// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 27. Απογραφή.

1.  Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας κατά τη λή-
ξη της διαχειριστικής περιόδου και μέσα στις προθεσμίες που προβλέ-
πονται από το άρθρο 17 του Κώδικα αυτού, προβαίνει σε καταμέτρηση,
καταγραφή και αποτίμηση στο βιβλίο απογραφών όλων των στοιχείων
της επαγγελματικής του περιουσίας.

Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθά­ριση που διαρκεί πέραν του έτους/<sup>ί;</sup>

2.  Ο επιτηδευματίας που πρόκειται να τηρήσει για πρώτη φορά υ-
ποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας συντάσσει απογρα-
φή έναρξης στις προθεσμίες που ορίζονται από τις παραγράφους 7 και 8
του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού.

Όταν δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αποθέματα, αντί της σύνταξης απογραφής έναρξης, καταχωρούνται αναλυτικά τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στην εγγραφή ανοίγματος των βιβλίων.

3.  Η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή το-
υς στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής
περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο με εξαίρεση
τα αποθέματα των αποθηκευτικών χώρων που στεγάζονται στον ίδιο ή
σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με άλλο αποθηκευτικό χώρο τα οποία
μπορεί να καταχωρούνται ενιαία για όλους τους εν λόγω αποθηκευτικούς
χώρους/<sup>2;</sup> Τα αποθέματα που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά
τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό χώρο τρί-
του/^ Η καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το είδος, τη μονάδα μέτρη-
σης και την ποσότητα, γίνεται με μία εγγραφή για ολόκληρη την ποσότη-
τα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Μέχρι την ημερο-
μηνία σύνταξης του ισολογισμού καταχωρείται η κατά μονάδα αξία, στην
οποία αποτιμήθηκε κάθε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
του Κώδικα αυτού, καθώς και η συνολική του αξία.

Προκειμένου περί υποκαταστήματος που δεν εξάγει αυτοτελές α­ποτέλεσμα ή αποθηκευτικού χώρου, η ποσοτική καταμέτρηση των απο­θεμάτων καταγράφεται σε διπλότυπες καταστάσεις.<sup>(4)</sup> Το ένα αντίτυπο της κατάστασης αποστέλλεται στην έδρα μέσα στην προθεσμία που ορί­ζεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Κώδικα αυτού, για την ενημέρωση του βιβλίου απογραφών.

Για υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο που λειτουργεί στον ίδιο νομό με την έδρα και στο ίδιο νησί ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χι­λιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο α­πογραφών της έδρας διακεκριμένα/<sup>5;</sup>

 

 

 

 

 

4.       Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται στο βιβλίο απογ-
ραφών, κατά ομοειδείς κατηγορίες τουλάχιστον με τα εξής στοιχεία: α)
αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, προσαυξημένο με τις δαπάνες
επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, β) αποσβέσεις και γ) ανα-
πόσβεστη αξία.

Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοι­χείου διατηρείται στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσ-βεστη αξία ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του επιτηδευματία.

5.    Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, για τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να αναγράφεται στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης τους, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία τους.

6.    Για τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οπο­ία παρακολουθούνται με περιληπτικούς - γενικούς λογαριασμούς, μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών τα υπόλοιπα μόνο των οικείων λογαριασμών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού καταχωρείται σε καταστάσεις ή ισοζύγια ή αποθηκεύεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα απο­θήκευσης/^ Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης και η τρέχουσα αξία.

(1)  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προστέθηκε με το άρθρο 6§2 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

(2)  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6§3 του ν. 3052/2002 και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και η καταγραφή τους στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου γίνεται διακεκριμένα για κάθε αποθηκευ­τικό χώρο.»

(3)  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 προστέθηκε με το άρθρο 9§30 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα,με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999.

(4)  Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6§3 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Προκειμένου περί υποκαταστήματος, εφόσον τηρούνται βιβλία από τα οποία δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα, η ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων καταγράφεται σε διπλότυπες καταστάσεις.»

(5)Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6§3
του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο
που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Για το υποκατάστημα που λειτουργεί στον ίδιο νομό με την έδρα ή σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από αυτή και δεν εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα η καταγραφή των αποθεμάτων μπορεί να γίνεται απευθείας στο βιβλίο απογραφών της έδρας, διακεκριμένα.»

 

7.<sup>(8)</sup> Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται χωριστά κατ’ είδος και ποσότητα όλα τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας άλλου επιτηδευματία που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκατασ­τάσεις του, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από το βιβλίο αποθήκης ή από άλλα πρόσθετα βιβλία.

(6)Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6§4 του ν. 3052/2002 και
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικατασ-
τάθηκε είχε ως εξής:

«4. Για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών τουλάχιστον: α) η αξία κτήσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής του, προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, β) οι αποσβέσεις του, και γ) η αναπόσβεστη αξία του.

Όταν ο επιτηδευματίας τηρεί θεωρημένα βιβλία - μητρώα πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων μπορεί να καταχωρεί στην απογραφή την πιο πάνω ανάλυση, κατά ομοειδείς κατηγορίες πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στην α­πογραφή αναπόσβεστη αξία μιας δραχμής, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του επιτηδευματία.»

(7)Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 §1
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδά-
φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Για τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία παρακολουθούνται με περιληπτικούς - γενικούς λογαριασμούς, μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών τα υπόλοιπα μόνο των οικείων λογαριασμών, εφόσον καταχωρείται ανάλυση καθενός λογαρια­σμού σε καταστάσεις ή ισοζύγια.»

(8)Η παράγραφος 7 του άρθρου 27 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 §2 του ν. 3522/2006 και
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-
ταστάθηκε είχε ως εξής:

«7. Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται χωριστά κατ' είδος και ποσότητα όλα τα περιουσι­ακά στοιχεία κυριότητας τρίτων που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στον επιτηδευματία, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από το βιβλίο αποθήκης ή από άλλα πρόσθετα βιβλία.»

Προηγούμενα, η παράγραφος 7 του άρθρου 27 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 9§31 του ν. 2753/1999 και ίσχυε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«7. Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται χωριστά, τουλάχιστον κατ' είδος και ποσότητα, τα αποθέματα και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων, που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στον επιτηδευματία.»

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app