// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (Άρθρο 4 ΚΒΣ) Από 1.1.1992 Π.Δ.186/1992 Άρθρα 2 § 5, 4 § 7, 40 § 2 Δρχ. Από 1.1.1996 ΠΟΛ.1015/1996 Άρθρο 3 § 3 Π.Δ.134/96 Δρχ. Από 1.1.1998 Άρθρο 15 ν.2579/1998 Δρχ. Από 1.1.2000 Άρθρα 9 § 2 & 3 ν.2753/1999 Δρχ. Από 1.1.2002 Άρθρο 17 § 1β ν.2948/2000 Ευρώ Από 1.1.2003 Άρθρα 1 § 5, 2 § 3 ν.3052/2002 Ευρώ Από 1.1.2007* Άρθρο 28, §1 - 6 ν.3522/2006 και άρθρο 39 περ. ι ,ια, ιγ Ευρώ
Απαλλασσόμενοι 1. Με πωλήσεις αγαθών 1.500.000 1.800.000 1.800.000 2.500.000 7.500,00 9.000,00 10.000,00
2. Με παροχή υπηρεσιών 500.000 600.000 600.000 1.000.000 3.000,00 4.000,00 5.000,00
(Α΄) κατηγορία 15.000.000 18.000.000 18.000.000 25.000.000 75.000,00 100.000,00 150.000,00
(Β΄) κατηγορία 180.000.000 180.000.000 250.000.000 300.000.000 900.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
(Γ΄) κατηγορία άνω των 180.000.000 άνω των 180.000.000 άνω των 250.000.000 άνω των 300.000.000 άνω των 900.000,00 άνω του 1.000.000,00 άνω του 1.500.000,00

 

Σημείωση :

1) Τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται υπόψη όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

2) Όταν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 12μηνου τα ακαθάριστα έσοδα βρίσκονται με αναγωγή σε δωδεκάμηνη περίοδο.

3) Ο επιτηδευματίας μπορεί να τηρήσει προαιρετικά βιβλία ανώτερης κατηγορίας με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 4 του Π.Δ.186/1992 και το άρθρο 39 του ν.2859/2000.

α. Να τηρήσει όλα τα βιβλία και στοιχεία της ανώτερης κατηγορίας.

β. Η προαιρετική ένταξη μπορεί να γίνει μόνο από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 4 § 8 του Π.Δ. 186/92).

4) Για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2007:

- Με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου 2006.

- Ειδικά οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες, οι οποίες ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και στις οποίες δεν συμμετέχει πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο εργασιών για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2008 και μετά εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Όποιος από τους επιτηδευματίες αυτούς ασχολείται και με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων ο κλάδος αυτός κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα γενικά όρια. Στην περίπτωση που έχει παράλληλα και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τηρεί για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, με βάση τα γενικά όρια.

- Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 ή ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
- Επίσης εντάσσονται στη Γ΄ κατηγορία και οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι αστικές εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους, εφόσον σε αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και οι κοινοπραξίες στις οποίες εισφέρεται η κατασκευή τμήματος ή ολόκληρου δημόσιου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου από τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σημείωση: Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3522/2006 καθορίζεται ο χρόνος έναρξης των διατάξεων του άρθρου 28 του ίδιου νόμου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ 1/1/2003
ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Από 1/1/2003 Από 1/12007 Υποχρέωση τήρησης εφόσον υπερέβη το όριο στις δύο προηγούμενες (συνεχείς) διαχειριστικές περιόδους
1.ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ (Εμπορική επιχείρηση ή εμπορικός κλάδος)
α)Χονδρικώς ή κυρίως χονδρικώς (χονδρ. πώλ. άνω του 60% του τζίρου). Σύνολο ακαθ.εσόδων
3.000.000,00 € 5.000.000,00 € Πλήρης αποθήκη : κατά είδος, ποσότητα και αξία ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή
β)Λιανικώς ή κυρίως λιανικώς (λιαν.πωλ. ίσες ή άνω του 40% του τζίρου). Σύνολο ακαθ. εσόδων 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € Πλήρης αποθήκη : κατά είδος, ποσότητα και αξία ως προς την εισαγωγή και εξα­γω­γή
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ α)(Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες ή αντίστοιχος κλάδος) β)Επεξεργασία για λογ/σμό τρίτων ή δικό του λογαριασμό. Σύνολο ακαθ.εσόδων 3.000.000,00 € 5.000.000,00 € Πλήρης αποθήκη των α, β, υλών, ειδών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων, υποπροϊόντων.
(Η εσωτερική διακίνηση κατ΄ είδος και ποσότητα)
3.ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Εμπορικές ή Βιομηχανικές επιχειρήσεις
Εξαγωγές 80% και άνω
5.500.000,00 € ανά κλάδο 6.500.000,00 € ανά κλάδο Πλήρης αποθήκη
Διατάξεις σχετικές με τα ανωτέρω :
Από 1.1.2003. Παράγραφοι 1 έως και 8 του άρθρου 8 Κ.Β.Σ. (άρθρο 1 § 8 του Ν.3052/2002).
Σημειώσεις :
  • Τα όρια ισχύουν για τις δύο προηγούμενες συνεχείς διαχειριστικές περιόδους. Π.χ. αν τα ακαθάριστα έσοδα του 2003 και 2004 είναι και στις δύο χρήσεις άνω των 3.000.000 ευρώ, για χονδροπωλήτρια επιχείρηση, τότε θα υποχρεωθεί η επιχείρηση αυτή να τηρήσει βιβλίο αποθήκης από 1.1.2005.
  • Για να σταματήσει η επιχείρηση να τηρεί βιβλίο αποθήκης θα πρέπει σε δύο συνεχόμενες χρήσεις να μην υπερβεί το εκάστοτε για την κάθε χρήση οριζόμενο όριο. Ειδικά για τη χρήση 2003 ισχύει μεταβατική διάταξη και μπορεί να σταματήσει την τήρηση του βιβλίου αποθήκης μια επιχείρηση που δεν υπερέβη το όριο μόνο κατά τη χρήση 2002.
Παρατήρηση:

- Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 28 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄276), τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του ΚΒΣ και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22.12.2006).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ πριν την 1/1/2003
ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
  Από
1/1/1992
Δρχ.
Από
1/7/1995
Δρχ.
Από
1/1/1998
Δρχ.
Από
1/1/2000
Δρχ.
Από
1/1/2002
Ευρώ
Υποχρέωση τήρησης εφόσον από την έναρξη των εργασιών υπερέβη το όριο σε δύο διαχειριστικές περιόδους ή μετά την πρώτη φορά τήρησης υπερέβη το όριο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
1.ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ (Εμπορική επιχείρηση ή εμπορικός κλάδος)
α)Χονδρικώς ή κυρίως χονδρικώς (χονδρ. πωλ. άνω του 60% του τζίρου). Μόνο από χονδρικές πωλήσεις
350 370 500 650 2 εκ. Πλήρης αποθήκη : κατά είδος, ποσότητα και αξία ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή
β) Λιανικώς ή κυρίως λιανικώς (λιαν. πωλ. ίσες ή άνω του 40% του τζίρου). Συνολικά ακαθ. Έσοδα 500 550 700 900 2,7 Κατ’ είδος, ποσότητα και αξία ως προς την εισαγωγή, της εξαγωγής προσδιοριζόμενης με την απογραφή.
γ) Λιανικώς ή κυρίως λιανικώς (λιαν.πωλ. άνω του 40% του τζίρου) Συνολικά ακαθάριστα έσοδα 600 650 800 1 δις 3 Πλήρης αποθήκη κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή.
2.Επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων ή και δικό του λογαριασμό. Συνολικά ακαθάριστα έσοδα 350 370 500 650 2 Πλήρης αποθήκη για τα δικά του. Των τρίτων κατά είδος και ποσότητα.
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ
Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες ή αντίστοιχος κλάδος
350 370 500 650 2 Πλήρης αποθήκη των α, β, υλών, ειδών συσκευασίας, έτοιμων προϊόντων, υποπρο­ϊό­ντων.
(Η εσωτερική διακίνηση κατ΄ είδος και ποσότητα)
4.ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Εμπορικές ή Βιομηχανικές επιχειρήσεις
Εξαγωγές 80% και άνω
600
80%
650
80%
900
80%
1,2 δις
80%
3,7 Πλήρης αποθήκη
Διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν τα παραπάνω:
Από 1/1/1992, άρθρα 8 και 40 Π.Δ.186/1992
Από 1/7/1995, δηλαδή από την έναρξη της διαχ. περιόδου που αρχίζει μετά την 30/6/95, άρθρα 6 και 22 Π.Δ.134/1996.
Από 1/1/1998, άρθρα 15 και 32 του ν.2579/1998 και Εγκ.ΠΟΛ.1329/1997
Από 1/1/2000, άρθρο 9 § 5 ν.2753/1999 - άρθρο 8 Κ.Β.Σ. Από 1/1/2002, άρθρο 17 § 1γ΄ ν.2948/2001 – άρθρο 8 Κ.Β.Σ.
Σημείωση:
1. Τα όρια ισχύουν κάθε φορά για την προηγούμενη χρήση (σχετικές διατάξεις παράγραφος 10 του άρθρου 8 του Π.Δ.186/1992)
2. Για να τηρήσει μια επιχείρηση βιβλίο αποθήκης για πρώτη φορά, πρέπει να περάσει το όριο από την έναρξη των εργασιών της, δύο διαχειριστικές περιόδους κατά τα προηγούμενα έτη, όχι κατ΄ ανάγκη συνεχόμενες (§ 8 άρθρου 8).

 

facebook logo
twitter logo
iphone app