// //]]> // //]]>
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 38. Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών.

Ο Υπουργός των Οικονομικών μπορεί με απόφαση του: α) να αναθέτει σε άλλον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή σε άλλη Αρχή ή σε ειδικά συνεργεία που συνιστώνται για το σκοπό αυτό, τη θεώρηση, πα­ραλαβή και έλεγχο όλων ή μερικών βιβλίων, στοιχείων και καταστάσεων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό και τον έλεγχο της εφαρμογής γενικά των διατάξεων του, καθώς και να ορίζει τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, όταν δημιουργείται αμφισβήτηση,

να υποχρεώνει όλους του υπόχρεους επιτηδευματίες στη χρη­σιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού που διαθέτει άδεια καταλληλότη­τας που έχει χορηγηθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/ 1988 ή και να απαλλάσσει ορισμένους από την υποχρέωση αυτή, καθώς και να απαλλάσσει τους υπόχρεους από την έκδοση στοιχείων για συ­ναλλαγές που ενεργούνται αυτόματα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η άμεση και αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων,

γ) να ρυθμίζει διαφορετικά την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα αυτού, ως ακολούθως:

γα/<sup>2;</sup> Να υποχρεώνει όλους τους επιτηδευματίες ή κατηγορίες μόνο από αυτούς, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής, σε θεώρηση ο­ποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου του Κώδικα αυτού, για το οποίο δεν ορίζεται θεώρηση, ή και να απαλλάσσει αυτούς από την υποχρέωση θε­ώρησης ορισμένων φορολογικών στοιχείων για τα οποία προβλέπεται θεώρηση, καθορίζοντας ειδικές προϋποθέσεις για το σύνολο ή για κατη­γορίες υπόχρεων.

γβ/<sup>3;</sup> Να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου α­ποθήκης για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής, ή να επιβάλλει την υποχρέωση τήρησης του σε κατηγορίες επιτηδευματιών, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους, μετά από πρόταση της Επιτροπής Λο­γιστικών Βιβλίων.

YY)<sup>W</sup>να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο, το χρόνο έκδοσης το πε­ριεχόμενο και τον προορισμό των εγγράφων μεταφοράς για τις αστικές, τις ειδικές και τις διεθνείς μεταφορές, τις ταχυμεταφορές, καθώς και για τις μεταφορές με δημόσιας χρήσης μέσα ή με τρίκυκλα οχήματα δημόσι­ας χρήσης ή μικτής χρήσης αυτοκίνητα ή τρίκυκλα ιδιωτικής χρήσης,

γδ/<sup>5;</sup> να υποχρεώνει σε αναγραφή του είδους κατά γενικές κατηγο­ρίες και να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και των ειδικών στοιχείων και να ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων τα αντίγραφα των εκδιδόμενων αποδείξεων και των ειδικών στο­ιχείων μπορούν να θεωρούνται ως στέλεχος ή και να φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή σε ηλεκτρονική μορφή για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής.

γε)^<sup>6;</sup> Να ορίζει διαφορετικά τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλ­λονται, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής αυτών, καθώς και των δεδομέ­νων των βιβλίων του Κώδικα αυτού, για όλους τους υπόχρεους ή για κα­τηγορίες μόνο από αυτούς, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα μόνο αυ­τής,

γστ)^ να ορίζει για όλους τους επιτηδευματίες ή για κατηγορίες μό­νο από αυτούς τον τρόπο και τα μέσα τήρησης και έκδοσης όλων ή μερι­κών βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται με τις διατάξεις του Κώδικα αυ­τού, καθώς και να ρυθμίζει διαφορετικά για όλους τους επιτηδευματίες ή για κατηγορίες μόνο από αυτούς τον τρόπο θεώρησης και τήρησης των βιβλίων και στοιχείων, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, τον τρόπο και τα μέσα διαφύλαξης όλων ή μερικών βιβλίων και στοιχείων και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια.

γζ) να ρυθμίζει διαφορετικά τα πρόσθετα βιβλία που πρέπει να τη­ρηθούν και τα ειδικά στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν, σε ολόκληρη τη Χώρα ή σε τμήματα αυτής,

γη/<sup>8;</sup> Να υποχρεώνει όλους τους επιτηδευματίες ή και κατηγορίες μόνο από αυτούς, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής, για την τή­ρηση πρόσθετων βιβλίων και την έκδοση ειδικών στοιχείων, για όλες τις επαγγελματικές συναλλαγές τους ή και για τμήμα μόνο αυτών και να ορί­ζει τον τρόπο τήρησης και έκδοσης τους, καθώς και να απαλλάσσει από την έκδοση στοιχείων.

