// //]]>
Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των φοροελέγχων
Οι δράσεις και οι στόχοι της ΓΓΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και του ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων

26 Φεβ 2015 - 17:27

Picture 0 for Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των φοροελέγχων

Μπροστά βάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) τις μηχανές για την υλοποίηση της βασικότερης προεκλογικής δέσμευσης της κυβέρνησης, αυτή της πάταξης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, η βεβαίωση φόρων άνω του ενός δισ. ευρώ από φορολογικούς ελέγχους σε φορολογούμενους, η βεβαίωση φόρων και προστίμων άνω των 2,6 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις (στόχος για 900 ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων) και οι τουλάχιστον 40.000 έλεγχοι στα τελωνεία.

Όπως τονίζεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ για το 2015, αναμένονται θετικά αποτελέσματα στους τομείς καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας, ως αποτέλεσμα των σημαντικών διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2014.

Ειδικότερα, η ΓΓΔΕ στοχεύει στην αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης από ελέγχους, μέσω αποτελεσματικότερης στόχευσης και προτεραιοποίησης των υποθέσεων με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής. Οι στόχοι που θέτει είναι οι εξής:

- Βεβαίωση από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους ποσού άνω του 1,04 δισ. ευρώ (εξαιρούνται οι υποθέσεις με χαμηλή ή μηδενική αναμενόμενη εισπραξιμότητα π.χ. ανύπαρκτοι/πτωχοί/εξαφανισμένοι φορολογούμενοι και υποθέσεις με πλαστά και εικονικά στοιχεία) (Αύξηση κατά 50% έναντι του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 )
- Αύξηση της βεβαίωσης από μερικούς φορολογικούς ελέγχους, κατά 50% έναντι του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 700 εκατ. ευρώ).
- Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες ασκείται ενδικοφανής προσφυγή κατά 25% σε σχέση με το έτος 2014.
- Εισπράξεις επί των βεβαιωθέντων τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. ποσού άνω των 170 εκατ. ευρώ (εισπραξιμότητα τουλάχιστον 10%)
- Επαναξιολόγηση υφιστάμενων υποθέσεων Δ.Ο.Υ. με εντολές ελέγχου και υποβολή εισήγησης προτεραιοποίησης και αναμενόμενης απόδοσής τους στη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης μέχρι 13/03/2015.
- Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου
- Διενέργεια ικανού αριθμού ελέγχων πρόληψης (μερικών επιτόπιων) από τις Δ.Ο.Υ. και την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή, η λαθρεμπορία και το παρεμπόριο.
- Διενέργεια τουλάχιστον 15.000 ελέγχων πρόληψης από τις Δ.Ο.Υ. σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα (πλήθος επιχειρήσεων με παράβαση ως προς το σύνολο των ελέγχων σε ποσοστό άνω του 25%).
- Διενέργεια τουλάχιστον 5.000 προληπτικών ελέγχων από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με διαφορές προς καταλογισμό τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ (από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.).
- Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός τριών μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας. Ειδικά για τις εκκρεμείς υποθέσεις με διαπιστωμένη παράβαση μέχρι 31/10/2014, η σύνταξη έκθεσης και η έκδοση Π.Ε.Π. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 13/03/2015.
- Ολοκλήρωση τουλάχιστον 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., από τις οποίες 40 να αφορούν απάτες στο Φ.Π.Α.
- Αύξηση κατά 400% των εντοπιζόμενων διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε σχέση με το 2014.
- Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 80% των υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνά η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
- Βελτίωση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου και εξειδίκευση ανά κατηγορία ελεγχόμενων υποθέσεων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε όλα τα είδη φορολογικού ελέγχου
- Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης φορολογικών ελέγχων (ανά είδος, τύπο ελέγχου και ελεγκτική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν ελέγχους ηλεκτρονικού εμπορίου, εξωχώριων εταιρειών, υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης και έμμεσων μεθόδων ελέγχου) μέχρι 30/01/2015.
- Προτεραιοποίηση εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου, Ελεγκτικών Υπηρεσιών, και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους. Ανάληψη ενεργειών και πρωτοβουλιών για την αποφυγή κινδύνου παραγραφής υποθέσεων.
- Ενεργοποίηση μίας επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου μέχρι 31/12/2015.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, οι δράσεις που υλοποιούνται είναι οι εξής:

- Επέκταση του υφιστάμενου Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. σε: α) δανειακές συναλλαγές β) χρηματιστηριακά προϊόντα
- Σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση e-περιουσιολογίου
- Συγκέντρωση και σταδιακή διάθεση όλων των ταυτοποιούμενων και αξιοποιήσιμων στοιχείων της Γ.Γ.Δ.Ε. στο προφίλ φορολογούμενου του ELENXIS
- Δημιουργία κέντρου ελέγχου υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου
- Επικαιροποίηση των ελεγκτικών ηλεκτρονικών εργαλείων / εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή της διενέργειας ελέγχων (Audit Assistant) στις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ.
- Σχεδιασμός συστήματος αυτόματης βεβαίωσης στις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων όλων των φορολογιών, κατόπιν εφαρμογής του αρ. 33 του Κ.Φ.Δ.
- Ανάπτυξη μεθοδολογίας συλλογής και επικαιροποίησης δεδομένων για τη δημιουργία «risk profiles» με σκοπό τη τροφοδοσία του συστήματος ανάλυσης κινδύνου του ICISnet
- Διασύνδεση αρχείων του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία ημεδαπών και αλλοδαπών προσώπων
- Διασταύρωση στοιχείων βάσης οχημάτων της Δ.ΗΛΕ.Δ. με τη βάση οχημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για οχήματα που δεν έχουν περάσει Τεχνικό Έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Έλεγχος μεγάλων επιχειρήσεων

