// //]]> // //]]>
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 36. Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

1.  Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από
αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμ-
βάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ο-
ρίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που
τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιου-
δήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στο-
ιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευμα-
τία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.

Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδι­κα αυτό γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στα γραφεία της Δ.Ο.Υ., προκειμένου για βιβλία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου αυτής.

2.  Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί
με απόφαση του:

α)<sup>(1)</sup> να απαλλάσσει μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεω­ρητή, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου ή κατά την ένταξη του στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων: αα) τον υπόχρεο από την τήρηση βιβλίων δεύτερης κατηγορίας και από την έκδοση των αποδείξεων πα­ροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών και αβ)τον πωλητή αποκλειστικά σε υπαίθρια σταθερά σημεία πώλησης αγαθών, όπως κουλουριών, ψη­μένων καλαμποκιών και κάστανων,

β/<sup>2;</sup>να εντάσσει τον επιτηδευματία, που απαλλάσσεται από την τή­ρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, στη δεύτερη κατηγορία,

γ)<sup><3)</sup> να ορίζει κατά τρόπο διάφορο τη θεώρηση κάθε βιβλίου ή στο­ιχείου ή και να επιτρέπει τη μη θεώρηση τους, σπς περιπτώσεις που τη­ρούνται ή εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο, καθώς και στις περιπτώ­σεις στοιχείων επί των οποίων αναγράφονται προεκτυπωμένα τα δεδο­μένα της συναλλαγής, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή,

δ) να επιτρέπει στην κοινοπραξία επιτηδευματιών, αντί για την τή­ρηση δικών της βιβλίων, την παρακολούθηση των εργασιών της σε ιδιαί­τερο χώρο ή σε ιδιαίτερη σειρά λογαριασμών των βιβλίων που προβλέ­πονται από τον Κώδικα αυτό και τηρούνται από ένα μέλος της,

ε)<sup>(4)</sup> να επιτρέπει στον επιτηδευματία, που χρησιμοποιεί οχήματα ι­διωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών του, την τήρηση θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής,

στ) να απαλλάσσει τον υπόχρεο από την έκδοση των αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής ή των δελτίων αποστολής, στις περιπτώσεις επα­ναλαμβανόμενων αγορών ή πωλήσεων,

ζ) να υποχρεώνει τον παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην έκδο­ση τιμολογίων για την πώληση του συνόλου της παραγωγής του, όταν ασκεί οργανωμένη αγροτική εκμετάλλευση ή επιχείρηση,

η) να επιβάλλει, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεω­ρητή, ή να εγκρίνει, μετά από αίτηση του επιτηδευματία, τη θεώρηση ο­ποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου, ατελώς, για το οποίο δεν ορίζεται θεώ­ρηση από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού,

θ) να ζητά την επαύξηση των υποχρεώσεων, για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης, του επιτηδευματία που έχει τύχει μερικής ή ολικής απαλλαγής από την Ε.Λ.Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κώδικα αυτού,

ή<sup>(5)</sup> να εντάσσει τις αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που δεν αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα στην Β’ κατηγορία βιβλίων.

3.<sup>(6></sup> Αν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρ­ξη βιβλίων, στοιχείων ή εγγράφων, επίσημων ή ανεπίσημων, από τα ο­ποία είναι ενδεχόμενο να προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, κα­τάσχονται από τον υπάλληλο που ενεργεί το φορολογικό έλεγχο και πα­ραδίδονται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος εφόσον με βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει μέχρι την τελε­σιδικία αυτής.

Για τις κατασχέσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πέντε τελευταίων εδαφίων της επόμενης παραγράφου.

4.   Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αρμόδιος Επιθεωρητής, στις πε­ριπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι στην επαγγελματική εγ­κατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου αποκρύπτονται βιβλία, έγγραφα, εμπορεύματα ή άλλα στοιχε­ία, τα οποία ασκούν επιρροή στον ακριβή προσδιορισμό της φορολογη­τέας ύλης, μπορεί, με έγγραφο του να ζητήσει από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και αν δεν υπάρχει αυτός από τον Ειρηνοδίκη της πε­ριφέρειας, που υπάγεται η επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευμα­τία ή το κατάστημα άλλου υπόχρεου, τη συνδρομή ανακριτικού υπαλλή­λου για την έρευνα προς ανεύρεση των βιβλίων ή εγγράφων ή εμπορευ­μάτων ή άλλων στοιχείων, με τη σύμπραξη φοροτεχνικών υπαλλήλων, που ορίζονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον αρμόδιο Επιθεω­ρητή.

