// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1 0 Αναλυτική Λογιστική
90-01 ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 2 0 Αναλυτική Λογιστική
90-01-00 ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-01-00-0000 ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-02 ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 2 0 Αναλυτική Λογιστική
90-02-20 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-02-20-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-02-24 ΑΓΟΡΕΣ Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-02-24-0000 ΑΓΟΡΕΣ Α' & Β' ΥΛΩΝ - ΥΛ.ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-02-25 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-02-25-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-02-26 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-02-26-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-02-28 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-02-28-0000 ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-06 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 2 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-60-0000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-06-61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-61-0000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-06-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-62-0000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-06-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-63-0000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-06-64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-64-0000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-06-65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-65-0000 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-06-66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-06-66-0000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 2 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-70-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07-71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-71-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07-72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-72-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07-73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-73-0000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07-74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-74-0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07-75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-75-0000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07-76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-76-0000 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-07-78 ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΠ.ΠΑΓΙΩΝ - ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-07-78-0000 ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΠ.ΠΑΓΙΩΝ - ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική
90-08 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 2 0 Αναλυτική Λογιστική
90-08-00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 3 0 Αναλυτική Λογιστική
90-08-00-0000 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 4 1 Αναλυτική Λογιστική

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app