Μέσω του επιχειρησιακού σχεδίου για το 2015 η ΓΓΔΕ στοχεύει στην αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης από ελέγχους, μέσω αποτελεσματικότερης στόχευσης και προτεραιοποίησης των υποθέσεων με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, οι στόχοι που θέτει είναι οι εξής:

- Διενέργεια τουλάχιστον 400 πλήρων ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων.
- Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων.
- Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από πλήρεις ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (εξαιρούνται οι υποθέσεις με χαμηλή ή μηδενική αναμενόμενη εισπραξιμότητα π.χ. ανύπαρκτοι/ πτωχοί/ εξαφανισμένοι φορολογούμενοι και υποθέσεις με πλαστά και εικονικά στοιχεία), κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 2,6 δισ. ευρώ).
- Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από μερικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 325 εκατ. ευρώ).
- Από το συνολικό ποσό βεβαίωσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ποσό τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ να προέρχεται από ελέγχους τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών με χρήση της βάσης δεδομένων AMADEUS.
- Αύξηση των εισπράξεων, τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σε ποσοστό άνω του 20% επί του επιτευχθέντος αντίστοιχα αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι είσπραξη ποσού άνω των 370 εκατ. ευρώ.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι δημιουργούνται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 το Μητρώο συνδεδεμένων επιχειρήσεων και το μητρώο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Έλεγχος φορολογουμένων μεγάλου πλούτου

Η ΓΓΔΕ στοχεύει στην αύξηση της βεβαίωσης και είσπραξης από ελέγχους, μέσω αποτελεσματικότερης στόχευσης και προτεραιοποίησης των υποθέσεων με υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής και ειδικότερα:

- Διενέργεια τουλάχιστον 900 ελέγχων φορολογουμένων μεγάλου πλούτου (περιλαμβάνονται υποθέσεις φορολογουμένων με εμβάσματα, με μεγάλη ακίνητη περιουσία, off shore εταιριών και λοιπών περιπτώσεων υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής).
- Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 325 εκατ. ευρώ).
- Αύξηση των εισπράξεων από φορολογικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σε ποσοστό άνω του 20% επί του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι είσπραξη ποσού άνω των 77 εκατ. ευρώ).

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων δημιουργείται μέχρι το τέλος του έτος μητρώο off-shore εταιρειών.

Καταπολέμηση λαθρεμπορίου

Όπως τονίζει η ΓΓΔΕ, Σημαντική πηγή απώλειας εσόδων του Κράτους αποτελεί το λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων και άλλων προϊόντων, με απώλειες από μη καταβληθέντες τελωνειακούς δασμούς και φόρους, συμπεριλαμβανομένων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ). Στόχος είναι:

- Διενέργεια 40.000 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων και ελέγχων δίωξης (προληπτικών) με ποσοστό παραβατικότητας άνω του 6%. (Δεν περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι από τις κείμενες διατάξεις ως υποχρεωτικοί επί της διαδικασίας έλεγχοι καθώς και οι προβλεπόμενοι ως τακτικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα ξεπερνούν τις 200.000).
- Αύξηση του πλήθους των καταλογιστικών πράξεων από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου σε ποσοστό άνω του 10% σε σχέση με τον στόχο του 2014 (ήτοι καταλογιστικές πράξεις άνω των 6.200).
- Αύξηση των ποσών (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) που καταλογίζονται για απλές, τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες, τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2014 (ήτοι καταλογισθέντα ποσά άνω των 182,5 εκατ. ευρώ).
- Σύσταση και λειτουργία τουλάχιστον τριών κινητών μονάδων δίωξης λαθρεμπορίου μέχρι 30/06/2015.
- Υποστήριξη τελωνειακών αρχών με την έκδοση τουλάχιστον 8.000 Δελτίων Χημικής Ανάλυσης.
- Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσης τελωνειακών ελέγχων μέχρι 30/01/2015.
- Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στις εξαγωγές και εισαγωγές με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο.
- Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εκ των υστέρων ελέγχων (Τ.984 Α.Υ.Ο.) για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο μέχρι 27/02/2015.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η ΓΓΔΕ υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:

- Σταδιακή προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου X-ray για αποσκευές και δέματα
- Εγκατάσταση αυτοκινούμενων συστημάτων X-ray σε τελωνεία
- Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών –εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων
- Υποβολή πορίσματος από τη συσταθείσα επιτροπή για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σήμανσης-ιχνηλασιμότητας και ψηφιακής επαλήθευσης σε καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- Τροποποίηση της νομοθεσίας για τους ιχνηθέτες καυσίμων με προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και ενσωμάτωση των οδηγιών της Ε.Ε.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app