Η έρευνα ενεργείται σε οποιαδήποτε για τον υπόχρεο εργάσιμη

ώρα.

Τα βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που βρίσκονται, κατάσχονται και παραδίδονται στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., ο οποίος, εφόσον με βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα φυλάσσει μέχρι την τελε­σιδικία αυτής.

Για την έρευνα και την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς που ενεργούν την κατάσχεση και τον επιτηδε­υματία ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του ελέγχου εταίρο ή μέλος ή συγγενικό προς τους ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που μετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδει στον υπόχρεο ή στον παριστάμενο, κατά τις δι­ακρίσεις του προηγούμενου εδαφίου, πρόσωπο. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρμόζονται οι σχετικές με τις κοινο­ποιήσεις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Ο ελεγχόμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλί­ων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, με δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων τρίτου φορολογούμενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν, με την προϋπό­θεση ότι στην έκθεση ελέγχου, που επισυνάπτεται στην απόφαση επιβο­λής προστίμου σε βάρος του τρίτου, επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετι­κής έκθεσης κατάσχεσης ή απόσπασμα αυτής/<sup>7;</sup>

5<<sup>8)</sup>.. ......

6.    Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί με έγγραφο του να ζητεί από τις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και λοιπές Αρχές, καθώς και από κά­θε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να αποστέλ­λουν κάθε στοιχείο και να παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού μέσα σε τριάντα (30) ημέ­ρες.

7.    Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυ­τόν υποχρεούται, μετά το πέρας του τακτικού ελέγχου των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία, να παραδώσει σ’ αυτόν με απόδειξη σημε­ίωμα για τις παρατυπίες και παραλείψεις που διαπίστωσε κατά-τον έλεγ­χο των αντικειμένων που ασχολήθηκε, με υποδείξεις για την ορθή εφαρ­μογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού.

Το σημείωμα αυτό δεν αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ή της πράξης επιβολής προστίμου.

8.  Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε
υπόχρεο ο οποίος:

α)<sup><9></sup> δεν έχει εκπληρώσει, τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχ­ρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελ­ματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισ­φορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ<sup>(10)</sup>, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμι­ση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευ­θύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύσταση τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εται­ρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας.

β)<sup>(11></sup> δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσε­ις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται πιο πάνω ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει τη θεώρηση περιο­ρισμένου αριθμού φορολογικών στοιχείων, αφού καταβάλλει ο υπόχρεος μέρος της οφειλής του που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

Το όριο της περίπτωσης α’ ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη θεώ­ρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση μη φορολογικές διατάξεις, εξαιρου­μένων των χρεών προς τα Επιμελητήρια/<sup>,2;</sup>

Ομοίως, κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδι­ας Δ.Ο.Υ. μπορεί, να θεωρούνται βιβλία και περιορισμένος αριθμός στοι­χείων σε επιτηδευματίες, που οφείλουν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη μη φορολογικά και έχουν κώλυμα θεώρησης από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Κάθε σχετική περίπτωση θα αναγγέλλεται εγγράφως στα αρ­μόδια κατά περίπτωση, για τα χρέη αυτά, πρόσωπα/<sup>ϊ3;</sup>

Επίσης, δεν θεωρούνται βιβλία και στοιχεία στον επιτηδευματία που έχει αντικείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία αγαθών και διατηρεί κοινή επαγγελματική στέγη με άλλο επιτηδευματία που έχει αντι­κείμενο εργασιών την παραγωγή ή την εμπορία όμοιων αγαθών με αυ­τόν. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης θεωρείται ότι υπάρχει κοινή επαγγελματική στέγη, ιδίως όταν οι πελάτες των συστεγαζόμενων επιτη­δευματιών εξυπηρετούνται από κοινή είσοδο του χώρου του καταστήμα­τος ή ο χώρος αυτός είναι ενιαίος ή επικοινωνεί με εσωτερικές εισόδους.

Ο επιτηδευματίας, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρεί κοινή επαγγελματική στέγη με άλλον επιτηδευματία και εμπίπτει στις διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, υποχρεούται να συμ­μορφωθεί προς τις διατάξεις αυτές μέχρι την 30ή Ιουνίου 1995<sup>r</sup><sup>,4;</sup>

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφαση του να επιτρέπει την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων σε συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις που κρίνει ότι δεν παρακωλύεται ο φορολογικός έλεγχος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή^

9.   Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. έχει επίσης και τα δικαιώματα που ανα­φέρονται στις κατ’ ιδία διατάξεις του Κώδικα αυτού.

