// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1 0 Απαιτήσεις
31-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 2 0 Απαιτήσεις
31-00-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 3 0 Απαιτήσεις
31-00-00-0000 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 4 1 Απαιτήσεις
31-01 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 2 0 Απαιτήσεις
31-01-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 3 0 Απαιτήσεις
31-01-00-0000 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 4 1 Απαιτήσεις
31-02 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 0 Απαιτήσεις
31-02-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 0 Απαιτήσεις
31-02-00-0000 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 4 1 Απαιτήσεις
31-03 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 0 Απαιτήσεις
31-03-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 3 0 Απαιτήσεις
31-03-00-0000 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 4 1 Απαιτήσεις
31-04 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2 0 Απαιτήσεις
31-04-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3 1 Απαιτήσεις
31-05 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ 2 0 Απαιτήσεις
31-05-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ 3 1 Απαιτήσεις
31-06 ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 2 0 Απαιτήσεις
31-06-00 ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 3 1 Απαιτήσεις
31-07 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 2 0 Απαιτήσεις
31-07-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 3 1 Απαιτήσεις
31-08 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 2 0 Απαιτήσεις
31-08-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 3 1 Απαιτήσεις
31-09 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 0 Απαιτήσεις
31-09-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 1 Απαιτήσεις
31-10 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 0 Απαιτήσεις
31-10-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 3 1 Απαιτήσεις
31-11 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΜΕΤΑΒ/ΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2 0 Απαιτήσεις
31-11-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΜΕΤΑΒ/ΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3 1 Απαιτήσεις
31-12 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ 2 0 Απαιτήσεις
31-12-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ 3 1 Απαιτήσεις
31-13 ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡ. ΣΕ Ξ.Ν. 2 0 Απαιτήσεις
31-13-00 ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡ. ΣΕ Ξ.Ν. 3 1 Απαιτήσεις

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app