// //]]> // //]]>
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Άρθρο 37. Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων.

1.   Συνιστάται Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων:

Α)^ Στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονο­μικών, αποτελούμενη από:

α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του,

β) ένα φοροτεχνικό υπάλληλο με βαθμό Α’ που ορίζεται με τον α­ναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών,

γ)<sup>(2></sup> έναν αντιπρόσωπο του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) με γνώσεις λογιστικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτό.

δ) έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή ή λέκτορα της λογιστικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών,

ε) έναν ορκωτό ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, από πίνακα με έξι ορκωτούς ελεγκτές που υποδεικνύονται από το Σ.Ο.Ε.,

στ) έναν κοινό αντιπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτά ή, σε περίπτωση διαφωνίας, από τον Υπουργό Οικονομικών,

ζ) έναν κοινό αντιπρόσωπο των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτά ή, σε περίπτωση διαφωνίας, από τον Υπουργό-Οικονομικών,

η) έναν αντιπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με γνώσεις σε θέματα μηχανογράφησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτό,

θ) έναν αντιπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτήν και

ι) έναν αναλυτή-προγραμματιστή του ΚΕ.ΠΥ.Ο. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών

ια)<sup><3></sup> Έναν αντιπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχ­νικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) που ορίζεται με τον α­ναπληρωτή του από αυτήν.

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής υπάγονται οι υποθέσεις όλων των επιτηδευματιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, εκτός εκεί­νων που έχουν την έδρα τους στα γεωγραφικά διαμερίσματα Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.

Β) Στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Οικονομικής Επι­θεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από Οικονομικό Επι­θεωρητή που εποπτεύει Δ.Ο.Υ., ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπ­ληρωτή του από το Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Επιθεώρησης και λοι­πά μέλη τα αυτά με εκείνα που αποτελούν την πιο πάνω Επιτροπή στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, που ορί­ζονται με την ίδια ακριβώς διαδικασία.<sup>(4)</sup> Κατ’ εξαίρεση, ο κοινός αντιπ­ρόσωπος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, καθώς και των Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων προέρχεται από τις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, ο δε καθηγη­τής ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος ή λέκτορας της λογιστικής προέρχεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στα διαμερίσματα αυτά.

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής υπάγονται οι υποθέσεις των επιτηδευματιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν την έδ­ρα τους στην περιφέρεια των γεωγραφικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.

Η εισήγηση των θεμάτων σε κάθε Επιτροπή ανατίθεται από τον Πρόεδρο της σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων ή άλλους φοροτεχνικούς υπαλλήλους και σε υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., που εδρεύουν στην πόλη-της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Από υπαλλήλους των ιδίων υπηρεσιών ορίζεται από τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής ο γραμματέας της και ο αναπληρωτής του.

2.    Η Επιτροπή γνωμοδοτεί: α) για τα στοιχεία και βιβλία που πρέπει να τηρούν οι επιτηδευματίες κατά κατηγορία βιβλίων ή κατά επάγγελμα για ολόκληρη τη Χώρα ή για τμήματα αυτής, καθώς και για τα θέματα μηχανογραφικής τήρησης των βιβλίων και στοιχείων, β) για το χρόνο ε­νημέρωσης των βιβλίων, και τον τρόπο καταχώρησης των εγγραφών, γ) για την αυξομείωση των ορίων των ακαθαρίστων εσόδων για τον προσ­διορισμό των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών, όσον αφορά την τή­ρηση των βιβλίων του Κώδικα αυτού, δ) για τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτό, εφόσον η συναλλαγή ενεργείται με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων με ταυτόχρονη ενημέ­ρωση των λογιστικών βιβλίων και ε) για κάθε άλλο θέμα που παραπέμ­πεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό των Οικονομικών.

3.    Η Επιτροπή αποφαίνεται, μετά από αίτηση του επιτηδευματία ή του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση:

α) Για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου α­ποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών ή τον περιορισμό των υποχρεώσεων αυτών ή την κατά διάφορο τρόπο τήρηση αυτών, καθώς και τον καθορισμό του είδους ως ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης των αγαθών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυ­τού/^ Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο επι­τηδευματία και όχι για τους επιτηδευματίες με το ίδιο αντικείμενο εργασι­ών,

β) για την επαύξηση των υποχρεώσεων του επιτηδευματία που έ­τυχε ολικής ή μερικής απαλλαγής ή περιορισμού των υποχρεώσεων του, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού,

γ) για την αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής,

δ) για το χαρακτηρισμό του επιτηδευματία ως πωλούντος αγαθά ή παρέχοντος υπηρεσίες, σε περίπτωση αμφισβήτησης από τον προϊστά­μενο της Δ.Ο.Υ.

4/<sup>6;</sup> Η αίτηση του επιτηδευματία υποβάλλεται:

α) για την απαλλαγή ή την κατά διάφορο τρόπο τήρηση του βιβλίου αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών πέντε (5) μήνες πριν την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζη­τείται ρύθμιση ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις αυτές. Ειδικά επί έναρ­ξης νέας δραστηριότητας ή επί μετασχηματισμού επιχείρησης και άμεσης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης η αίτηση υποβάλλεται στο χρό­νο της εμπρόθεσμης ενημέρωσης του βιβλίου αποθήκης,

β) για την αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

5.    Η αίτηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται στην Ε.Λ.Β. μέχρι και τον ενδέκατο μήνα της διανυόμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, αφορά δε τις υποχρεώσεις της μεθεπόμενης διαχειριστικής περιόδου. Αντίγραφο της αίτησης αυτής κοινοποιείται με απόδειξη στον επιτηδευματία μέσα στην ίδια προθεσμία.