1θ/<sup>,β;</sup> Τα δικαιώματα του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που ορί­ζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 6 και 7 του άρθρου αυ­τού ενασκούνται παράλληλα και από τους Γ ενικούς Διευθυντές Φορολο­γίας, Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς και από τους προϊσταμένους της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.).

(1)  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 που αντικαθίσταται με το άρθρο
19§29 του ν.3842/2010 και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου από 23.04.2010,
είχε ως εξής:

«α)να απαλλάσσει από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου τον υπόχρεο, μετά σύμ­φωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή, από την τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατηγορί­ας και την έκδοση των αποδείξεων του άρθρου 13 του Κώδικα αυτού, καθώς και να επιτρέπει σ’ αυτόν την τήρηση βιβλίων πρώτης κατηγορίας αντί δεύτερης κατηγορίας, εφόσον αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών».

(2)  Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 που αντικαθίσταται με το άρθρο
19§29 του ν.3842/2010 και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου από 23.04.2010,
είχε ως εξής:

«β) να εντάσσει τον επιτηδευματία, που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, ή τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων πρώτης κατηγορίας, σε κατηγορία βιβλίων όχι ανώτερη της δεύτερης».

(3)Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§36
του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γ. Να ορίζει κατά τρόπο διάφορο τη θεώρηση κάθε βιβλίου ή στοιχείου ή και να επιτρέπει τη μη θεώρηση τους, στις περιπτώσεις που για την τήρηση ή την έκδοση τους χρησιμοποιούνται ειδικά έντυπα μηχανογράφησης, μετά σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή»

Προηγούμενα η περίπτωση αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 21§1 του π.δ. 134/1996 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 4.6.1996. Η περίπτωση που αντικαταστά­θηκε είχε ως εξής:

«γ) να ορίζει κατά τρόπο διάφορο τη θεώρηση κάθε βιβλίου ή στοιχείου ή και να επιτρέπει τη μη θεώρηση τους, στις περιπτώσεις που για την τήρηση ή την έκδοση τους χρησιμοποιούνται ειδικά έντυπα μηχανογράφησης,»

(4)  Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20§18
του ν. 329672004 και ισχύει σύμφωνα; με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου από 14.12.2004. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«ε) να επιτρέπει στον επιτηδευματία, που χρησιμοποιεί φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και λοιπών υλικών επισκευής και συντήρησης κάθε είδους μηχανημάτων του, που έχουν πωληθεί ή εκμισθωθεί σε πελάτες του, την τήρηση θεωρημένου βιβλίου κινητής αποθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα αυτού, ξεχωριστά σε κάθε αυτοκίνητο,»

(5)Οι περιπτώσεις Γ, ιβ’ και ιγ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 καταργήθηκαν και η πε-
ρίπτωση ια’ της ίδιας παραγράφου αναριθμήθηκε σε ι’ με το άρθρο 32§-1 του ν. 3522/2006 και
ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Οι περιπτώσεις που καταρ-
γήθηκαν είχαν ως εξής:

«\.<sup>(α></sup> Να αρνείται τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του παρόντος Κώδικα στον επι­τηδευματία εκείνον, που δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, αν ο υπόχρεος επιτηδευματίας που τα προσκομίζει για θεώρηση δεν παράσχει σε αυτόν ασφάλεια. Το ποσό της ασφάλειας μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 58.000 Ευρώ^ και παρέχεται είτε με εγ­γραφή πρώτης υποθήκης σε ακίνητο, είτε με εγγυητική επιστολή Τράπεζας. Η παρεχόμενη ασφάλεια ισχύει, με έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που την καθόρισε, και για τα υποκα­ταστήματα του επιτηδευματία»

«ιβ)<sup>Μ</sup> να επιτρέπει την τήρηση του βιβλίου αποθήκης των αποθηκευτικών χώρων σε άλλο τόπο στις περιπτώσεις που λόγω έλλειψης επαγγελματικής οργάνωσης στο χώρο αυτόν καθίσ­ταται δυσχερής η τήρηση του,»

 

11.    Η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων και ο αρμόδιος Επιθεωρητής έχουν τα αυτά, όπως και ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., δικαιώματα, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου αυτού.

