// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1 0 Υποχρεώσεις
45-00 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΗ ΜΕΤ. ΣΕ ΜΕΤ. 2 0 Υποχρεώσεις
45-00-00 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΗ ΜΕΤ. ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Υποχρεώσεις
45-01 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΕΤΡ. ΣΕ ΜΕΤ. 2 0 Υποχρεώσεις
45-01-00 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΕΤΡ. ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Υποχρεώσεις
45-02 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΕ ΡΗΤ. ΞΝ ΜΗ ΜΕΤΡ. 2 0 Υποχρεώσεις
45-02-00 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΕ ΡΗΤ. ΞΝ ΜΗ ΜΕΤΡ. 3 1 Υποχρεώσεις
45-03 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΕ ΡΗΤ. ΞΝ ΜΕΤΡ. 2 0 Υποχρεώσεις
45-03-00 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ. ΜΕ ΡΗΤ. ΞΝ ΜΕΤΡ. 3 1 Υποχρεώσεις
45-04 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΞΝ ΜΗ ΜΕΤΡ. ΣΕ ΜΕΤ. 2 0 Υποχρεώσεις
45-04-00 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΞΝ ΜΗ ΜΕΤΡ. ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Υποχρεώσεις
45-05 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΞΝ ΜΕΤΡ. ΣΕ ΜΕΤ. 2 0 Υποχρεώσεις
45-05-00 ΟΜΟΛ. ΔΑΝ. ΣΕ ΞΝ ΜΕΤΡ. ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Υποχρεώσεις
45-10 ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ. ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. ΣΕ ΔΡΧ 2 0 Υποχρεώσεις
45-10-00 Α.Τ.Ε. 3 1 Υποχρεώσεις
45-10-01 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3 1 Υποχρεώσεις
45-11 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΜΑΡΚ.ΥΠ. ΣΕ ΔΡΧ ΜΕ ΡΗΤ. ΞΝ 2 1 Υποχρεώσεις
45-12 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΜΑΡΚ.ΥΠ. ΣΕ Ξ.Ν. 2 1 Υποχρεώσεις
45-13 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ-ΛΟΓ.ΜΑΡΚ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2 1 Υποχρεώσεις
45-14 ΜΑΡΚ. ΥΠΟΧ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΜ. ΕΠΙΧ. ΣΕ ΔΡΧ 2 1 Υποχρεώσεις
45-15 ΜΑΡΚ. ΥΠΟΧ. ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΜ. ΕΠΙΧ. ΣΕ ΞΝ 2 1 Υποχρεώσεις
45-16 ΜΑΡΚ.ΥΠΟΧ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ.ΕΝΔ.ΕΠ.ΣΕ ΔΡΧ 2 1 Υποχρεώσεις
45-17 ΜΑΡΚ.ΥΠΟΧ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ.ΕΝΔ.ΕΠ.ΣΕ ΞΝ 2 1 Υποχρεώσεις
45-18 ΜΑΡΚ.ΥΠΟΧ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. 2 1 Υποχρεώσεις

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app