γθ) να εντάσσει κατηγορία επιτηδευματιών ολόκληρης της Χώρας ή τμήματος αυτής και για το σύνολο των εργασιών τους ή για τμήμα μόνο αυτών, από τη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων στην πρώτη και αν­τιστρόφως,

γι/<sup>9;</sup> να απαλλάσσει κατηγορία επιτηδευματιών, ολόκληρης της χώρας ή τμήματος αυτής και για το σύνολο των εργασιών τους ή για τμήμα μόνον αυτών, από την τήρηση βιβλίων πρώτης ή δεύτερης κατη­γορίας

για/<sup>,ο;</sup> Να απαλλάσσει από την τήρηση βιβλίου απογραφών της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα κατηγορίες επιτηδε­υματιών σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής

γιβ/<sup>,ο;</sup> Να απαλλάσσει τους υπόχρεους, φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία, από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων για τις αμοιβές από την παροχή υπη­ρεσιών, βάσει σύμβασης έργου, προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

γιγ/<sup>ί,;</sup> να περιορίζει ή να διευρύνει τις κατηγορίες προσώπων στα οποία παρέχεται δικαίωμα φύλαξης παραστατικών σε μικροφίλμς ή σε ηλεκτρονική μορφή, τα είδη παραστατικών για τα οποία παρέχεται η ως άνω δυνατότητα, καθώς και να ορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία, τις προ­ϋποθέσεις και την αρμόδια υπηρεσία σήμανσης των ηλεκτρονικών μέ­σων και γενικά να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

γιδ/<sup>,2;</sup> να καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις, τις διαδικασίες, το χρό­νο, τον τρόπο, τα μέσα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την δι­ασφάλιση της γνησιότητας και ακεραιότητας των διαφυλασσόμενων σε ηλεκτρονική - ψηφιακή μορφή φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, με τη χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/ 1988 (ΦΕΚ 222 Α’).

δ)^ Να καθορίζει το χρόνο και τον τρόπο έναρξης της υποχρέω­σης τήρησης των βιβλίων και στοιχείων στο ενιαίο νόμισμα της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης - ΕΥΡΩ, τα ειδικά θέματα για τη μετατροπή των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων των υπόχρεων από δραχμές σε ΕΥΡΩ, τα νέα όρια ακαθάριστων εσόδων για την ένταξη σε κατηγορίες τήρησης βιβλί­ων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια ή διαδικασία απαραίτητη για τη μεταβο­λή του νομίσματος από δραχμές σε ΕΥΡΩ, σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού.

έ)<sup>(13)</sup> Να καθορίζει τη διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο εμφάνισης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη διασφάλιση και εξυπηρέτηση των συ­ναλλαγών αυτών, των αντισυμβαλλομένων και των ελεγκτικών επαληθε­ύσεων, καθώς και για την εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων από οδηγίες ή κανονισμο­ύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/<sup>,4;</sup>

στ)<sup>(15)</sup> Να ορίζει τις ενδείξεις του προορισμού των φορολογικών στοιχείων για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο από αυτούς σε ολόκληρη τη χώρα ή τμήματα αυτής,

q(13)(15) VQρυ0μ[ζ£| τ,ς λεπτομέρειες γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού,

r\)<sup>(13)(15)</sup>vaεγκρίνει και εντέλλεται κάθε δαπάνη για την εκτέλεση του Κώδικα αυτού, η οποία καταλογίζεται στα έξοδα βεβαίωσης άμεσων φό­ρων.

ύ, για το οποίο δεν ορίζεται θεώρηση, ή και να απαλλάσει αυτούς από την υποχρέωση

(1)  Η περίπτωση β’ του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8§3 του ν. 3052/2002 και
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η περίπτωση που αντικαταστά-
θηκε είχε ως εξής:

«β) να υποχρεώνει όλους τους υπόχρεους επιτηδευματίες στη χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής που διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά ή και να απαλλάσει ορισμένους από αυτούς από την υποχρέωση αυτή, καθώς και να απαλλάσσει τους υπόχρεους από την έκδοση στοιχείων για συναλλαγές που ενεργούνται αυτόματα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η άμεση και αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων,»

(2)  Η υποπερίπτωση γα’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
9§39 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η
υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

 

«γα) να υποχρεώνει όλους τους επιτηδευματίες ή κατηγορίες μόνο από αυτούς, σε ολόκληρη τη Χώρα ή σε τμήματα αυτής, σε θεώρηση οποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου του Κώδικα αυτο

θεώρη­σης ορισμένων φορολογικών στοιχείων για τα οποία προβλέπεται θεώρηση,»

(3)   Η υποπερίπτωση γβ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
9§40 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η
υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γβ) να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης για όλους τους υ­πόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής, ή να επι­βάλλει την υποχρέωση τήρησης του σε κατηγορίες επιτηδευματιών, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους,»