«ιγρνα επιτρέπει τη μη εκτύπωση των καταστάσεων απογραφής, πλην των καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων, και την αποθήκευση των δεδομένων αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.»

<sup>(α)</sup>Η περίπτωση Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 είχε προστεθεί με το άρθρο 43§32 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994.

<sup><β)</sup>Ίο όριο των 58.000 ευρώ στην περίπτωση ι’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36, που αντι­κατέστησε το προηγούμενο όριο των 20.000.000 δραχμών, είχε τεθεί με το άρθρο 17§1 του ν. 2948/2001 και ίσχυσε από 1.1.2002.

<sup>Μ</sup>Οι περιπτώσεις ια’, ιβ’ και ιγ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 προστέθηκαν με το άρθρο 8§1 του ν. 3052/2002 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

(6)   Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 που αντικαθίσταται με το άρθρο 19§30 του ν.3842/2010
και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδου νόμου, είχε ως εξής:

«Αν κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με τον έλεγχο, από τα οποία είναι ενδεχόμενο να προ­κύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, κατάσχονται από τον υπάλληλο που ενεργεί τον φορο­λογικό έλεγχο και παραδίδονται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος, εφόσον με βάση αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής.

Για τις κατασχέσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πέντε τε­λευταίων εδαφίων της επόμενης παραγράφου <sup>(α</sup>’».

(α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 36 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32§1 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Για τις κατασχέσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της επομένης παραγράφου.»

(7)Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 36 αντικαταστάθηκαν με
πέντε νέα εδάφια με το άρθρο 32§2 του ν. 2648/1998 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 48 του
ίδιου νόμου από 22.10.1998. Τα εδάφια που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:

«Για την έρευνα και την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς που διενεργούν την κατάσχεση και τον επιτηδευματία. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων με δαπάνες του.»

(8)Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 που καταργείται με το άρθρο 19§31 του ν.3842/2010 και
ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου νόμου από 01.06.2010, είχε ως εξής:

«Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού επιτρέπεται η κατάσχεση και των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

Επίσης επιτρέπεται παραλαβή των βιβλίων και στοιχείων αυτών, προς έλεγχο στις περιπτώ­σεις μη ύπαρξης ανεπισήμων βιβλίων,, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, με απόδειξη παραλα­βής».

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 36 είχε προστεθεί με το άρθρο 32§3 του ν. 2648/1998 και ίσχυσε: σύμφωνα με το άρθρο 48 του ίδιου νόμου από 22.10.1998.

(9)Η περίπτωση α’ της -παραγράφου 8 touάρθρου 36 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9§37
του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε-είχε ως εξής:

«α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύ­σης φόρους του δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύ­ηση του δημοσίου και από πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, ξεπερνά το ένα εκατομμύ­ριο (1.000.000) δραχμές, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρο­θέσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβο­λή των δόσεων αυτών. Επί ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύσταση τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας,»

(10)  Το όριο των 6.000 ευρώ στην περίπτωση α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 36, που αν-
τικατέστησε το προηγούμενο όριο των 2.000.000 δραχμών, τέθηκε με το άρθρο 17§1 του ν.
2948/2001 και ισχύει από 1.1.2002.

Προηγούμενα, το όριο των 2.000.000 δραχμών, που είχε αντικαταστήσει το όριο του 1.000.000 δραχμών, είχε τεθεί με το άρθρο 9§37 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999.

(11)  Η περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32§2
του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η πε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία.»

Προηγούμενα, η περίπτωση αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 9§37 του ν. 2753/1999 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η περίπτωση που αντικα­ταστάθηκε είχε ως εξής:

«β) δεν έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου φόρου, τέλους, εισφοράς προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία.»

(12)   Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 προστέθηκε με το άρθρο 9§38 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999.

(13)   Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 προστέθηκαν με το άρθρο 21 §2 του π.δ. 134/1996 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 4.6.1996.

(14)   Τα έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 προστέθηκαν με το άρθρο 43§31 του ν. 2214/1994 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.

(15)   Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 προστέθηκε με το άρθρο 21§3 του π.δ. 134/1996 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου π.δ. από 4.6.1996.

(16)   Η παράγραφος 10 του άρθρου 36 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32§3 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντι­καταστάθηκε είχε ως εξής:

«10. Τα δικαιώματα του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1,3,6 και 7 του άρθρου αυτού, ενασκούνται παράλληλα και από τους Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας και Επιθεώρησης και Ελέγχων, καθώς και από τους προϊσταμένους της ΥΠ.Ε.Δ.Α.»

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app