// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Έντυπα

Έντυπα Μητρώου
Α9 Taxis Έντυπο Α9 Taxis
M11-Taxis Μ11-Taxis-Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Μ0 - Taxis Έντυπο Μ0 Taxis - Αίτηση για επανεκτύπωση-έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
Μ1 - Taxis Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων
Μ2 - Taxis Μ2 - Taxis - Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου
Μ3 - Taxis Μ3 - Taxis - Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)
Μ4 - Taxis Μ4 Taxis - Δήλωση Διακοπής Εργασιών
Μ5 - Taxis Μ5 - Taxis - Δήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης
Μ6 - Taxis M6 - Taxis - Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης
Μ7 - Taxis Μ7 - Taxis - Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου
Μ8 - Taxis Μ8 - Taxis - Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου (Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων)
Μ9 - Taxis Μ9 - Taxis - Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης
Μ10 - Taxis Μ10 - Taxis - Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού
Μ12 - Taxis Μ12 - Taxis - Δήλωση Πωλήσεων Από Απόσταση
Μ13 - Taxis Μ13 - Taxis - Δήλωση Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
Υπόδειγμα Καταστατικού Ομόρρυθμου - Ετερρόρυθμου Εταιρείας
Έντυπα ΦΠΑ
Ειδικό σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α Έντυπο-Ειδικό σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α
Έντυπο Φ1 - Taxis Έντυπο Φ1 - Taxis - Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α.
Έντυπο Φ4 - Taxis Έντυπο Φ4 - Taxis - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Έντυπο Φ5 - Taxis Έντυπο Φ5 - Taxis - Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών
Έντυπο Φ2 - Taxis Έντυπο Φ2 - Taxis - Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.
Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991 Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο E178 Εντυπο E178 Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 22381994)
Έντυπο E454 Έντυπο E454 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 22381994)
Έντυπο Δ457 Έντυπο Δ457 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Έντυπο Ε1 Έντυπο Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Έντυπο Ε2 Έντυπο Ε2 Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Έντυπο Ε3 Έντυπο Ε3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
Έντυπο Ε5 Έντυπο Ε5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
Έντυπο Θ.Ν.-131α Έντυπο Θ.Ν.-131α Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
Έντυπο Φ01.018 Έντυπο Φ01.018 Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου Έντυπο ανάλωσης κεφαλαίου
Έντυπο Δήλωσης Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Έντυπο Δήλωσης Ειδικού φόρου επί των ακινήτων
Έντυπο Δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων Έντυπο Δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2014 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2014
Έντυπο Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Άρθρο 31 ΚΦΕ) - Κατάσταση Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Έντυπο Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Άρθρο 31 ΚΦΕ) - Κατάσταση Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων
Έντυπο Ε9 φυσικών προσώπων Έντυπο Ε9 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος. Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας - Βελγίου Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας - Βελγίου
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Άλλων Χωρών Αίτηση Για Την Αποφυγή Της Διπλής Φορολογίας Μεταξύ Ελλάδος και Άλλων Χωρών
Έντυπο Φ01-10 Εντυπο Φ01-10 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΛΗΝ τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Έντυπο Φ01-12 Έντυπο Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2013 για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 2014 Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 2014
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2013 (για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 2014 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2013 (για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα) 2014
Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ 2014 Έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικον. έτους 2014 (Ο.Ε., Ε.Ε.,Αστικών, Αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών) Οικονομικό Έτος 2014 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικον. έτους 2014 (Ο.Ε., Ε.Ε.,Αστικών, Αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών) Οικονομικό Έτος 2014
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013
Έντυπα Κ.Β.Σ
ΕΝΤΥΠΟ B2 ΕΝΤΥΠΟ B2 - Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ
Έντυπο Β1 - Σημείωμα Κ.Β.Σ. Έντυπο Β1 - Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις).
Έντυπο Ακινησίας Αυτοκινήτων Έντυπο Ακινησίας Αυτοκινήτων
Έντυπο - Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Έντυπο - Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app