// //]]> // //]]>
Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 09: Απόσβεση Δαπάνης Αγοράς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 1809/1988 
(ΦΕΚ 222 Α’/5.10.1988) 
 
Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις 

(κωδικοποιημένο μέχρι και τον Ν. 3522/2006)

 

 Άρθρο 9

 

1. Η απόσβεση της δαπάνης για την απόκτηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις το πολύ διαχειριστικές χρήσεις κατ’ ίσα ποσά.

(Με τον ίδιο τρόπο αποσβέννυται και η δαπάνη για την αντικατάσταση μηχανικών αντλιών πετρελαίου πρατηρίων υγρών καυσίμων με κατάλληλες ψηφιακές, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη σύνδεσή τους με φορολογικό μηχανισμό.αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ. 17 του ν. 3522/2006.)


2. (Οι επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στις περιπτώσεις που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, δικαιούνται να εκπίπτουν από τα καθαρά τους κέρδη:αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 34 παρ. 18 του ν. 3522/2006.)

 

α) το ποσό απόσβεσης της δαπάνης για την απόκτηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο,


β) τους τόκους που έχουν καταβληθεί από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν συνάψει για την αγορά των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών.

 

3. Το επιτόκιο των δανείων, που χορηγούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους επιτηδευματίες για την αγορά ταμειακών μηχανών του νόμου αυτού, επιδοτείται με τρεις ποσοστιαίες μονάδες, με χρέωση του κοινού λογαριασμού του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178). Οι όροι χορήγησης του δανείου και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

facebook logo
twitter logo
iphone app