// //]]> // //]]>
Τετάρτη 17 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 12: Ενιαίος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 1809/1988 
(ΦΕΚ 222 Α’/5.10.1988) 
 
Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις 

(κωδικοποιημένο μέχρι και τον Ν. 3522/2006)

 

 Άρθρο 12

 

Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προιόντων.


1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 2.8.1988 ως εξής:

......................

 

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου μειωμένος κατά 3,52 Ευρώ  το χιλιόλιτρο.

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 2 Αυγούστου 1988.

facebook logo
twitter logo
iphone app