(4)Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε με. το άρθρο
32§7 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η
υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γγ) να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο έκδοσης των εγγράφων μεταφοράς για τις αστικές, τις ειδικές και τις διεθνείς μεταφορές, τις ταχυμεταφορές, καθώς και για τις μεταφορές με τρίκυκ­λα οχήματα δημόσιας χρήσης και με φορτηγά ή μικτής χρήσης αυτοκίνητα ή τρίκυκλα ιδιωτικής χρήσης,»

(5)   Η υποπερίπτωση γδ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38-αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8§4
του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η υποπε-
ρίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γδ) να υποχρεώνει σε αναγραφή του είδους κατά γενικές κατηγορίες και να ρυθμίζει διαφο­ρετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και των ειδικών στοιχείων και να ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η ταινία της ταμειακής μηχανής δύναται να θεωρείται ως στέλεχος των αποδείξεων και των ειδικών στοιχείων αυτών, για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο αυτών, σε ο­λόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα αυτής,»

Προηγούμενα, η υποπερίπτωση αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 15§10 του ν. 2579/ 1998 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 17.2.1998. Η υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γδ) να ρυθμίζει διαφορετικά τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώ­λησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και των ειδικών στοιχείων και να ορίζει διαφορετικά τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων η ταινία της ταμειακής μηχανής δύναται να θεωρείται ως στέ­λεχος των αποδείξεων και των ειδικών στοιχείων αυτών, για όλους τους υπόχρεους ή για κατη­γορίες μόνο αυτών, σε ολόκληρη τη Χώρα ή σε τμήματα αυτής,»

6)  Η υποπερίπτωση γε’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
32§8 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η
υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γε) να ορίζει διαφορετικά τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται, τον τρόπο και το χρό­νο υποβολής τους, για όλους τους υπόχρεους ή για κατηγορίες μόνο από αυτούς, σε ολόκληρη τη Χώρα ή σε τμήματα μόνο αυτής,»

(7)Η υποπερίπτωση γστ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38» αντικαταστάθηκε με το άρθρο
32§9 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η
υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γστ) να ρυθμίζει διαφορετικά το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων, καθώς και τον τρόπο θεώ­ρησης, τήρησης, ενημέρωσης των βιβλίων και στοιχείων με σκοπό τη διευκόλυνση της μηχα­νογράφησης των λογιστικών εργασιών των επιτηδευματιών,»

(8)   Η υποπερίπτωση γη’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
9§41 του ν. 2753/1999 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999. Η
υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γη) να υποχρεώνει όλους τους επιτηδευματίες ή και κατηγορίες μόνο από αυτούς, σε ολόκ­ληρη τη Χώρα ή σε τμήματα αυτής, για την τήρηση πρόσθετων βιβλίων και την έκδοση ειδικών στοιχείων, για όλες τις επαγγελματικές συναλλαγές τους ή και για τμήμα .μόνο αυτών, και να ορίζει τον τρόπο τήρησης και έκδοσης τους,»

(9)   Η υποπερίπτωση γι’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 προστέθηκε με το άρθρο 21 §12 του ν. 2166/1993 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου νόμου από 24.8.1993.

(10)   Η υποπερίπτωση γκ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 αριθμήθηκε σε για’ και η υποπε­ρίπτωση γιβ’ προστέθηκε με το άρθρο 4§27 του ν. 2390/1996 και ισχύουν σύμφωνα με το άρ­θρο 10 του ίδιου νόμου από 21.3.1996.

Η υποπερίπτωση γκ’, που αριθμήθηκε σε για’, είχε προστεθεί με το άρθρο 43§34 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994.

(11)   Η υποπερίπτωση γιγ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 προστέθηκε με το άρθρο 15§10 του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 17.2.1998.

(12)   Η υποπερίπτωση γιδ’ της περίπτωσης γ’ του άρθρου 38 προστέθηκε με το άρθρο 32§10 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

(13)   Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ του άρθρου 38 προστέθηκαν και οι προηγούμενες περιπτώσεις δ’ και ε’ αναριθμήθηκαν σε στ’ και ζ’ αντίστοιχα με το άρθρο 9§42 του ν. 2753/1999 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 17.11.1999.

(14)   Στο τέλος της περίπτωσης ε’ του άρθρου 38 μετά τη λέξη «επαληθεύσεων» τέθηκε κόμ­μα και προστέθηκε η φράση «καθώς και για την εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται για την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων από οδηγίες ή κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένω­σης» με το άρθρο 8§5 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

(15)   Η περίπτωση στ’ του άρθρου 38 προστέθηκε και οι προηγούμενες περιπτώσεις στ’ και ζ’ αναριθμήθηκαν σε περιπτώσεις ζ’ και η’ αντίστοιχα με το άρθρο 32§1Ί του ν. 3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app