// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 29. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

 

1.Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015.

 

2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

 

3.Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:


α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.


β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.


γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.


δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.


ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.

 

4α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε..
β) Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
γ) Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

 

5α) Η εισφορά που επιβάλλεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%).
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015
Άρθρο 01. Σύσταση - Σκοπός - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 02. Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
Άρθρο 03. Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση - Καταστατικό
Άρθρο 04. Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 05. Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 06. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
Άρθρο 07. Προσωπικό
Άρθρο 08. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας - Αποδοχές Προσωπικού
Άρθρο 09. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 10. Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης
Άρθρο 12. Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων
Άρθρο 13. Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου
Άρθρο 14. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 15. Έκδοση οικοδομικών αδειών
Άρθρο 16. Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 17. Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων
Άρθρο 18. Ορισμοί - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 19. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας
Άρθρο 20. Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος
Άρθρο 21. Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου
Άρθρο 22. Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα της απόσβεσης του δικαιώματος
Άρθρο 23. Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας
Άρθρο 24. Προστασία επιφανειούχου
Άρθρο 25. Αντάλλαγμα
Άρθρο 26. Κτηματολόγιο - Φορολογική Μεταχείριση - Ειδικές Διατάξεις
Άρθρο 27. Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 28. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης - Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων
Άρθρο 29. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 30. Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
Άρθρο 31. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
Άρθρο 32. Τόκοι ομολογιακών δανείων - Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών
Άρθρο 33. Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών
Άρθρο 34. Συντελεστές Φ.Π.Α.
Άρθρο 35. Τέλη κυκλοφορίας
Άρθρο 36. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του ν. 3899/2010
Άρθρο 37. Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Άρθρο 38. Δημοσιονομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 39. Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 40. Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Άρθρο 41. Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Άρθρο 42. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Άρθρο 43. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
Άρθρο 44. Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 45. Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ. 
Άρθρο 46. Αναστολή πλειστηριασμών
Άρθρο 47. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
Άρθρο 48. Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
Άρθρο 49.
Άρθρο 50. Έναρξη ισχύος
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app