 3 1 Πάγια
13-03 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2 0 Πάγια
13-03-00 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
13-04 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 2 0 Πάγια
13-04-00 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 3 1 Πάγια
13-05 EΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 2 0 Πάγια
13-05-00 ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 3 1 Πάγια
13-06 MΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 0 Πάγια
13-06-00 ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3 1 Πάγια
13-09 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 0 Πάγια
13-09-00 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3 1 Πάγια
13-10 AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
13-10-00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-11 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤ. ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
13-11-00 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤ. ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-12 AΥΤ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-PΥΜΟΥΛΚΕΣ-EΙΔ.ΧΡΗΣ.ΕΚ.ΕΚΜ. 2 0 Πάγια
13-12-00 ΑΥΤ/ΤΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔ.ΧΡΗΣ.ΕΚ.ΕΚΜ. 3 1 Πάγια
13-13 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
13-13-00 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-14 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
13-14-00 ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-15 EΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
13-15-00 ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-16 MΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
13-16-00 ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-19 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
13-19-00 ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-99 AΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 0 Πάγια
13-99-00 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 3 1 Πάγια
13-99-01 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 3 1 Πάγια
13-99-02 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤ.-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔ.ΧΡΗΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-99-03 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
13-99-04 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 3 1 Πάγια
13-99-05 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ 3 1 Πάγια
13-99-06 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3 1 Πάγια
13-99-09 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3 1 Πάγια
13-99-10 ΑΠΟΣΒ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡ. ΕΚΤ. ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
13-99-11 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤ. ΑΥΤΟΚ. ΕΚΤ. ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
13-99-12 ΑΠΟΣΒ.ΑΥΤΟΚ.ΦΟΡΤ.-ΡΥΜ-ΕΙΔ.ΧΡ. ΕΚΤ.ΕΚΜ. 3 1 Πάγια
13-99-13 ΑΠΟΣΒ.ΣΙΔΗΡ/ΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ. 3 1 Πάγια
13-99-14 ΑΠΟΣΒ.ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-99-15 ΑΠΟΣΒ.ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
13-99-16 ΑΠΟΣΒ.ΜΕΣΑ ΕΣΩΤ. ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
13-99-19 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app