6.    Η αίτηση του επιτηδευματία ή του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., κα­τά περίπτωση, διαβιβάζεται, με τη σχετική έκθεση ελέγχου, στην Ε.Λ.Β.. Η Επιτροπή εκτιμά τα στοιχεία κάθε υπόθεσης, κρίνει κατά πεποίθηση και αποφαίνεται οριστικά, χωρίς να δεσμεύεται από τις αιτήσεις και τις προτάσεις επί αυτών.

7.    Κατά- τη συνεδρίαση της Επιτροπής δικαιούται να αναπτύξει τις απόψεις του ο επιτηδευματίας ή εκπρόσωπος του,-νόμιμα εξουσιοδοτη­μένος εφ’ όσον δεν συμπαρίσταται με αυτόν.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής υποχρεούται όπως, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, γνωστοποιήσει την ημερομη­νία και την ώρα της συνεδρίασης στον επιτηδευματία που έχει υποβάλει σχετικό αίτημα παράστασης/<sup>71</sup>

8.    Για τη συγκρότηση, απαρτία, πλειοψηφία και λειτουργία γενικά της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανισμού του Υπουρ­γείου Οικονομικών για τασυλλογικά όργανα.

9.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα της απο­ζημίωσης των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα της Επιτροπής.

(1)Η περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43§33
του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Η περίπ-
τωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Α) Στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομι­κών, αποτελούμενη από: α) το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας, ως πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων, ως αντιπρόεδρο, αναπλη­ρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) ένα φοροτεχνικό υπάλληλο με βαθμό Α', που ορί­ζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, δ) ένα υπάλληλο του Υπουργείου Εμπορίου με βαθμό Α', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εμπορίου, ε) ένα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή ή λέκτορα της λογιστικής Ανώτα­του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, στ) ένα ορκωτό λογιστή του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών, από πίνακα με έξι ορκωτούς λογιστές που υποδεικνύονται από το Σ.Ο.Λ., ζ) ένα κοινό αντιπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανι­κών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτά ή, σε περίπτωση διαφωνίας, από τονΎπουργό Οικονομικών, η) ένα κοινό αντιπρόσωπο των Επαγ­γελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιά, που ορίζεται με τον αναπληρω­τή του από αυτά ή, σε περίπτωση διαφωνίας, από τον Υπουργό Οικονομικών, θ) ένα αντιπρό­σωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με γνώσεις σε θέματα μηχανογράφησης, που ορίζεται .με τον αναπληρωτή του από αυτό, ι) ένα αντιπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτήν και ια) ένα αναλυτή προγραμματιστή του ΚΕ.ΠΥ.Ο., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών.»

(2)Η υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 αντικαταστά-
θηκε με το άρθρου 46§8 του ν. 3220/2004 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 56 του ίδιου νόμου
από 28.1.2004. Η υποπερίπτωση που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«γ) έναν αντιπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου, Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.), με γνώσεις σε θέματα λογιστικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από αυτό,»

(3)Η υποπερίπτωση, ια' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 προστέθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3220/2004 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 56 του ίδιου νόμου από 28.1.2004.

(4)  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 37 αντικαταστάθηκε με το άρθρα 15§9 του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 17.2.1998. Το εδάφιο πουαντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Στην έδρα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, αποτελού­μενη από τον Προϊστάμενο της Επιθεώρησης ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του και λοιπά μέλη τα αυτά με εκείνα που αποτελούν την πιο πάνω Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται με την ίδια ακριβώς διαδικασία.»

(5)     Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 32§4 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από
22.12.2006. Το εδάφιοττου αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«για την απαλλαγή από την υποχρέωση σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης ή τον περιορισμό της υποχρέωσης αυτής ή την κατά διάφορο τρόπο ρύθμιση αυτής, καθώς και τον καθορισμό του είδους ως ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης των αγαθών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού.»

(6)Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32§5 του ν. 3522/2006
και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντι-
καταστάθηκε είχε ως εξής:

«4. Η αίτηση του επιτηδευματία υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πέντε μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου για την οποία ζητείται η κατά διάφορο τρόπο ρύθμιση των υποχρεώσεων ή απαλλαγή.»

Προηγούμενα, η παράγραφος αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 8§2 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικατασ­τάθηκε είχε ως εξής:

«4. Η αίτηση του επιτηδευματία υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μέχρι και τον έβδομο μήνα της διανυόμενης κάθε φορά διαχειριστικής αυτού περιόδου. Εξαιρετικά, προ­κειμένου για επιτηδευματία του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα για πρώτη φορά από την έναρξη των εργασιών του ξεπέρασαν το όριο για την τήρηση βιβλίου αποθήκης, η αίτηση υποβάλλεται μέχρι και τον έβδομο μήνα της διαχειριστικής του περιόδου κατά την οποία προβλέπεται ότι για δεύτερη φορά θα ξεπεράσει το όριο του βιβλίου αποθήκης, που ισχύει κατά την περίοδο αυτή.»

(7) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 37 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32§6 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Ο Γραμματέας της Επιτροπής υποχρεούται όπως, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, γνωστοποιήσει στον επιτηδευματία την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.»

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app